Z prac Zarządu
Informacja za okres: listopaddrukuj wyślij pocztą

W listopadzie odbyło się jedno posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: dwóch otwarte konkursów na realizację zadania publicznego w kulturze fizycznej oraz prowadzenia placówek oświatowych.

Równocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dokonał zmian w budżecie na 2018, przesuwając środki na prowadzenie szkół podstawowych (63.640 zł), prowadzenie liceów ogólnokształcących (19.400 zł), prowadzenie techników (54.257 zł) oraz prowadzenie świetlic (29.600 zł),

Zarząd Dzielnicy Ursus ogłosił dwa otwarte konkursy na realizację zadania publicznego dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku. Kwota dofinansowania w organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych wynosi 300.000 zł. Drugi konkurs dotyczy szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży. Całkowita kwota wsparcia to 940.000 zł.

Jednocześnie Zarząd dokonał podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Na listopadowych posiedzeniach, Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 2 uchwałach, które dotyczyły m.in. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy lokalu przeznaczenia go na lokal socjalny oraz potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: październikdrukuj wyślij pocztą

W październiku odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: remontu pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej, odbudowy ogrodzenia w SP nr 381, remontu dachu w SP nr 382 oraz wymiany nawierzchni na placu zabaw w SP nr 11.

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty uchwał skierowane pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w/s zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok, które dotyczyły m.in.: zwiększenia środków finansowych o 12 000 zł do 190 750 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki wielofunkcyjnej dla Wydziału Obsługi Mieszkańców Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Równocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dokonał zmian w budżecie na 2018, przesuwając środki na realizację następujących zadań: remont pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej (156.500 zł), organizację imprez rekreacyjno-sportowych (19.200 zł), remonty studni oligoceńskich (21.978 zł), remont węzła cieplnego i instalacji ciepłej wody w liceum (34.330 zł), wykonanie i montaż tablic informacyjnych, nasadzenia roślin cebulowych i krzewów wieloletnich na terenie zieleńców (21.000 zł), remont dachu w SP nr 382, remont ogrodzenia w SP nr 381 oraz na wymianę nawierzchni na placu zabaw w SP nr 11 (150.000 zł).

Jednocześnie Zarząd dokonał zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045, zwiększając na 2019 rok środki finansowe o 80 000 zł do 3 929 948 zł z przeznaczeniem na budowę EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie - (etap II).

Zarząd Dzielnicy Ursus rozstrzygnął otwarty konkurs na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia klubów abstynenckich w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Dofinansowanie w kwocie 200 600 zł otrzymał Klub Rodzin Abstynenckich „Zorza” Ursus. Drugim konkursem rozstrzygniętym w ramach tego programu był konkurs na prowadzenie środowiskowych form wsparcia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą. Dotację otrzymały Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Mazowieckiego i Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”.

Na październikowych posiedzeniach, Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 37 uchwałach, które dotyczyły m.in. odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl .
  
Informacja za okres: wrzesieńdrukuj wyślij pocztą

We wrześniu odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: realizacji programu "Rusz się Warszawo po Świętach", remontu ogrodzenia w SP nr 381, naprawy schodów wejściowych do szkoły i remontu łazienki w SP nr 14, a także zakupu czytników do kart bibliotecznych.

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty uchwał skierowane pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ws. zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok, które dotyczyły m.in.: projektu "Młodzi rycerze europejskiego okrągłego stołu" realizowanego przez SP nr 14 (11.206,00 zł); zwiększenia dotacji dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup czytników do kart bibliotecznych (30.420,00 zł), dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację programu "Rusz się Warszawo po Świętach" (34.370,00 zł), na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego (1.119.000,00 zł), na prowadzenie szkół podstawowych (213.000,00 zł), prowadzenie publicznych szkół zawodowych (40.000,00 zł), na remont ogrodzenia w SP nr 381, naprawę schodów wejściowych do szkoły i remont łazienki w SP nr 14 oraz na uszczelnienie rynny na dachu w SP nr 11 (115.000,00 zł) oraz na organizację imprezy sportowo - rekreacyjnej "Sportowe Zakończenie Sezonu" (20.000,00 zł).

Równocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dokonał zmian w budżecie na 2018 rok z przeznaczeniem na: projekt "Jutro idę do szkoły” (83.574,00 zł), prowadzenie publicznych przedszkoli (25.000,00 zł), prowadzenie liceów ogólnokształcących (12.000,00) oraz projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach UE (247.484,00 zł).

Jednocześnie Zarząd dokonał zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 zwiększając o 628.389 zł do 1.532.481,00 zł w roku 2019 na nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r.

Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę o powołaniu członków Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Skład Rady Seniorów (w kolejności alfabetycznej): Barbara Banaszak, Jerzy Domżalski (sekretarz Rady), Alina Florczak, Tadeusz Kaczmarek, Ryszard Rogal (radny dzielnicy Ursus – reprezentujący ja w Radzie Seniorów), Wanda Sawicka, Paweł Smereczyński, Krzysztof Szczerba i Lucyna Wasilewska.

Zarząd Dzielnicy Ursus ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia klubów abstynenckich w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na łączną kwotę 200 600,00 zł w latach 2018- 2021 Drugim konkursem ogłoszonym w ramach tego programu był konkurs na prowadzenie środowiskowych form wsparcia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą. Łącznie na realizację tego zadania przeznaczono 200.600,00 zł w latach 2018- 2021.

Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 10 uchwałach, które dotyczyły m.in. zakwalifikowania osób do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz boksu użytkowego w budynku oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl..
  
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

W sierpniu odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: remontu nawierzchni utwardzonych w rejonie Placu 1905 roku nr 4, dotacji dla Ośrodka Kultury „Arsus” i Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus oraz prowadzenia gimnazjów i publicznych szkół zawodowych.

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty uchwał ws. zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok, które dotyczyły m.in.: dotacji dla Ośrodka Kultury „Arsus” (15.000 zł) i Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus (15.000 zł), a także realizacji programu „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe” (20.000 zł).

Równocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dokonał zmian w budżecie na 2018 rok z przeznaczeniem na: promocję dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodach sportowych w różnych dyscyplinach sportowych (100.000 zł); na remont nawierzchni utwardzonych w rejonie Placu 1905 roku nr 4 (32.507 zł) oraz prowadzenia gimnazjów i publicznych szkół zawodowych (220.000 zł).

Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 12 uchwałach, które dotyczyły m.in. odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z jednoczesnym skierowaniem do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: lipiecdrukuj wyślij pocztą

W lipcu odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: przekształcenia z dniem 1 września 2018 r. Niepublicznego Gimnazjum Montessori w Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Montessori, realizacji programu "Lato w mieście" oraz programu "Otwarte hale, sale, boiska", a także zakupu i dostawy sprzętu multimedialnego dla Przedszkoli w ramach projektu "Jutro idę do szkoły".

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty uchwał ws. zaopiniowania zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2018 r., które dotyczyły zwiększenia wydatków na: utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego (o kwotę 6 409 zł tj. do kwoty 5 557 275 zł) w związku z koniecznością uzyskania opinii ornitologicznej na terenie inwestycji; na wypłatę nadgodzin dla pracowników w związku z koniecznością weryfikacji bazy podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości związanej z realizacją projektu pn.: "Opracowanie Założeń Funkcjonalnych i Wdrożenie Jednolitego Systemu dla m.st. Warszawy" (160.000 zł) oraz na przekształcenie z dniem 1 września 2018 r. Niepublicznego Gimnazjum Montessori w Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Montessori (22.000 zł).

Jednocześnie w budżecie na 2018 r. zwiększono środki w następujących zadaniach: zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince (25.000 zł); realizacja programu "Lato w mieście" i programu "Otwarte hale, sale, boiska" (25.000 zł) oraz zakup i dostawa sprzętu multimedialnego dla Przedszkoli w ramach projektu "Jutro idę do szkoły" (6.650 zł)

Równocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy powołał na członków Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na członków Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy następujące osoby jako przedstawicieli mieszkańców (w kolejności alfabetycznej): Barbara Banaszek, Alina Florczak, Tadeusz Kaczmarek, Wanda Sawicka, Paweł Smereczyński, Krzysztof Szczerba i Lucyna Wasilewska. Wybory do rady seniorów odbyły się pod koniec maja br. Rada Seniorów jest organem doradczym współpracującym przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej na poziomie dzielnicy.

Na lipcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 9 uchwałach, które dotyczyły m.in. zakwalifikowania osób do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w drodze zamiany, zmiany przeznaczenia lokalu i wykreśla go z ewidencji lokali socjalnych oraz wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w umowie najmu boksu użytkowego w budynku. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl .
  
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!