Aktualności
Nieruchomość na sprzedaż - Prawnicza 73
21 października 2015 środa
grafika

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie w Dzielnicy Ursus, przy ul. Prawniczej 73
ogłoszenie

Wkrótce nowa trybuna „pod zegarem” na stadionie OSiR-u
30 września 2015 środa
grafika

W ramach inicjatywy lokalnej niedługo na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus przy ul. K. Sosnkowskiego 3 zostanie zmodernizowana tzw. trybuna „pod zegarem”. Umowę podpisała burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska oraz mieszkańcy Ursusa będącymi także przedstawicielami środowiska kibiców KS „Ursus”.
- Cieszę się, że niedługo fragment stadionu, na którym mecze rozgrywa III-ligowy „Ursus” będzie miał nowe 140 krzesełek, by najwierniejsi kibice klubu i mieszkańcy mogli kibicować w trakcie rozgrywek. Jest to jedna z największych, jak nie największa inicjatywa lokalna na terenie Warszawy – podkreśliła burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska.
Uporządkowanie terenu oraz montaż krzesełek zakończy się prawdopodobnie w połowie października.
Inicjatywa lokalna to "forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej". Szczegóły na stronie - www.inicjatywa.um.warszawa.pl.
Zapraszamy do tworzenia inicjatyw.

Obchody zakończenia Powstania Warszawskiego w Ursusie
2 października 2015 piątek
grafika

W związku z przypadająca 71. rocznicą zakończenia Powstania Warszawskiego oraz rocznicą utworzenia przez Niemców w Ursusie obozu przejściowego dla wypędzonych mieszkańców Warszawy przy tablicy upamiętniającej obóz przejściowy „Auffanglager Ursus” przy ul. Traktorzystów 24 złożono wieńce i kwiaty.
Dzisiaj obchodzimy po raz pierwszy uchwalony przez Sejm - Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. W ten symboliczny sposób uczcimy niezłomną postawę ludności cywilnej Warszawy, którzy m.in. przeszli piekło obozów przejściowych w Ursusie i Pruszkowie. – przypomniał podczas uroczystości w swoim przemówieniu Zastępca Burmistrza Kazimierz Sternik - Pokazało to, że mieszkańcy Warszawy to osoby z charakterem. Udowodnili to podczas Powstania Warszawskiego, ale także po wojnie gdy wracali do swojego kochanego, choć zburzonego miasta. – dodał.
W trakcie uroczystości w imieniu Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy kwiaty złożył radny Piotr Adamus. Ponadto udział wzięli przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz delegacje szkół z Ursusa. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych.

Zapraszamy do Galerii - www.ursus.warszawa.pl/galerie/obchodyzakonczeniapw

Baza MPO w Ursusie zostanie zlikwidowana
1 października 2015 czwartek
grafika

Baza przeładunkowa MPO w Ursusie, przy ul. Sosnkowskiego zostanie zlikwidowana do lipca 2017 roku – zapewniają przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania m.st. Warszawy. To wiadomość długo oczekiwana przez mieszkańców i władze dzielnicy, które od kilku lat starały się o likwidacji bazy.
„Cieszy mnie deklaracja złożona na spotkaniu przez Pana Jarosława Robaka, reprezentującego MPO. Władze dzielnicy i mieszkańcy od wielu lat starali się rozwiązać ten problem.” – powiedział podczas spotkania zastępca burmistrza Wiesław Krzemień – „Zlikwidowanie przeładunku w 2016 powinno zniwelować ok. 90 procent obecnych problemów, jakie stwarzała baza okolicznym mieszkańcom – dodał.”

Plik do pobrania - oświadczenie

OGŁOSZENIE
29 września 2015 -
30 października 2015
grafika

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 02-495 Warszawa ul. Plac Czerwca 1976r. Nr 1 poszukuje kandydatów na:

 • kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych
 • opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy prowadzi stały nabór kandydatów na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora lub opiekuna, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora lub opiekuna następuje w drodze postanowienia Sądu.
Uwaga:
Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej lub opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
I. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
Zadania:
 • opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie - w miarę możliwości - jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej
 • doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego
 • reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem - tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.
Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.
II. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Zadania
 • ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby nad którą sprawuje opiekę, w szczególności:
 • dbanie o środki do życia osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (w razie ich braku powinien dochodzić dla niej odpowiednich świadczeń)
 • sprawowanie zarządu nad jej majątkiem: m.in. poprzez sporządzenie inwentarza majątku osoby ubezwłasnowolnionej, przedstawienie go sądowi, a następnie nadzór nad nim
 • dbanie o opiekę lekarską - tak aby osoba całkowicie ubezwłasnowolnionej nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych
 • reprezentowanie wobec osób trzecich - zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli.
 • Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.
Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych: nie może (przez własne działanie) stać się stroną żadnej umowy; np.: nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o pracę; nie może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy (np. nie może sprzedać lub wynająć mieszkania).Nie może tez sporządzić samodzielnie testamentu. Może jedynie zawierać umowy dotyczące drobnych, bieżących spraw życia codziennego (np. dokonywanie drobnych zakupów, korzystanie z drobnych usług itd.). Niektórych czynności prawnych osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, są to m.in.: zawarcia małżeństwa, uznania dziecka, sporządzenia lub odwołania testamentu. Ubezwłasnowolnienie całkowite nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w działalności artystycznej, literackiej itp.
III. Wynagrodzenie
Na żądanie kuratora lub opiekuna Sąd opiekuńczy może przyznać stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora lub opiekuna. Jeśli osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (tj. obecnie kwoty 393 zł/m-c).
IV. Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora. Osoba taka nie może być karana.
Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.
V. Wymagane dokumenty
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna/kuratora proszone są o złożenie:
 • CV (wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji)
 • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • listu motywacyjnego - w siedzibie Ośrodka lub drogą mailową: opsursus@pro.onet.pl lub przesłanie dokumentów pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Plac Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa,z dopiskiem: „Kandydat na kuratora/opiekuna".
Rekrutacja ma charakter ciągły. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami; zostaną oni zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie nast. dokumentów:
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania kurateli /opieki prawnej
 • Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje (oryginały do wglądu).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 478-41-25, 22 478-41-27 (poniedziałek – piątek 8–16). Informacji udziela Pani Elżbieta Dżbik Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Ursusie.
28 września 2015 poniedziałek
grafika

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zwraca się z zapytaniem o przestawienie oferty na realizację następującego zamówienia: Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej zadania: „EKOpark przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie – etap IB oraz etap II”.
ZAPYTANIE OFERTOWE  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2007, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!