Aktualności
40. lecie stołeczności Ursusa
27 stycznia 2017 piątek
grafika

W tym roku przypada 40. rocznica przyłączenia Ursusa do Warszawy. 1 sierpnia 1977 roku rozporządzeniem ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska Marii Milczarek ( „Dziennik Ustaw” nr 24/1977 poz. 103) miasto z niedźwiedziem w herbie znalazło się w granicach administracyjnych stolicy. Jako miasto Ursus istniał tylko 25 lat, zdegradowano go do roli osiedla w dzielnicy Ochota.

Inkorporacja Ursusa do stolicy nie była dziełem przypadku. Stała się rok po głośnym proteście robotników fabryki traktorów z 25 czerwca 1976 roku. Jeden z luminarzy ówczesnego życia politycznego, I sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR – Alojzy Karkoszka powiedział szczerze podczas jakiejś narady, że silna organizacja partyjna Warszawy utrzyma w ryzach warchołów z Ursusa. Okazało się to pobożnym życzeniem. W 1980 roku Ursus stał się jednym z głównych ognisk buntu przeciw komunistycznej władzy.

Proces włączania Ursusa do Warszawy był dość długi. Dopiero po półtora roku (od 1stycznia 1979 roku) zmieniono nazwy ulic, bo większość z nich powtarzała się. Trzeba też było zmienić numerację domów, bo w stolicy ulice biegnące równolegle do Wisły, musiały mieć numerację z biegiem rzeki, a prostopadłe do rzeki numeracje od Wisły. Zmieniono kod pocztowy z 05-810 na 02-495 oraz pierwsze dwie cyfry telefonów z 52 na 62. Podmiejski autobus 210, jadący z osiedla Niedźwiadek na pętlę przy Cmentarzu Wolskim, otrzymał numer 194. Sporo wody upłynęło w Wiśle zanim jesienią 1979 roku uruchomiono drugą linię autobusową. Autobusy 191,połączyły osiedle Niedźwiadek – przez stary Ursus – z placem Narutowicza, umożliwiając wreszcie łatwiejszy dojazd do Urzędu Dzielnicy przy ul. Grójeckiej. W Ursusie była filia tego urzędu przy ulicy Rynkowej. Jesienią 1979 roku przedłużono też nocną linię autobusową 605 do Ursusa. I to wszystko.

Włączenie Ursusa do Warszawy nie spowodowało jego rozwoju, a degradację. Nie tylko był peryferiami stolicy, ale coraz wyraźniej było widać, że staje się odległymi przedmieściami samej Ochoty.

W sierpniu 1979 roku – w drugą rocznicę włączenia Ursusa do Warszawy – ówczesny naczelnik dzielnicy Ochota Zbigniew Lippe powiedział w wywiadzie udzielonym dziennikarzowi „Głosu Ursusa”: „Kiedy oglądamy Ursus poprzez osiedle Kolorowa, czy okolice dawnego placu 1000-lecia to wydaje się on bardzo nowoczesnym i wielkomiejskim. Ale Ursus to również ulica Regulska oraz dawna Sosnowa i wiele im podobnych. Jeśli więc spojrzymy na Ursus od tych zaniedbanych uliczek, dopiero wtedy widzimy jak wiele pozostało do zrobienia”.

Niestety, lata osiemdziesiąte nie sprzyjały rozwojowi osiedla. Ursus dostarczał 25 proc. dochodu do budżetu Ochoty, a do niego wracało tylko 10 proc. Dopiero początek lat dziewięćdziesiątych XX wieku zmienił radykalnie sytuację. 1 stycznia 1993 roku, decyzją rządu Hanny Suchockiej, Ursus został wyłączony z Ochoty jako 8 dzielnica-gmina warszawska. Usamodzielnienie się Ursusa zbiegło się ze 100. leciem istnienia fabryki Ursus, która przez lata odgrywała decydującą rolę w przekształceniu okolicznych wiosek: Czechowic, Gołąbek, Skoroszy i Szamot w jedno miasto.

Dla Ursusa powiał lepszy wiatr. Jego dynamiczny rozwój na przełomie tysiącleci to już inna historia.

Jerzy Domżalski

Do pobrania : Rozporządzenie Ministra Administarcji z dnia 6 lipca 1977r.

Kto zostanie najlepszym dzielnicowym? - konkurs
9 stycznia 2017 poniedziałek
grafika

Rozpoczął się konkurs „Dzielnicowy dla mieszkańców”. Ma on na celu wyłonienie najlepszego dzielnicowego w Warszawie, pobudzenie inicjatywy dzielnicowych, podnoszenie skuteczności ich działań zapewniających stałą poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie pełnienia służby.

Dzielnicowy to policjant, który doskonale powinien znać swój rewir – zarówno teren, ludzi, jak i problemy, które pojawiają się na podległym mu obszarze. Dobry kontakt z mieszkańcami, znajomość specyfiki dzielnicy, niebezpiecznych miejsc i potencjalnych zagrożeń pomaga mu w codziennej pracy, czyli zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnej społeczności. W Warszawie w zależności od wielkości danej dzielnicy może w niej pracować od kilku do kilkudziesięciu dzielnicowych. I tak np. w Rembertowie jest 5 dzielnicowych, w Śródmieściu 44, a na Mokotowie aż 53.

Konkurs przeprowadzony zostanie we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawy i trwać będzie do 30 kwietnia. Z każdej dzielnicy wytypowany zostanie przez kierownika Delegatury BBiZK jeden kandydat. Nominacja musi być poprzedzona dogłębną analizą pracy dzielnicowego wciągu minionego roku, jego faktycznych osiągnięć, dbałości o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. Ocena dokonana przez kierownika delegatury powinna być oparta także na opiniach mieszkańców oraz członków Grup Osiedlowych.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu rozstrzygnie komisja konkursowa, w której skład wchodzą: dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, komendant stołeczny policji lub jego zastępca, naczelnik Wydziału Prewencji KSP oraz przedstawiciele delegatur i BBiZK.

Nagrody finansowe ufundowane przez m.st. Warszawę za trzy pierwsze miejsca wyniosą:
I miejsce – 2500 zł,
II miejsce – 2000 zł,
III miejsce – 1500 zł,

Dla policjantów, którzy zajęli miejsca od 4 do 18, zostaną wręczone nagrody w wysokości 1000 zł.

Sami zobaczcie jak zmieniła się Warszawa

Od 2007 roku na dofinansowanie Komendy Stołecznej Policji Warszawa przeznaczyła 153,3 mln zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in.: 283 941 służb ponadnormatywnych policjantów. Opłacenie tych dodatkowych patroli oznacza, że policjanci sprawdzają te miejsca, które są pomijane w regularnych patrolach.

Warszawa opłaca również 100 dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych – 17,9 mln zł, oraz finansuje utrzymanie 4 kompanii kandydackich w Oddziałach Prewencji – 13,2 mln zł. Dzięki miejskim funduszom organizowany jest staż adaptacyjny policjantów w służbie przygotowawczej pełnionej w Oddziale Prewencji Policji - ok. 14,6 mln zł.

Warszawa wspiera stołecznych policjantów także sprzętowo. W ciągu ostatnich 10 lat za ponad 34 mln zł kupiono 369 pojazdów różnego typu, m.in. radiowozy, mobilne posterunki policji, łódź ratunkowo-patrolową, robot pirotechniczny.

W latach 2007-2016 Warszawa przeznaczyła ponad 11 mln zł na nagrody dla policjantów, którzy podczas swoich służb przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa w naszej najbliższej okolicy.

Więcej na: www.samizobaczcie.pl

Apel do hodowców drobiu
2 stycznia 2017 poniedziałek
grafika

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu.

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Do pobrania: Ulotka informacyjna

Projekt ,,Zawodowe Kruczki"
21 grudnia 2016 -
30 czerwca 2017

Projekt „Zawodowe Kruczki”ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u min. 72 uczniów (36dz, 36ch) poprzez wyrównanie braków edukacyjnych z matematyki i języków obcych oraz podniesienie umiejętności sprawnego przyswajania wiedzy na kursie efektywnej nauki u 14 uczniów (7dz.,7k.) oraz podniesienie kompetencji zawodowych u min. 10 nauczycieli (7k, 3m) w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów Liceum nr LVI im. Leona Kruczkowskiego.

W obszarze projektu są szkolenia dla nauczycieli dotyczące włączania narzędzi TIK w proces edukacji w tym realizacji projektów międzynarodowych, szkolenie ,,Praca metodą projektu” oraz warsztaty ,,Wspierania i rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej ucznia” oraz przedsiębiorczości.

Głównym zadaniem w projekcie jest utworzenie w placówce oświatowej Lokalnego Ośrodka Rozwoju Osobistego i Kariery Zawodowej, który zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt dydaktyczny w laptopy, a Uczniowie będą mogli korzystać w nim z poradnictwa zawodowego i psychologicznego i wziąć udział w wykładach motywacyjnych.

Projekt oferuję także realizację dodatkowych zajęć z zakresu rozwoju postaw kreatywnych i przedsiębiorczości uczniów poprzez ich udział w zajęciach ,,Business play” poprzez grę planszową symulującą prowadzenie własnej firmy. Uczniowie wcielą się w rolę właścicieli firm, trenując predyspozycje zarządcze, reguły poruszania się po współczesnym rynku, zarządzanie finansami, zespołem ludzi. Następnie poprowadzą szkolne mini przedsiębiorstwo Wezmą udział w konkursie na najlepiej zarządzaną firmę. Uzupełnieniem zajęć będzie nauka języka angielskiego biznesowego.

W projekcie planujemy także kursy przygotowujące do matury dla uczniów klas III-ich oraz zajęcia pn. ,,Inkubatory wiedzy” gdzie uczniowie będą mogli uzupełnić wiedzę z j. angielskiego, j. niemieckiego i matematyki.

Wartość całkowita projektu:175882.50 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE:140690:00 zł
Źródło dofinansowania:Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet:X Edukacja dla rozwoju
Działanie:10.1.2
Okres realizacji:1 grudnia 2016 r. - 30 listopada 2018 r.
Jednostka realizująca projekt:Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent:90 uczniów (45 dziewcząt, 45 chłopców) i 10 nauczycieli Liceum nr LVI im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie.

Załącznik do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdfDoba parkingowa na „Parkuj i Jedź” warunkowo wydłużona do marca
1 stycznia 2017 niedziela
grafika

Parking typu „Parkuj i Jedź” został wybudowany w Ursusie w 2012 roku przy ul. Orląt Lwowskich 45, jako jeden z 14 obiektów tego typu w Warszawie. Może pomieścić 356 samochodów, z czego 8 miejsc przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano też 24 stanowiska dla rowerów. System parkingów „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) umożliwia bezpłatne parkowanie pojazdów osobom, które w chwili wyjazdu z parkingu przedstawią ważny bilet autobusowy lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę. W innym przypadku użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia przy wyjeździe z parkingu jednorazowej opłaty za wynajem miejsca parkingowego w wysokości 100 zł.

Obiekty systemu parkingów „Parkuj i Jedź” ulokowane są przy węzłach komunikacyjnych w granicznych dzielnicach miasta i po zostawieniu na nich pojazdu pozwalają na kontynuację podróży środkami komunikacji miejskiej. W październiku br. wykorzystanie obiektu w Ursusie sięgnęło 68%. Oprócz podróżujących spoza Warszawy do pracy na terenie miasta, z obiektu korzystają także mieszkańcy dzielnicy. Zarząd dzielnicy zabiegał o taką możliwość z uwagi na duże zapotrzebowanie mieszkańców na miejsca parkingowe na terenie osiedla „Niedźwiadek”. Stało się to możliwe, dzięki wprowadzeniu przez ZTM akcji promocyjno – informacyjnej, w ramach której m.in. wydłużono czas możliwości pozostawieniu pojazdu do 24 h. Co kilka miesięcy, mimo zakończenia akcji, na prośbę Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy doba parkingowa jest ponownie wydłużana, tym razem do marca 2017 roku. Niestety, do Zarządu Transportu Miejskiego napływają skargi dotyczące wykorzystywania parkingu niezgodnie z jego przeznaczeniem, co znaczenie utrudnia kierowcom pozostawienie pojazdów na jego terenie i kontynuację podróży transportem miejskim. Wskazują oni na samochody, które są porzucane na parkingu, czy stoją pod przykryciem przez kilka miesięcy, czasami nawet bez kół. Taka sytuacja może w przyszłości uniemożliwić kolejne przedłużenie doby parkowania na obiekcie typu „Parkuj i Jedź”, a mieszkańcy dzielnicy stracą możliwość pozostawiania na noc samochodów w tym miejscu.

Więcej informacji o zasadach korzystania z parkingu na stronie www.ztm.waw.pl"

Bezpieczna droga do szkoły w Ursusie
29 listopada 2016 wtorek
grafika

W dniu 29 listopada w Szkole Podstawowej Nr 14 w Ursusie odbyło się spotkanie uczniów klas czwartych z przedstawicielami Policji oraz Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

Policjanci przy udziale Kierownika Zespołu Delegatury BBiZK przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Myślą przewodnią spotkania było hasło: "Bezpieczna droga do szkoły. Noszę odblaski - nie wpadam w potrzaski". W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 uczniów z klas czwartych SP 14 w Ursusie.

Prowadzący spotkanie wręczyli uczniom opaski odblaskowe, które zostały przekazane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!