Aktualności
Grunt na własność – 98 % bonifikaty
19 czerwca 2019 środa
grafika

JEDNORAZOWA OPŁATA I BONIFIKATA OD OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE

W dniu 18 października 2018 roku Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXXV/2128/2018, w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym, od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz. 10156). Uchwałą nr VIII/161/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 26 lutego 2019 r.,poz.2603) Rada m.st. Warszawy zmieniła w/w uchwałę rozszerzając jej zakres przedmiotowy o bonifikaty obejmujące także opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże, które podlegają przekształceniu, tj.: garaże w budynkach mieszkalnych, wielolokalowych - hale garażowe będące odrębnymi lokalami z miejscami postojowymi, garaże stanowiące lokale przynależne do lokali mieszkalnych.

• Bonifikata udzielana jest po uprzednim zgłoszeniu na piśmie zamiaru jednorazowego uiszczenia opłaty, z wykorzystaniem 98% bonifikaty.
• Wniosek/zgłoszenie o zamiarze jednorazowej spłaty i udzielenie bonifikaty może być rozpatrzony po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.
W związku z powyższym, wniosek ten powinien być złożony bezpośrednio po otrzymaniu z Urzędu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia. Sposób obliczenia wysokości jednorazowej opłaty za przekształcenie z uwzględnieniem 98 % bonifikaty wynikającej z uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy nr LXXV/2128/2018 – Opłata J

Opłata J = opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego * 20 lat * 2%
a w uproszczeniu:
Opłata J= opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego * 0,4

• Osoby, które wniosą opłatę za użytkowanie wieczyste, po otrzymaniu zaświadczenia, które będzie potwierdzeniem faktu przekształcenia z mocy prawa, powinny wystąpić o zaliczenie wniesionej kwoty na poczet należności za przekształcenie oraz zwrot nadpłaty.

POMOC DE MINIMIS
Dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi oraz fizycznymi, które w lokalu usługowym, mieszkalnym, domu jednorodzinnym na gruncie podlegającym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prowadzą działalność gospodarczą-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wiązać się będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w ramach przekształcenia Prezydent m.st. Warszawy może udzielić pomocy publicznej do wysokości kwalifikującej taką pomoc, jako pomoc de minimis (do 200.000 euro). W takich przypadkach beneficjent pomocy zobowiązany jest przed poświadczeniem przez Prezydenta m.st Warszawy samego przekształcenia wypełnić i przekazać do Wydziału Gospodarowania Nieruchomości dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy formularz oświadczenia, przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wcześniejsze pobranie ww. dokumentu ze strony Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, wypełnienie i przekazanie do Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami umożliwi wydanie zaświadczenia o przekształceniu w krótszym czasie. Wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przekształcenie, zostanie wydane zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis. Wartością pomocy, ustalonej na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.), będzie różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu, a sumą opłat przekształceniowych.

W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (tj. kwoty 200 tys. EURO lub 100 tys. EURO dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów), konieczne będzie dokonanie dopłaty do wysokości wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty zostanie ustalona z urzędu. Wartość rynkowa nieruchomości zostanie określona na podstawie operatu szacunkowego, którego koszt ponosi zobowiązany do uiszczenia dopłaty.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat pomocy publicznej w procesie przekształceń własnościowych odnaleźć można na stronie: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3563
Oświadczenie Przedsiębiorcy

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola
15 lipca 2019 poniedziałek

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 441 w Warszawie, ul. S. Wojciechowskiego 13.

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. nr 1 w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Do pobrania - Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy - plik .pdf

Remont ulic w dzielnicy
12 lipca 2019 piątek
grafika

W Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy od 15 lipca do 19 lipca przeprowadzane będą roboty drogowe. Remont obejmie ulicę 1 maja na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Sosnkowskiego oraz ulicę Dąbka. Renowacja dróg będzie polegała na wymianie nawierzchni asfaltowych. Na wymienionych ulicach wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu. Celem podejmowanych prac jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszania się samochodami po dzielnicy.

Letnia Kraina Zabaw
12 lipca 2019 piątek
grafika

W sobotę 20 lipca br. Ursus zamieni się w krainę beztroskiej zabawy. Dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy przygotowaliśmy wiele atrakcji na terenie przy ul. Dzieci Warszawy 24. Niemalże przez cały dzień od godziny 11:00 do godziny 19:00 w radosnej i rodzinnej atmosferze uczestnicy będą mogli pozytywnie spożytkować całą swoją energię. Ci, którzy nie będą mogli z nami być 20 lipca nie powinni mieć powodów do zmartwień, ponieważ Letnią Krainę Zabaw powtórzymy również 24 sierpnia br.

W programie:

  • Strefa dmuchańców
  • Wodne szaleństwo na łódkach
  • Strefa rekreacyjno - sportowa
  • Strefa malucha
  • Konkursy z nagrodami
  • Gry i zabawy

Wodę w basenie przeznaczonym do wodnych szaleństw dostarczy nam MPWiK.

Na wydarzenie zapraszają Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Odpłatne praktyki w Urzędzie Dzielnicy Ursus
5 lipca 2019 piątek

Zapraszamy do zgłaszania się na odpłatne praktyki w Urzędzie Dzielnicy Ursus. Celem praktyki jest ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej. Stawka wynagrodzenia to 1500 zł brutto miesięcznie. Skorzystać mogą osoby do 30 roku życia, które nie odbywały praktyki absolwenckiej w UM.

Informacje dla kandydatów:
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/praktyki_absolwenckie_dzielnice/default.htm

Ogłoszenia w BiP dla kandydatów:
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/praktyki_absolwenckie_dzielnice/Ursus/default.htm

Realizacja zadań inwestycyjnych MPWiK na terenie dzielnicy Ursus
3 lipca 2019 środa
grafika

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, przekazało Dzielnicy Ursus dane dotyczące ukończonych i planowanych zadań inwestycyjnych. Publikowany spis inwestycji przedstawia stan na dzień 31 maja 2019 roku. MPWiK podkreśla, że inwestycje dotyczące przebudowy i budowy nowych sieci dla mieszkańców są dla Spółki jednym z najważniejszych celów.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:
1. Renowacja kanału sanitarnego w ul. Aleja Bzów odc. Kompanii Kordian – Żurawickiej Dn 0,2 L 418 m, Plutonu Torpedy odc. Sosnkowskiego - Zakątek Dn 0,2 L 155 m, Sosnkowskiego odc. Plutonu Torpedy - Dąbka Dn 0,2 L 83 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:
2. Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Spisaka odc. Kompanii Kordian – Regulska Dn 300/400 L ca 660 m. Termin realizacji: 31.12.2019 r.
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Ryżowej odc. Dzieci Warszawy - HP 51423 (wysokość Ryżowa 44) Dn 250 L 266,5 m; Termin realizacji: 03.09.2019 r.
4. Przebudowa kanalizacji ściekowej w ul. Sosnkowskiego odc. szkoła przy ul. Sosnkowskiego 10 - studnia na skrzyżowaniu ul. Sosnkowskiego z ul. Kolorową Dn 0,4 L ca 90 m. Termin realizacji: 16.11.2019 r. (aneks terminowy)
5. Faza VI Budowa sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego (cz. warszawska) wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji 24.10.2022 r. Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie: ZADANIE 1: magistrali DN 800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie o długości około 7400 m. ZADANIE 2: magistrali DN 400 o długości około 300 m, spinającą magistralę wodociągową DN 300 w ul. Świerszcza z magistralą wodociągową DN 300 w ul. Popularnej (dzielnica Włochy). Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Dzielnicy Bemowo (w ramach Zadania 1) będzie przebiegać wzdłuż ulic: Posag 7 Panien, Ulica bez nazwy, Gierdziejewskiego, Warszawska (do skrzyżowania z ul. Jagiełły).

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):
1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Keniga odc. Warszawska - Orląt Lwowskich Dn 150 L ca 620 m; w ul. Zygmunta Augusta odc. Stanisława Leszczyńskiego - Kazimierza Jagiellończyka Dn 100 L ca 243 m (stal); w ul. Orląt Lwowskich odc. Zagłoby - Warszawska Dn 150 L ca 179 m (A-C); w ul. Bolesława Krzywoustego odc. Henryka Pobożnego - Kazimierza Jagiellończyka Dn 100 L ca 197 m (żel.); w ul. Piskorskiej odc. Regulska - ost. posesja, Dn 100 L ca 186 m (żel.); w ul. Wysoczyńskiej odc. Regulska - ost. posesja Dn 100 L ca 292 m (żel.); w ul. Ochockiej odc. ZL 26863 - ZL 32314 Dn 100 L ca 250 m (żel. szare); w ul. W. Laskonogiego odc. Kadłubka - Orłów Piastowskich Dn 100 L ca 171 m (żel. szare); w ul. Kazimierza Odnowiciela odc. Przejazdowa - Kadłubka Dn 100 L ca 250 m (stal); w ul. Leszka Białego odc. Przejazdowa - Kadłubka Dn 100 L ca 400 m (stal, żel.) Planowany termin realizacji: 18.12.2020 r. Data otwarcia ofert: 23.04.2019 r.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:
1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Siłaczki, Gierdziejewskiego, Silnikowej, Hennela, Pl. Czerwca 1976 r. Dn 0,4/0,3/0,2 L ca 1815 m. Planowany termin realizacji: 35 tygodni.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Orłów Piastowskich odc. Warszawska - Jesienna z Dn 200 na Dn 250 L ca 190 m, z jednoczesną likwidacją przewodu wodociągowego Dn 250 w rejonie posesji ul. Orłów Piastowskich 84 L ca 45 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Wiosny Ludów odc. rejon posesji nr 23 - Dzieci Warszawy z Dn 50 na Dn 100 L ca 200 m, Dzieci Warszawy odc. Wiosny Ludów - rejon posesji nr 19 z Dn 80/100/150 na Dn 100 L ca 230 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Biernata z Lublina odc. rejon posesji nr 6 - Falskiego z Dn 50 na Dn 100 L ca 100 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Dzieci Warszawy 6A - 20 Dn 100 L ca 150 m;
5. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Poczty Gdańskiej odc. Sławka – Tynkarska Dn 300 L ca 600 m;
6. Budowa II nitki magistrali wodociągowej Dn 1000 w Al. Jerozolimskich odc. rejon drogi ekspresowej Salomea-Wolica – skrzyżowanie Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Spisaka z drogą ekspresową S2 L ca 1900 m;
7. Przebudowa magistrali wodociągowej z Dn 1000 na Dn 600 w Al. Jerozolimskich odc. rejon drogi ekspresowej Salomea-Wolica – skrzyżowanie Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Spisaka z drogą ekspresową S2 L ca 1900 m;
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Żywieckiej odc. Żywiecka 3 - Żywiecka 8, Al. Jerozolimskich odc. Al. Jerozolimskie 232 - Starodęby Dn 0,2/0,4 L 1148,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 111 m oraz budowa pompowni ścieków Q = 5l/s przy ul. Żywieckiej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,11 L 30,5 m.
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Żywieckiej odc. Ryżowa - Żywiecka 19A, Ryżowej odc. Al. Jerozolimskie - granica m.st. Warszawy oraz odc. Al. Jerozolimskie - zasięg grawitacyjny w kier. ul. Prystora, Rawskiej Dn 0,2 L ca 800 m;
10. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Dzieci Warszawy 6 A – 20 Dn 0,2 L ca 200 m;
11. Przebudowa kolektora Dn 1,1x0,6 L ca 17 m w ul. Warszawskiej przy ul. Jagiełły polegającego na budowie dwóch komór rewizyjnych wraz z syfonem pod kanałem deszczowym "Konotopa„;
12. Budowa przewodu wodociągowej w ul. Posag 7 Panien odc. 50 KD-D – Szamoty, Szamoty odc. Posag 7 Panien - 21 KD-D, 19 KD-L odc. Szamoty - złączenie z wodociągiem w drodze wewnętrznej Dn 200 L ca 1100 m;
13. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Władysława Jagiełły, Zielonogórskiej;
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. 18 KD-L Dn 0,3 L ca 300 m.

Fot. Beautiful-Moments z Pixabay

Wakacyjne wydarzenia w lipcu
3 lipca 2019 środa
grafika

Jeśli nie wyjechałeś na urlop w lipcu, masz wolne popołudnia i weekendy, zaplanuj swój czas i weź udział w wydarzeniach organizowanych dla Ciebie w lipcu przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zapraszamy na cykl letnich koncertów, kino plenerowe, artystyczne pikniki rodzinne, bajkowe spektakle teatralne oraz „Letnią Strefę Zabaw” wyposażoną w trampoliny i dumchańce oraz liczne atrakcje sportowe i specjalistyczne urządzenia sprawnościowe.
Więcej informacji na plakacie.
Zapraszamy i życzymy miłej zabawy.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!