Rady Dzielnicy Ursus ≫ Sesje ≫ Porządek sesji
Wybierz rok:
Porządek sesji 32 w dniu 20 kwietnia 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie: protokołu z XXVIII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 04 stycznia 2017 r. oraz protokołu z XXIX sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 02 lutego 2017 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 174.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2016 – druk nr 175.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
7. Plan pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2017 rok.
8. Interpelacje.
9. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00

Porządek sesji 31 w dniu 14 marca 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 172.
Informacja w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat[zdjęto z sesji]
Informacja w sprawie sprawozdania merytorycznego z działalności programowej w 2016r. Ośrodka Kultury „Arsus”.[zdjęto z sesji]
Interpelacje.[zdjęto z sesji]
Wnioski i zapytania radnych.[zdjęto z sesji]
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 30 w dniu 2 marca 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 09 grudnia 2016 r.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok – druk nr 165.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 166.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 167.
6. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 130/XXIX/2017 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie założenia Przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2a w Warszawie – druk nr 168.
7. Projekt Stanowiska Rady Dzielnicy Ursus w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy – druk nr 169.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2016 r.
10. Plan pracy Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2017 r.
11. Plan pracy Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2017 r.
12. Interpelacje.
13. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 29 w dniu 2 lutego 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2016 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na rok 2017 – druk nr 154.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na rok 2017 – druk nr 155.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na rok 2017 – druk nr 156.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na rok 2017 – wprowadzono na sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych za rok 2016 - wprowadzono na sesji.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na rok 2017 – wprowadzono na sesji.
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na rok 2017 – wprowadzono na sesji.
10. Projekt uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie założenia Przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2a w Warszawie – druk nr 157.
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2017 – druk nr 158.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2016.
13. Projekt uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pruszków oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pruszków - wprowadzono na sesji.
14. Interpelacje.
15. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00

Porządek sesji 28 w dniu 4 stycznia 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2016 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na rok 2017 – druk nr 151.
4. Projekt uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. Walerego Sławka 9– druk nr 152.
5. Przekazanie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
6. Interpelacje.
7. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!