Obwieszczenia
Data publikacji: 28 lutego 2017
WI-III.7840.7.43.2015.JS
Warszawa, dnia 27 lutego 2017

OBWIESZCZENIE
Wojewody Mazowieckiego

o wydaniu decyzji

Działając na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23,t.j.) – dalej Kpa oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję, że na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 24 lutego 2017 roku, została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 64/III/2017 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace Przygotowawcze” 1. Posterunek odgałęźny Warszawa Włochy od km 6,300 do km 8,200. Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowej nastawni. Rozbiórka oraz budowa nowych peronów wraz z pochylniami oraz schodami. Przebudowa istniejących przejazdów drogowych, budowa dojść do peronów, przejść podziemnych oraz dróg dojazdowych. Rozbiórka i budowa nowego przejścia podziemnego. Rozbiórka i budowa nowego przepustu. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Przebudowa sieci trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.” Roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych jako dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na mapie w projekcie zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie: dzielnicy Włochy m. st. Warszawy: obręb 0810, dz. ew. nr: 3/1 (cz. dz.), 1/6 (cz. dz.), 4/16, 2/2, 4/24, 4/29, 4/27, 4/25, 3/7, 3/6, 3/5, 3/4, 3/3, 3/2, 4/8, 4/7, 4/6, 14/2, 13/25, 72/1, obręb 0808, dz. ew.: 223/14, 223/12, obręb 0807, dz. ew. nr: 64/3 (cz. dz.), 63/5, 63/7, 41/1, obręb 0821, dz. ew. nr: 107/3, 107/15, obręb 0820, dz. ew. nr: 82, obręb 0828, dz. ew. nr: 134, obręb 0910, dz. ew. nr: 22/1 (cz. dz.), dzielnicy Ursus m. st. Warszawy: obręb 1108, dz. ew. nr: 1 (cz. dz.). Wydanej w sprawie decyzji, nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Stosownie do treści przywołanych na wstępie przepisów informuję, o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606. Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 od dnia doręczenia obwieszczenia o jej wydaniu.
Wprowadził(a): jszymanski
08:16 28 lutego 2017

Publikujący: tpakiela
09:23 28 lutego 2017


Data publikacji: 23 lutego 2017
WI-III.7840.7.42.2015.JS
Warszawa, dnia 21 lutego 2017

OBWIESZCZENIE
Wojewody Mazowieckiego

o wydaniu decyzji

Działając na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23,t.j.) – dalej Kpa oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję, że na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 20 lutego 2017 roku, została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 56/III/2017 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace Przygotowawcze” 2. Szlak Warszawa Włochy – Pruszków od km 8,200 do km 14,893. Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowych peronów wraz z pochylniami oraz schodami. Przebudowa ekranu akustycznego. Przebudowa dojść do przejść podziemnych. Budowa i przebudowa istniejących przejść podziemnych. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Rozbiórka i budowa nowej sieci trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”; roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych jako dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na mapie w projekcie zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie: dzielnicy Ursus m. st. Warszawy: obręb 1108 dz. ew. nr: 1 (cz. dz.), 2/25, obręb 1107 dz. ew.: 58/39, 58/29, 92/9, 92/8, 58/31, 92/7, 92/6, 92/5, 92/4, 92/11, 92/3, 92/2, 92/1, 92/10, obręb 0909 dz. ew. nr: 77/12, 77/10, obręb 1106 dz. ew. nr: 82/4, 82/1, 82/2, 87/64, 87/60, 87/62, 82/3, obręb 1101 dz. ew. nr: 1/5, 1/2, 20/6, 19/18, 18/25, 17/1, 16/1, 120/2, 15/36, 15/34, 15/30, 9/19, 120/1, 9/37, 9/39, 9/41, 7/30 (cz. dz.), 7/31, 5/11, 4/1, 3/1, 2/1, gminy Piastów, pow. pruszkowski: obręb 0006 dz. ew. nr: 267/24, 267/17, 267/15, 267/13, 275/3, 275/10 (cz. dz.), 275/2, obręb 0004 dz. ew. nr: 278/36, 278/6 (cz. dz.), 278/7 (cz. dz.), 278/35 (cz. dz.), 278/18, 92/3, 278/17, 278/16, 278/10, obręb 0003 dz. ew. nr: 453/13, 453/4, 453/3, 453/2, miasta Pruszków, pow. pruszkowski: obręb 0012 dz. ew. nr: 75/34 (cz. dz.), 75/6, 75/5 (cz. dz.), 75/4 (cz. dz.), 75/37 (cz. dz.); Wydanej w sprawie decyzji, nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Stosownie do treści przywołanych na wstępie przepisów informuję, o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606. Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 od dnia doręczenia obwieszczenia o jej wydaniu.
Wprowadził(a): jszymanski
12:26 23 lutego 2017

Publikujący: tpakiela
15:11 23 lutego 2017


 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!