Z prac Zarządu
Informacja za okres: wrzesieńdrukuj wyślij pocztą

We wrześniu odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: realizacji programu "Rusz się Warszawo po Świętach", remontu ogrodzenia w SP nr 381, naprawy schodów wejściowych do szkoły i remontu łazienki w SP nr 14, a także zakupu czytników do kart bibliotecznych.

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty uchwał skierowane pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ws. zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok, które dotyczyły m.in.: projektu "Młodzi rycerze europejskiego okrągłego stołu" realizowanego przez SP nr 14 (11.206,00 zł); zwiększenia dotacji dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup czytników do kart bibliotecznych (30.420,00 zł), dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację programu "Rusz się Warszawo po Świętach" (34.370,00 zł), na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego (1.119.000,00 zł), na prowadzenie szkół podstawowych (213.000,00 zł), prowadzenie publicznych szkół zawodowych (40.000,00 zł), na remont ogrodzenia w SP nr 381, naprawę schodów wejściowych do szkoły i remont łazienki w SP nr 14 oraz na uszczelnienie rynny na dachu w SP nr 11 (115.000,00 zł) oraz na organizację imprezy sportowo - rekreacyjnej "Sportowe Zakończenie Sezonu" (20.000,00 zł).

Równocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dokonał zmian w budżecie na 2018 rok z przeznaczeniem na: projekt "Jutro idę do szkoły” (83.574,00 zł), prowadzenie publicznych przedszkoli (25.000,00 zł), prowadzenie liceów ogólnokształcących (12.000,00) oraz projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach UE (247.484,00 zł).

Jednocześnie Zarząd dokonał zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 zwiększając o 628.389 zł do 1.532.481,00 zł w roku 2019 na nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r.

Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę o powołaniu członków Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Skład Rady Seniorów (w kolejności alfabetycznej): Barbara Banaszak, Jerzy Domżalski (sekretarz Rady), Alina Florczak, Tadeusz Kaczmarek, Ryszard Rogal (radny dzielnicy Ursus – reprezentujący ja w Radzie Seniorów), Wanda Sawicka, Paweł Smereczyński, Krzysztof Szczerba i Lucyna Wasilewska.

Zarząd Dzielnicy Ursus ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia klubów abstynenckich w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na łączną kwotę 200 600,00 zł w latach 2018- 2021 Drugim konkursem ogłoszonym w ramach tego programu był konkurs na prowadzenie środowiskowych form wsparcia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą. Łącznie na realizację tego zadania przeznaczono 200.600,00 zł w latach 2018- 2021.

Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 10 uchwałach, które dotyczyły m.in. zakwalifikowania osób do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz boksu użytkowego w budynku oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl..
  
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

W sierpniu odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: remontu nawierzchni utwardzonych w rejonie Placu 1905 roku nr 4, dotacji dla Ośrodka Kultury „Arsus” i Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus oraz prowadzenia gimnazjów i publicznych szkół zawodowych.

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty uchwał ws. zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok, które dotyczyły m.in.: dotacji dla Ośrodka Kultury „Arsus” (15.000 zł) i Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus (15.000 zł), a także realizacji programu „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe” (20.000 zł).

Równocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dokonał zmian w budżecie na 2018 rok z przeznaczeniem na: promocję dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodach sportowych w różnych dyscyplinach sportowych (100.000 zł); na remont nawierzchni utwardzonych w rejonie Placu 1905 roku nr 4 (32.507 zł) oraz prowadzenia gimnazjów i publicznych szkół zawodowych (220.000 zł).

Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 12 uchwałach, które dotyczyły m.in. odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z jednoczesnym skierowaniem do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: lipiecdrukuj wyślij pocztą

W lipcu odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: przekształcenia z dniem 1 września 2018 r. Niepublicznego Gimnazjum Montessori w Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Montessori, realizacji programu "Lato w mieście" oraz programu "Otwarte hale, sale, boiska", a także zakupu i dostawy sprzętu multimedialnego dla Przedszkoli w ramach projektu "Jutro idę do szkoły".

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty uchwał ws. zaopiniowania zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2018 r., które dotyczyły zwiększenia wydatków na: utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego (o kwotę 6 409 zł tj. do kwoty 5 557 275 zł) w związku z koniecznością uzyskania opinii ornitologicznej na terenie inwestycji; na wypłatę nadgodzin dla pracowników w związku z koniecznością weryfikacji bazy podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości związanej z realizacją projektu pn.: "Opracowanie Założeń Funkcjonalnych i Wdrożenie Jednolitego Systemu dla m.st. Warszawy" (160.000 zł) oraz na przekształcenie z dniem 1 września 2018 r. Niepublicznego Gimnazjum Montessori w Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Montessori (22.000 zł).

Jednocześnie w budżecie na 2018 r. zwiększono środki w następujących zadaniach: zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince (25.000 zł); realizacja programu "Lato w mieście" i programu "Otwarte hale, sale, boiska" (25.000 zł) oraz zakup i dostawa sprzętu multimedialnego dla Przedszkoli w ramach projektu "Jutro idę do szkoły" (6.650 zł)

Równocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy powołał na członków Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na członków Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy następujące osoby jako przedstawicieli mieszkańców (w kolejności alfabetycznej): Barbara Banaszek, Alina Florczak, Tadeusz Kaczmarek, Wanda Sawicka, Paweł Smereczyński, Krzysztof Szczerba i Lucyna Wasilewska. Wybory do rady seniorów odbyły się pod koniec maja br. Rada Seniorów jest organem doradczym współpracującym przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej na poziomie dzielnicy.

Na lipcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 9 uchwałach, które dotyczyły m.in. zakwalifikowania osób do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w drodze zamiany, zmiany przeznaczenia lokalu i wykreśla go z ewidencji lokali socjalnych oraz wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w umowie najmu boksu użytkowego w budynku. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl .
  
Informacja za okres: czerwiecdrukuj wyślij pocztą

W czerwcu odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in. mieszkaniowego zasobu komunalnego, przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Wiosny Ludów, zmiany nazw patronów Szkoły Podstawowej nr 11 oraz LVI Liceum Ogólnokształcącego.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy propozycje zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na mieszkaniowy zasób komunalny (o kwotę 1.014.183 zł do kwoty 15.775.274 zł. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w Biurze Polityki Lokalowej. Odpowiednich zmian dokonano w Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018 - 2045. Zarząd zawnioskował do Rady Dzielnicy przeznaczenie środków na zlecenie prac eksploatacyjno-konserwacyjnych w przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Wiosny Ludów/ul. Legnicka w II półroczu tego roku (46.000). Dokonano zmian w budżecie na 2018 rok z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych (10.000 zł) oraz zwiększono środki finansowe na realizację zadania w postaci neonów traktorków w ramach budżetu partycypacyjnego (o 5.261 zł).

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wyznaczył punkty do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego: Urząd Dzielnicy Ursus – Wydział Obsługi Mieszkańców, pl. Czerwca 1976 r. nr 1 w dniach 15–30 czerwca 2018 r. (dni robocze) oraz Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Plutonu AK „Torpedy” 47 w dniach 16, 18–23 oraz 25–29 czerwca 2018 r.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian nazw: Szkoły Podstawowej nr 11 na im. Żołnierzy I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie, ul. Keniga 20 oraz LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy 42 na im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w związku z zapisami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744).

Ponadto Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zatwierdził sprawozdania finansowe za rok 2017 następujących instytucji kultury działających na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: Ośrodka Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Dotacje na podstawie sprawozdania merytorycznego, zostały wydatkowane zgodnie ze statutem i założeniami.

Na czerwcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 7 uchwałach, które dotyczyły m.in. odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz wyrażenia zgody na oddanie części lokalu przez najemcę do bezpłatnego używania. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: majdrukuj wyślij pocztą

W maju odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. dotacji oświatowych wyposażenia nowych placówek edukacyjnych i spraw lokalowych.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy propozycje zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla oświatowych placówek niepublicznych oraz dla placówek publicznych dotowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus w łącznej kwocie 2.325.535 zł. Równocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dokonał zmian w budżecie na 2018 rok z przeznaczeniem na: zasiłki celowe na opłatę czynszu (20.000 zł) oraz na zakup pomocy naukowych do sali chemicznej, biologiczno-przyrodniczej oraz pracowni językowych w Szkole Podstawowej nr 360 (200.000 zł).

Ponadto Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zatwierdził nowy Regulamin Porządku Domowego obowiązujący najemców budynków i lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Potrzeba wprowadzenia nowego Regulaminu wynikała z konieczności ponownego uporządkowania zasad współżycia i zachowania porządku w lokalach mieszkalnych, w kontekście zapisów regulaminu obowiązującego w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, po likwidacji tej jednostki.

Na majowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 22 uchwałach, które dotyczyły m.in. przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert, lokali użytkowych na okres do 3 lat, zakwalifikowania osób do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz skreślenia osób z listy oczekujących w Dzielnicy Ursus na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!