Aktualności
Spotkanie z mieszkańcami dot. budżetu partycypacyjnego.
7 grudnia 2015 poniedziałek
grafika

Za nami pierwsze spotkanie z mieszkańcami związane z III edycją budżetu partycypacyjnego.
Celem spotkania było omówienie szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego oraz działań i pomysłów mieszańców na projekty do budżetu.
Kolejnym punktem spotkania było omówienie priorytetów rozwojowych dzielnicy. Głos zabrała Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska, która przedstawiła mieszkańcom projekty wybrane do realizacji II edycji budżetu partycypacyjnego.
„Bogatsi o doświadczenia z poprzednich lat oraz przekonani o celowości akcji zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji Budżetu Partycypacyjnego. Realizacja projektów z poprzednich konkursów zyskała akceptację szerokiego grona mieszkańców. Po raz kolejny będą Państwo mieli możliwość zadecydowania o przeznaczeniu części środków budżetowych dzielnicy Ursus na wybrane pomysły. Każdy ma szansę na realizację własnego. W tym roku na Budżet Partycypacyjny zarząd przeznaczył środki w wysokości 1 527 000 zł, co stanowi 1,12% prognozowanego na 2017 r. budżetu Dzielnicy powiedziała Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska”.
Pytania mieszkańców dotyczyły głównie możliwości zgłaszania projektów w zakresie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, zwiększenia ilości miejsc parkingowych oraz utworzenia miejsc aktywności lokalnej dla mieszkańców.
W trakcie spotkania mieszkańcom został przedstawiony nowy program rozwoju miasta 2030 i kierunki jego rozwoju na następne kilkanaście lat. Prace nad strategią potrwają do sierpnia 2017 r. Zachęcamy do włączenia się mieszkańców i środowisk lokalnych do prac na wszystkich etapach programu. Więcej informacji na ten temat na stronie warszawa2030.um.warszawa.pl.
Na zakończenie spotkania omówiono kolejną formę udziału mieszkańców w sprawach podejmowanych przez miasto- Inicjatywy Lokalnej.

Działaj w swojej okolicy!
Inicjatywa lokalna w Warszawie
26 sierpnia 2015 środa
grafika

Drodzy Mieszkańcy.
Macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności lokalnej przedsięwzięcie?. Zastanówcie się nad potrzebami swojego środowiska lokalnego. Być może należy zagospodarować podwórko, odnowić klub osiedlowy czy postawić ławki na lokalnym skwerze. Jeżeli chcecie wspólnie ten pomysł zrealizować, możecie złożyć wniosek do Urzędu Miasta za pośrednictwem swojej Dzielnicy
Oto kilka rzeczy, które powinniście wiedzieć na początku:
Według definicji, inicjatywa lokalna to "forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej".
Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów infrastruktury,
 • obiektów architektury – należy pamiętać, że obiekty te muszą należeć do miasta i nie mogą być prywatne, działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • edukacji, oświaty i wychowania, w tym nauki i szkolnictwa wyższego,
 • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Realizacja inicjatywy lokalnej polega na WSPÓŁPRACY obu stron – mieszkańców i Miasta.
 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
 • Miasto nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną, może natomiast wspierać realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy (w tym również poprzez np. zakup usług).
 • Miasto może przekazać wnioskodawcom na podstawie umowy użyczenia, rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym np. prawem zamówień publicznych.
Szczegółowe informacje o inicjatywie można znaleźć w broszurze "Działaj w swojej okolicy! Inicjatywa lokalna w Warszawie – krok po kroku".
Aby uzupełnić formularz najłatwiej skorzystać z generatora wniosku
Wniosek można również wydrukować (plik PDF) Ponadto, wersja papierowa dokumentu jest dostępna w Wydziale Obsługi Mieszkańców (parter). W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy na inicjatywa@ursus.warszawa.pl. Poniżej znajdują się dokumenty, które będą potrzebne w czasie Waszej przygody z inicjatywą lokalną:
 1. Wniosek o realizację, można go także wypełnić on-line za pomocą generatora wniosków
 2. Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców, potwierdzające ich zaangażowanie.
 3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - wypełniacie je po zakończeniu inicjatywy.
Regulacje prawne dotyczące inicjatywy zawiera art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-tekst ujednolicony, uchwała nr LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz zarządzenie nr 5069/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 października 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Koordynator inicjatywy lokalnej: Iwona Jabłonowska. Pytania należy kierować mailowo na: inicjatywa@ursus.warszawa.pl  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!