Aktualności
Podatki i opłaty lokalne w 2020 roku
13 stycznia 2020 poniedziałek
grafika

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie kompetencje wymiaru i księgowości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej ze wszystkich dzielnic przejmuje Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57.

Dla ułatwienia załatwiania tych spraw bliżej miejsca zamieszkania ewentualne deklaracje na podatek od nieruchomości „DN-1” i informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych – druki „IN-1” można również składać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców w dzielnicy.

Szczegółowa karta usługi związana z ustaleniem/określeniem/korektą zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod adresem: www.um.warszawa.pl w zakładce załatw sprawę w urzędzie, podatki i opłaty lokalne.

W związku z przejęciem z dniem 01 stycznia 2020r. obsługi księgowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych przez Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57 wpłaty z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych tak od osób fizycznych jak i prawnych należy dokonywać na nr konta 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144.

Podstawa prawna:
Centrum Obsługi Podatnika zostało powołane na podstawie Zarządzenia nr 906/2019 zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy (§ 1 ust.1).
W § 1 ust. 2 pkt 3 ww. zarządzenia wskazane zostały zadania nowotworzonej komórki organizacyjnej m.st. Warszawy.

Kontakt:
Centrum Obsługi Podatnika – ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Tel: 22 443 09 00, 22 443 09 01, 22 443 09 02

Złóż w terminie wniosek o opłatę jednorazową
17 grudnia 2019 wtorek
grafika

Mieszkańcy, którzy dostali już zaświadczenia o przekształceniu i chcą skorzystać z pełnej, wysokiej bonifikaty powinni pamiętać o terminach zgłoszenia i wniesienia opłaty jednorazowej.

Przypominamy. Warszawiacy, którzy otrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości przed końcem listopada 2019 r. powinni najpóźniej do 31 stycznia 2020 r. zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą w urzędzie dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta). Urząd ma 14 dni na poinformowanie o wysokości należności. A następnie wnieść opłatę jednorazową do 29 lutego 2020 r.

Natomiast mieszkańcy, którzy otrzymali dokument po 30 listopada 2019 r. mają 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą (licząc od dnia otrzymania dokumentu) oraz kolejne 2 miesiące na wniesienie opłaty, po otrzymaniu informacji o wysokości należności.

Po wpłacie wszyscy dostaną dokument potwierdzający spłatę należności. Następnym krokiem jest złożenie wniosku w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w księdze wieczystej, do którego należy załączyć otrzymane potwierdzenie spłaty.

Osoby, które przed otrzymaniem dokumentu wpłaciły opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r., dostaną zwrot nadpłaty na konto lub w kasie urzędu dzielnicy.

Mieszkańcy, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, mogą sprawdzić, które nieruchomości zostały przekształcone w wyszukiwarce: warszawa19115.pl/przeksztalcenia

Jeśli nieruchomość jest na liście, nie muszą wnosić opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w 2020 r., a z przysługującej bonifikaty skorzystają po otrzymaniu dokumentu. Dane w wyszukiwarce są stale aktualizowane. Jeśli adresu nie ma jeszcze na liście, warto sprawdzić ponownie.

1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się ich właścicielami. Warszawianki i warszawiacy otrzymali 98- i 99-procentową bonifikatę od opłaty jednorazowej, która dotyczy zarówno gruntów m.st. Warszawy jak i Skarbu Państwa. Warszawa ma 448 tysięcy użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Do mieszkańców trafiło obecnie ponad 180 tys. zaświadczeń, dotyczących 76 proc. nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności.

Nowe zasady restrukturyzacji zadłużenia w mieszkaniach komunalnych
28 stycznia 2020 wtorek
grafika

Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie z uchwałą radnych, oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy. Warszawiacy i warszawianki mają 18 miesięcy na przystąpienie do programu od wejścia w życie uchwały. To znaczy, że wnioski o restrukturyzację zadłużenia można składać najpóźniej do 29 grudnia 2020 roku. W ramach programu mieszkańcy mogą liczyć na elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne oraz nawet do 10 lat na spłatę zadłużenia. Nowe narzędzie umarzania długów ma pomóc mieszkańcom w wydostaniu się z trudnej sytuacji życiowej.

Do kogo kierowany jest program?
Z nowego narzędzia obejmującego lata 2019-2030 mogą korzystać pełnoletni warszawiacy, którzy posiadają dług w opłatach za mieszkania komunalne i socjalne. Złożenie wniosku przysługuje osobom, które na dzień 31 grudnia 2018 roku miały zadłużenie w opłatach za mieszkanie (czynsz i media) i w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały złożą wniosek o umorzenie zadłużenia.

Warianty restrukturyzacji
1. Jeśli najemca spłaci 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia, nastąpi umorzenie 60% długu po czterech latach wnoszenia terminowych opłat za czynsz.
2. Przy spłacie 60% zadłużenia w ratach (do 5 lat przy długach do 10 tys. zł i w ciągu nawet 10 lat przy ponad 10 tys. zł zadłużenia) zostanie umorzone 40% długu.
3. Osoby, które w mieszkaniach komunalnych maja ogrzewanie elektryczne mogą mieć anulowane 60% długu przy spłacie 40% (do 5 lat przy zadłużeniu do 10 tys. zł i w ciągu 10 lat przy wyższej kwocie).
4. Nowym rozwiązaniem jest podział długu na osoby zajmujące jeden lokal. Chodzi o to żeby nie dziedziczyć długów czynszowych (po rodzicach, partnerach). W takich przypadkach mieszkaniec spłaca tylko swoją część zadłużenia w 60% (dzielenie długu na osoby, w zależności od tego, kiedy i ile osób mieszkało razem, gdy zaczęły narastać zaległości w opłatach). Ze spłaty pozostałej części, po spełnieniu odpowiednich warunków, będzie zwolniony. Pozwoli to na stabilizację życiową, a w niektórych przypadkach ubieganie się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu (zajmowanego po wypowiedzeniu umowy najmu z tytułu zaległości czynszowych).

Informacje dotyczące zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy są dostępne również na stronie: http://www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl/aktualnosci/nowe-zasady-restrukturyzacji-zad-u-enia-w-mieszkaniach-komunalnych .

Koncert „Już czas na tango”
24 stycznia 2020 piątek
grafika

Budka Suflera śpiewała, że „do tanga trzeba dwojga, chętnych ciał i zgodnych serc”. Najbliższa okazja aby się o tym przekonać będzie 7 lutego o godzinie 19:00. Ośrodek Kultury „Arsus” zaprasza na koncert zatytułowany „Już czas na tango”. W programie najpiękniejsze tanga polskie i argentyńskie w wykonaniu Formacji Tango Para Todos.

Podczas koncertu odbędzie się pokaz tańca, a publiczność będzie miała okazję nauczyć się podstawowych kroków. Bilety do kupienia w kasach O.K. "Arsus".

Czy dadzą się Państwo zaprosić do tanga?

Nowe komunalne „M” w Ursusie
24 stycznia 2020 piątek
grafika

Nowe komunalne „M” w UrsusiePierwsze trzy rodziny odebrały już klucze do mieszkań budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Zagłoby 17. W środę, 22 stycznia odbyła się oficjalna uroczystość, podczas której prezydent Trzaskowski przekazał klucze pierwszym lokatorom.

W budynku przy ul. Zagłoby 17 powstały 84 mieszkania o wielkości od 29,7 m2 do ok. 67,5 m2 (30 lokali jednopokojowych, 42 dwupokojowych i 12 trzypokojowych), w tym 9 przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W bloku znajduje się podziemny parking, windy oraz wózkownia w każdej klatce schodowej. Parter przeznaczono na osiedlową filię ośrodka kultury. Dodatkowo budynek został wyposażony w instalację sygnalizacji przeciwpożarowej SSP. Koszt inwestycji to 22,5 mln zł.

Dziś, wspólnie rozwiążemy problemy wielu ursuskich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tak ważnej społecznie inwestycji. Mam nadzieję, że nowi lokatorzy, których delegacja jest dzisiaj z nami, znajdą tu spokój i bezpieczeństwo oraz szansę na lepsze jutro dla siebie i swoich dzieci, czego z całego serca Państwu życzę – powiedział Bogdan Olesiński, burmistrz dzielnicy Ursus.

Po przemówieniach nastąpiła ceremonia symbolicznego przekazania kluczy do mieszkań oraz do siedziby osiedlowego domu kultury „Miś”, który znajduje się w parterze budynku. Następnie wyznaczono czas na pytania dziennikarzy. Uroczystość zakończyła się odwiedzeniem wybranych mieszkań nowego budynku komunalnego.

W wydarzeniu udział wzięli: Rafał Trzaskowski – prezydent m.st. Warszawy, Bogdan Olesiński – burmistrz dzielnicy wraz z zastępcami Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem, Magdalena Młochowska – dyrektor biura polityki lokalowej, Maria Łukaszewicz – przewodnicząca Komisji Budżetu w Radzie Warszawy , wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Maria Miszkiewicz, radni m.st. Warszawy, radni dzielnicy Ursus: Wanda Kopcińska, Aneta Wachnicka i Maciej Jakaczyński, Bogusław Łopuszyński - dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus”, Paweł Wyrzykiewicz – kierownik Domu Kultury „Miś”, przedstawiciele Fundacji Habitat for Humanity, reprezentanci firmy projektowej Hejna Architekci oraz firmy wykonawczej ASKO, pracownicy urzędu dzielnicy Ursus, przedstawiciele mediów.

Zapraszamy do galerii - Nowe komunalne „M” w Ursusie

Dentyści wracają do szkół
23 stycznia 2020 czwartek
grafika

W Ursusie działają już dwa szkolne gabinety stomatologiczne. Niedawno otwarty gabinet w szkole podst. Nr 382 wizytował Burmistrz Bogdan Olesiński wraz z zastępcami Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem.
Jak poinformowała dyrektor szkoły, Agnieszka Jasitczak-Wolska, gabinet prowadzony przez Warszawskie Centrum Zdrowia będzie służył uczniom siedmiu szkół z terenu dzielnicy, realizując świadczenia ogólnostomatologiczne (z wyłączeniem ortodoncji) dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. Następny gabinet dedykowany uczniom znajduje się w Przychodni Lekarsko Stomatologicznej „AMODENT” przy ul. Dzieci Warszawy 29. Znajdą w nim opiekę uczniowie pozostałych szkół Ursusa.
Świadczenia z zakresu stomatologii udzielane są uczniom bezpłatnie zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy dyrektorami szkół a podmiotami prowadzącymi gabinety. Koszty leczenia ponosi Ministerstwo Zdrowia. W sprawach dotyczących opieki dentystycznej dziecka należy kontaktować się bezpośrednio z placówką szkolną, do której dziecko uczęszcza.

Warszawskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.: gabinet dentystyczny przy ul. Konińskiej 2 (w budynku SP 382) dla szkół:
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II;
- Szkoła Podstawowa nr. 4 im. Władysława Broniewskiego;
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy I Dywizji Kościuszkowskiej;
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy;
- Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;
- Szkoła Podstawowa nr 382;
- Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Przychodnia Lekarsko Stomatologiczna „AMODENT”: gabinet dentystyczny przy ul. Dzieci Warszawy 29 dla szkół:
- Szkoła Podstawowa nr 360;
- Zespół Szkół nr 42;
- LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Zapraszamy do galerii - Dentyści wracają do szkół

Czyszczone kominy to mniejszy smog
23 stycznia 2020 czwartek
grafika

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy organizuje akcje społeczną "Czyszczone kominy to mniejszy smog", której celem jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe, czy gazowe.

W związku z powyższym pragniemy przypomnieć podstawowe zasady użytkowania kominów.
Czyszczenie przewodów kominowych wykonujemy:
- przewody dymowe - co najmniej raz na trzy miesiące;
- przewody spalinowe - co najmniej raz na pół roku;
- przewody wentylacyjne - co najmniej raz w roku.
Właściciel budynku ma obowiązek przynajmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje a w przypadku stwierdzenia zagrożenia mogącego mieć wpływ na życie lub zdrowie ludzi usunąć stwierdzone nieprawidłowości lub uszkodzenia. Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t.)

Do pobrania: Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy - plik .pdf  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!