Aktualności
Grunt na własność – 98 % bonifikaty
19 czerwca 2019 środa
grafika

JEDNORAZOWA OPŁATA I BONIFIKATA OD OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE

W dniu 18 października 2018 roku Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXXV/2128/2018, w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym, od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz. 10156). Uchwałą nr VIII/161/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 26 lutego 2019 r.,poz.2603) Rada m.st. Warszawy zmieniła w/w uchwałę rozszerzając jej zakres przedmiotowy o bonifikaty obejmujące także opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże, które podlegają przekształceniu, tj.: garaże w budynkach mieszkalnych, wielolokalowych - hale garażowe będące odrębnymi lokalami z miejscami postojowymi, garaże stanowiące lokale przynależne do lokali mieszkalnych.

• Bonifikata udzielana jest po uprzednim zgłoszeniu na piśmie zamiaru jednorazowego uiszczenia opłaty, z wykorzystaniem 98% bonifikaty.
• Wniosek/zgłoszenie o zamiarze jednorazowej spłaty i udzielenie bonifikaty może być rozpatrzony po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.
W związku z powyższym, wniosek ten powinien być złożony bezpośrednio po otrzymaniu z Urzędu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia. Sposób obliczenia wysokości jednorazowej opłaty za przekształcenie z uwzględnieniem 98 % bonifikaty wynikającej z uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy nr LXXV/2128/2018 – Opłata J

Opłata J = opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego * 20 lat * 2%
a w uproszczeniu:
Opłata J= opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego * 0,4

• Osoby, które wniosą opłatę za użytkowanie wieczyste, po otrzymaniu zaświadczenia, które będzie potwierdzeniem faktu przekształcenia z mocy prawa, powinny wystąpić o zaliczenie wniesionej kwoty na poczet należności za przekształcenie oraz zwrot nadpłaty.

POMOC DE MINIMIS
Dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi oraz fizycznymi, które w lokalu usługowym, mieszkalnym, domu jednorodzinnym na gruncie podlegającym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prowadzą działalność gospodarczą-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wiązać się będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w ramach przekształcenia Prezydent m.st. Warszawy może udzielić pomocy publicznej do wysokości kwalifikującej taką pomoc, jako pomoc de minimis (do 200.000 euro). W takich przypadkach beneficjent pomocy zobowiązany jest przed poświadczeniem przez Prezydenta m.st Warszawy samego przekształcenia wypełnić i przekazać do Wydziału Gospodarowania Nieruchomości dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy formularz oświadczenia, przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wcześniejsze pobranie ww. dokumentu ze strony Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, wypełnienie i przekazanie do Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami umożliwi wydanie zaświadczenia o przekształceniu w krótszym czasie. Wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przekształcenie, zostanie wydane zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis. Wartością pomocy, ustalonej na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.), będzie różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu, a sumą opłat przekształceniowych.

W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (tj. kwoty 200 tys. EURO lub 100 tys. EURO dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów), konieczne będzie dokonanie dopłaty do wysokości wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty zostanie ustalona z urzędu. Wartość rynkowa nieruchomości zostanie określona na podstawie operatu szacunkowego, którego koszt ponosi zobowiązany do uiszczenia dopłaty.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat pomocy publicznej w procesie przekształceń własnościowych odnaleźć można na stronie: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3563
Oświadczenie Przedsiębiorcy

XX Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy 2019r.
18 października 2019 piątek
grafika

Trwają zgłoszenia kandydatów do XX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2019 roku. Zarządzeniem 1475/2019 z dnia 19 września 2019 roku ogłoszone zostały formularze zgłoszeniowe dla poszczególnych kategorii oraz niezbędne oświadczenia, które należy składać razem formularzami zgłoszeniowymi.
Zgłoszeń w Plebiscycie mogą dokonywać właściwe polskie związki sportowe lub okręgowe związki sportowe, kluby sportowe z siedzibą w Warszawie oraz właściwe organizacje krajowe prowadzące działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych, inne osoby prawne lub fizyczne, organizatorzy imprez sportowych, jak również Prezydent m.st. Warszawy z własnej inicjatywy (zgodnie z zapisami regulaminu Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy, stanowiącego zał. nr 2 do uchwały LXI/1640/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku).

Zgłoszenia kandydatów do poszczególnych kategorii (Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku, Trener Roku, Sportowa Drużyna Klubowa Roku, Sportowa Impreza Roku, Sportowa Osobowość Roku) wraz z podpisanymi oświadczeniami należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: plebiscyt@um.warszawa.pl lub papierowej na adres siedziby Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, pok. 1123, 00-901 Warszawa, z dopiskiem „PLEBISCYT” (decyduje data wpływu do Biura).

Formularze niezbędne do zgłoszeń, dostępne są na stronie Plebiscytu pod adresem: http://plebiscyt.um.warszawa.pl/ w zakładce zgłoszenia.

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 15.11.2019 r.

Kolor na pumptruck
18 października 2019 piątek
grafika

W najbliższą niedzielę 20 października na terenie pumptrucka przy ul. J Chmiela odbędzie się wydarzenie „Kolor na pumptruck”. Celem akcji jest budowanie świadomości u dzieci na temat tego, jak ważne jest pielęgnowanie wspólnej przestrzeni.

Specjalny tor do jazdy jednośladami zyska nowy kolorowy wygląd. Uczestnicy wydarzenia razem namalują mural na całej powierzchni pumptrucka. Podczas wydarzenia odbędą się warsztaty z malowania odzieży. Dzieci poznają różne techniki i użyją specjalnych narzędzi artystycznych. Tematem przewodnim spotkania będą konsekwencje prawne wynikające z niszczenia obiektów poprzez wykonywanie ściennych grafik w miejscach, które do tego nie służą. Dla najmłodszych uczestników zaplanowany jest Kids corner, gdzie będzie można malować farbami na folii stretch oraz tworzyć przestrzenne litery.

Program:
11:00 – Początek wydarzenia; malowanie muralu
12:30 – Kids corner
14:00 – strefa designu
Zabawa zakończy się o godzinie 17:00.

Nad przebiegiem twórczych działań będą czuwali artyści sztuki Street Art’u, a oprawą muzyczną wydarzenia zajmie się Dj Spike.

Wspólnie zróbmy coś kreatywnego!

Zapraszają Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Pierwsze spotkanie Sieci Logopedów w roku szkolnym 2019/2020
18 października 2019 piątek
grafika

Sieć Współpracy Logopedów zainaugurowała działalność w bieżącym roku szkolnym spotkaniem w Szkole Podstawowej nr 11. Posiedzenie oficjalnie otworzyła dyrektor Beata Olszewska, po czym koordynator sieci, dr Jakub Skrzek podziękował za udostępnienie placówki i przywitał nowych uczestników.

Zgromadzeni logopedzi zaplanowali działania związane z realizacją projektu „Kocham mówić – konsultacje neurologopedyczne” w ramach budżetu obywatelskiego 2020, który – oprócz porad dla dzieci i ich rodziców – zakłada opracowanie i rozpowszechnienie plakatów propagujących wiedzę na temat diagnozy i terapii logopedycznej.

W części merytorycznej uczestnicy wysłuchali prelekcji „Uczeń z zespołem Aspergera i specyficznymi zaburzeniami artykulacyjnymi wskutek zaniedbania środowiskowego” autorstwa Agnieszki Tarczyńskiej-Płatek z SP nr 4 i Hanny Głuchowskiej z SP w Teresinie.

Zapraszamy do galerii - Pierwsze spotkanie Sieci Logopedów w roku szkolnym 2019/2020

15 października - Dzień Edukacji Narodowej
16 października 2019 środa
grafika

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Prezydent m.st. Warszawy przyznał nagrody zasłużonym wychowawcom warszawskich szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Podczas uroczystości w Zamku Królewskim gratulacje laureatom składali wiceprezydenci m.st. Warszawy Renata Kaznowska i Paweł Rabiej. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie laureatki z dzielnicy Ursus: pani Katarzyna Konczewska, dyrektor Zespołu Szkół nr 42 oraz pani Renata Wilk, dyrektor Przedszkola nr 168 Misiowa Gromadka. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele związków zawodowych oraz burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy, w tym burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński.

Zapraszamy do galerii - 15 października - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas pierwszych w Szkołach Podstawowych.
16 października 2019 środa
grafika

W poniedziałek 14.10 odbyło się ślubowanie klas pierwszych w Szkołach Podstawowych (SP4, SP381, SP 382, SP360, SP 14, SP383). Ślubowaniu towarzyszyły występy artystyczne zaprezentowane przez młodych uczniów, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na szkolnych korytarzach. W uroczystościach brali udział burmistrz dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński oraz zastępca burmistrza Kazimierz Sternik, którzy pomagali nauczycielom w pasowaniu na ucznia. Obecny był również wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Paweł Dillis i przewodnicząca komisji oświaty Wanda Kopcińska oraz radna Anna Lewandowska.

Zapraszamy do galerii - Ślubowanie klas pierwszych w Szkołach Podstawowych.

Zniszczono pumptruck w Ursusie
15 października 2019 wtorek
grafika

Z przykrością informujemy, że w naszej dzielnicy doszło do aktu wandalizmu. Na pumptrack’u przy ul. Chmiela zostały zniszczone skarpy, muldy oraz wszystkie paliki otaczające drzewa. Sprawa zostanie zgłoszona na policję.

Szkód dokonano na terenie, który na co dzień służy ursuskiej młodzieży jako miejsce aktywnego wypoczynku. Pumptruck poza dostarczaniem rozrywki poprawia refleks, zmysł równowagi oraz kondycję użytkowników. Szkoda, że nie wszyscy wiedzą jak z niego korzystać.

W najbliższą niedzielę tj. 20 października, na terenie przy ul. Chmiela odbędzie się wydarzenie „Kolor na Pumptruck”. Tym bardziej przykre jest to, że atrakcje trzeba będzie przeprowadzić w podniszczonym otoczeniu.

Mamy jednak nadzieję, że zaplanowane na ten dzień wspólne malowanie muralu oraz zajęcia o charakterze artystyczno-edukacyjnym pobudzą w nas świadomość dbania o wspólną przestrzeń.

Nie bądźmy obojętni na to co dzieje się w naszej okolicy. Reagujmy.

Galeria - Zniszczono pumptruck w Ursusie  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!