Aktualności
Kto zostanie najlepszym dzielnicowym? - konkurs
9 stycznia 2017 poniedziałek
grafika

Rozpoczął się konkurs „Dzielnicowy dla mieszkańców”. Ma on na celu wyłonienie najlepszego dzielnicowego w Warszawie, pobudzenie inicjatywy dzielnicowych, podnoszenie skuteczności ich działań zapewniających stałą poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie pełnienia służby.

Dzielnicowy to policjant, który doskonale powinien znać swój rewir – zarówno teren, ludzi, jak i problemy, które pojawiają się na podległym mu obszarze. Dobry kontakt z mieszkańcami, znajomość specyfiki dzielnicy, niebezpiecznych miejsc i potencjalnych zagrożeń pomaga mu w codziennej pracy, czyli zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnej społeczności. W Warszawie w zależności od wielkości danej dzielnicy może w niej pracować od kilku do kilkudziesięciu dzielnicowych. I tak np. w Rembertowie jest 5 dzielnicowych, w Śródmieściu 44, a na Mokotowie aż 53.

Konkurs przeprowadzony zostanie we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawy i trwać będzie do 30 kwietnia. Z każdej dzielnicy wytypowany zostanie przez kierownika Delegatury BBiZK jeden kandydat. Nominacja musi być poprzedzona dogłębną analizą pracy dzielnicowego wciągu minionego roku, jego faktycznych osiągnięć, dbałości o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. Ocena dokonana przez kierownika delegatury powinna być oparta także na opiniach mieszkańców oraz członków Grup Osiedlowych.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu rozstrzygnie komisja konkursowa, w której skład wchodzą: dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, komendant stołeczny policji lub jego zastępca, naczelnik Wydziału Prewencji KSP oraz przedstawiciele delegatur i BBiZK.

Nagrody finansowe ufundowane przez m.st. Warszawę za trzy pierwsze miejsca wyniosą:
I miejsce – 2500 zł,
II miejsce – 2000 zł,
III miejsce – 1500 zł,

Dla policjantów, którzy zajęli miejsca od 4 do 18, zostaną wręczone nagrody w wysokości 1000 zł.

Sami zobaczcie jak zmieniła się Warszawa

Od 2007 roku na dofinansowanie Komendy Stołecznej Policji Warszawa przeznaczyła 153,3 mln zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in.: 283 941 służb ponadnormatywnych policjantów. Opłacenie tych dodatkowych patroli oznacza, że policjanci sprawdzają te miejsca, które są pomijane w regularnych patrolach.

Warszawa opłaca również 100 dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych – 17,9 mln zł, oraz finansuje utrzymanie 4 kompanii kandydackich w Oddziałach Prewencji – 13,2 mln zł. Dzięki miejskim funduszom organizowany jest staż adaptacyjny policjantów w służbie przygotowawczej pełnionej w Oddziale Prewencji Policji - ok. 14,6 mln zł.

Warszawa wspiera stołecznych policjantów także sprzętowo. W ciągu ostatnich 10 lat za ponad 34 mln zł kupiono 369 pojazdów różnego typu, m.in. radiowozy, mobilne posterunki policji, łódź ratunkowo-patrolową, robot pirotechniczny.

W latach 2007-2016 Warszawa przeznaczyła ponad 11 mln zł na nagrody dla policjantów, którzy podczas swoich służb przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa w naszej najbliższej okolicy.

Więcej na: www.samizobaczcie.pl

Projekt ,,Zawodowe Kruczki"
21 grudnia 2016 -
30 czerwca 2017

Projekt „Zawodowe Kruczki”ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u min. 72 uczniów (36dz, 36ch) poprzez wyrównanie braków edukacyjnych z matematyki i języków obcych oraz podniesienie umiejętności sprawnego przyswajania wiedzy na kursie efektywnej nauki u 14 uczniów (7dz.,7k.) oraz podniesienie kompetencji zawodowych u min. 10 nauczycieli (7k, 3m) w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów Liceum nr LVI im. Leona Kruczkowskiego.

W obszarze projektu są szkolenia dla nauczycieli dotyczące włączania narzędzi TIK w proces edukacji w tym realizacji projektów międzynarodowych, szkolenie ,,Praca metodą projektu” oraz warsztaty ,,Wspierania i rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej ucznia” oraz przedsiębiorczości.

Głównym zadaniem w projekcie jest utworzenie w placówce oświatowej Lokalnego Ośrodka Rozwoju Osobistego i Kariery Zawodowej, który zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt dydaktyczny w laptopy, a Uczniowie będą mogli korzystać w nim z poradnictwa zawodowego i psychologicznego i wziąć udział w wykładach motywacyjnych.

Projekt oferuję także realizację dodatkowych zajęć z zakresu rozwoju postaw kreatywnych i przedsiębiorczości uczniów poprzez ich udział w zajęciach ,,Business play” poprzez grę planszową symulującą prowadzenie własnej firmy. Uczniowie wcielą się w rolę właścicieli firm, trenując predyspozycje zarządcze, reguły poruszania się po współczesnym rynku, zarządzanie finansami, zespołem ludzi. Następnie poprowadzą szkolne mini przedsiębiorstwo Wezmą udział w konkursie na najlepiej zarządzaną firmę. Uzupełnieniem zajęć będzie nauka języka angielskiego biznesowego.

W projekcie planujemy także kursy przygotowujące do matury dla uczniów klas III-ich oraz zajęcia pn. ,,Inkubatory wiedzy” gdzie uczniowie będą mogli uzupełnić wiedzę z j. angielskiego, j. niemieckiego i matematyki.

Wartość całkowita projektu:175882.50 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE:140690:00 zł
Źródło dofinansowania:Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet:X Edukacja dla rozwoju
Działanie:10.1.2
Okres realizacji:1 grudnia 2016 r. - 30 listopada 2018 r.
Jednostka realizująca projekt:Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent:90 uczniów (45 dziewcząt, 45 chłopców) i 10 nauczycieli Liceum nr LVI im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie.

Załącznik do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdfPierwsze spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego
14 listopada 2016 poniedziałek
grafika

W poniedziałek, 14 listopada, członkowie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego rozpoczęli pracę nad IV edycją Budżetu Partycypacyjnego. Zespół określił szczegółowe zasady przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus. Kwota, która została przeznaczona na realizację BP w 2018 wynosi 1 655 677 zł, co stanowi 1% planowanego na rok 2018 budżetu Dzielnicy Ursus.

W tym roku, tak jak w ubiegłym, członkowie zespołu podjęli decyzje o podziale dzielnicy na dwa obszary terytorialne: Ursus Północny i Ursus Południowy. Kwota przypisana każdemu z nich wynosi po 827 838,5 zł. Podjęto również decyzje o nie wprowadzaniu limitu kwoty na projekt. W trakcie spotkania odbyło się głosowanie, podczas którego jednogłośnie stanowisko przewodniczącego Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego objęła Areta Wasilewska-Gregorowicz (mieszkanka Dzielnicy Ursus). Wiceprzewodniczącym Zespołu został wybrany Mikołaj Wojciechowski (mieszkaniec Dzielnicy Ursus), a sekretarzem Zespołu została wybrana Iwona Jabłonowska (pracownik Urzędu Dzielnicy Ursus).Członkowie Zespołu wspólnie wypracowali projekt Regulaminu pracy Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2018. 5 października ukazało się zarządzenie nr 1500/2016 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018, którego załącznikiem jest Regulamin przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018 w m.st. Warszawie. Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP: Link do strony - Zarządzenie nr 1500/2016 z dnia 05-10-2016.

W dniu 12.10.2016 r. Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął Uchwałę nr 656/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2018. Informujemy, iż w tym roku nastąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniej edycji Budżetu Partycypacyjnego w następującym zakresie:

 • Wydłużenie etapu głosowania;
 • Definicja ogólnodostępności w każdej dzielnicy będzie znana przed etapem składania projektów - każdy zespół ds. budżetu partycypacyjnego, uwzględniając rekomendacje Rady ds. budżetu partycypacyjnego, ustali ją do 23 listopada br. Na podstawie tej definicji weryfikowana będzie ogólnodostępność projektów;
 • Zrezygnowanie z podawania nr PESEL na listach poparcia projektu;
 • Włączenie etapu dyskusji o projektach do etapu weryfikacji;
 • Konieczność zachowania oryginału listy poparcia do każdego projektu w przypadku składania projektu elektronicznie do dnia ogłoszenia wyników głosowania;
 • Zmiana formuły procedury odwołań od wyników weryfikacji. Autor projektu lub jego przedstawiciel prezentuje wniosek o ponowną weryfikację na posiedzeniu Zespołu. Dodatkowo w tym spotkaniu będzie uczestniczył także pracownik, który przeprowadzał weryfikacje szczegółową oraz członek Zarządu Dzielnicy.
 • Próg 10% głosów w trakcie głosowania. Konieczność uzyskania przez projekty przynajmniej 10 % głosów ważnych oddanych w danym obszarze terytorialnym. Nawet jeżeli pozostaną środki finansowe, które pozwoliłyby na jego realizację.

Poniżej przedstawiamy harmonogram Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018 w Warszawie:

 • Określenie szczegółowych zasad przeprowadzania BP w dzielnicach - do 23.11.2016r.;
 • Zgłaszanie projektów- od 01.12.2016r. do 23.01.2017r.;
 • Weryfikacja projektów i dyskusje mieszkańców- od 24.01.2017r. do 08.05.2017r.;
 • Odwołania i ponowna weryfikacja- od 08.05.2017r. do 26.05.2017r.;
 • Spotkania promocyjne - od 01.06.2017r. do 30.06.2017r.;
 • Głosowanie - od 16.06.2017r. do 30.06.2017r.;
 • Ogłoszenie wyników do 15.07.2017r.

Zapraszamy do udziału w Budżecie Partycypacyjnym 2018!

Ruszyła nowa edycja Budżetu Partycypacyjnego
7 października 2016 piątek
grafika

Już po raz czwarty mieszkańcy zadecydują o przeznaczeniu części środków finansowych dzielnicy. Tym razem na realizację projektów Zarząd Dzielnicy przeznaczył 1% prognozowanego budżetu Dzielnicy Ursus, co daje kwotę 1 655 677, 00 zł. Spotkanie otworzyła burmistrz dzielnicy Urszula Kierzkowska, która zachęciła mieszkańców do aktywnego udziału w kolejnej edycji.
Dzięki możliwości składania projektów, dyskusji nad nimi, a następnie oddaniu na nie głosu, stajemy się autorami wielu ciekawych pomysłów.
6 października br. w Domu Kultury „Kolorowa” odbyło się pierwsze spotkanie w nowej edycji budżetu. Wyłoniono członków dzielnicowego zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego. W jego skład weszło, sześcioro mieszkańców, trzech radnych dzielnicy, pięciu urzędników wskazanych przez burmistrza, jeden przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy oraz jeden przedstawiciel Rady Seniorów. Do 23 listopada powołany Zespół ustali regulamin prac zespołu oraz podejmie decyzję o podzieleniu Dzielnicy na mniejsze obszary. Obrady będą otwarte dla mieszkańców.
Projekty do sfinansowania w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć wszystkich dziedzin życia: infrastruktury, edukacji, ekologii, kultury, zdrowia czy sportu. Jeśli od dawna myślicie o realizacji projektów, które będą służyły mieszkańcom Ursusa, to koniecznie wykorzystajcie możliwości, jakie daje budżet partycypacyjny i zgłoście swój projekt. Więcej informacji na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Harmonogram IV edycji.

Fortepian dla Ursusa
30 marca 2016 środa
grafika

Kolejny projekt budżetu partycypacyjnego 2016 zrealizowany. Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus zakupił w ramach projektu nr 403 pod nazwą „Fortepian dla Ursusa” instrument Fortepian Yamaha GC-1PE. Przeznaczony on będzie do realizacji koncertów, prób i nauki gry dla chętnych zespołów, grup zainteresowań i osób indywidualnych. Koszt to 49,2 tys. zł. Instrument będzie służyć mieszkańcom korzystajacym z bezpłatnych koncertów w DK „kolorowa” takich jak np. „Spotkania z muzyką kameralną” lub „Piosenki Retro w Kolorowej”.

Budżet Partycypacyjny 2017. Spotkanie Dyskusyjne: Ursus Południowy
1 marca 2016 wtorek
grafika

Za nami ostatnie spotkanie z autorami projektów dla Ursusa Południowego. W poniedziałek 29 lutego w Domu Kultury „Kolorowa” ul. K. Sosnkowskiego 16 autorzy projektów zaprezentowali swoje pomysły.

Obecny na spotkaniu Wiesław Krzemień w swoim wystąpieniu podkreślił, że budżet partycypacyjny to inicjatywa umożliwiająca mieszkańcom decydowanie o wydatkowaniu części środków z dzielnicowego budżetu. - To dzięki takim inicjatywom Urzad Dzielnicy może wdrażać te projekty, które są Państwu najbardziej potrzebne. Te inicjatywy są szczególnie cenne, bo rodzą się wśród mieszkańców, jednocząc ich wokół jednej idei – poprawy swojej okolicy - dodał

Tym razem zaprezentowano 15 projektów:

 • Lepsza szkoła! Ocenianie kształtujące dla rodziców
 • Alternatywna świetlica sensoryczna
 • Warsztaty dla młodzieży z zakresy finansów i prawa
 • Łąka kwietna Park Czechowicki
 • Udar mózgu? Demencja? o co chodzi, jak z tym żyć? Nie boimy się!
 • Gra planszowa integrująca, stymulująca funkcje poznawcze osób po udarach mózgu/z chorobą otępienną
 • Pikniki rodzinne
 • Szafki na podręczniki szkolne w Ursusie/sp4/sp14/Ursus Południowy
 • Planszowe granie w każdej szkole w Ursusie
 • Boisko dla sp14-zagospodarowanie terenu przy sp14
 • Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptacje terenu nieużytku na terenie OSIR Ursus
 • Boisko plażowe na terenie OSIR
 • Zieleń wokół budynku wspólnoty mieszkaniowej Walerego Sławka 3/5
 • Zieleń dla Skoroszy
 • Odbudowanie chodnika miedzy ulicą Sosnkowskiego a ulicą Drzymały, biegnącego w szczytach bloków Sosnkowskiego 7, Drzymały 8
W spotkaniu uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy, a także: zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień, radni dzielnicy: Anna Lewandowska, Maria Miszkiewicz, Łukasz Nejman oraz członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

Ostatnie spotkanie w Dzielnicy odbędzie się w środę, 2 marca i będzie dotyczyło budżetu partycypacyjnego na terenie Ursusa Północnego.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!