Z prac Zarządu
Informacja za okres: czerwiecdrukuj wyślij pocztą

W czerwcu odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych uchwał m.in. w sprawie budżetu Dzielnicy na rok 2017, finansowania programów „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe”, „Lato w Mieście” oraz wdrożenia programu inwentaryzacja środków trwałych w placówkach oświatowych na terenie Ursusa.

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na realizację programów: „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe”, „Lato w Mieście” (15.000 zł) "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w postaci opłat za obiady szkolne (9.000 zł). Dodatkowe środki przeznaczono także na sprzątanie pustostanów (8.000 zł) oraz na zakup i wdrożenie programu informatycznego „Stock – ewidencja, amortyzacja i inwentaryzacja środków trwałych " w przedszkolach, szkołach podstawowych (31.950 zł), gimnazjach (7.100 zł), publicznych liceach ogólnokształcących (3.550 zł), publicznych szkołach zawodowych (3 550 zł) i publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (3.550 zł).
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zatwierdził sprawozdania finansowe za rok 2016 Ośrodka Kultury „Arsus” oraz Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Dotacje przyznane obu podmiotom, na podstawie sprawozdań merytorycznych, zostały wydatkowane zgodnie ze statutem i założeniami merytorycznymi.
W związku z rezygnacją Piotra Jankowskiego, Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy powołał na nowego członka Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Pawła Smereczyńskiego.
Na czerwcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 11 uchwałach, które dotyczyły m.in. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy lokalu i przeznaczenia go na lokal socjalny, zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie na nieoznaczony umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących, a także przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert, boksów użytkowych. Uzupełniono listę osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych).
Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: majdrukuj wyślij pocztą

W maju odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych uchwał m.in. Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na: budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Dzieci Warszawy (więcej o 3.000.000 zł do 33.480.870 zł w 2017 r.), wyposażenie hali sportowej przy ul. Konińskiej 2 (więcej o 15.000 zł tj. do 85.000 zł w 2017 r.), remont tablicy na obelisku przy ul. Cierlickiej (15.870 zł), wykonanie dokumentacji dotyczącej zmiany technologii uzdatniania wody oligoceńskiej w studni w Parku Achera (54.300 zł) ) oraz zakup dla Przedszkola nr 168 przy ul. Zagłoby 27 nowego wyposażenia do kuchni (kwota 11.971 zł). Jednocześnie zwiększono dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (kwota 505.000 zł). Ponadto Zarząd Dzielnicy złożył wniosek Rady Dzielnicy Ursus o utworzenie nowych zadań inwestycyjnych, takich jak "Nabycie gruntu pod budowę ulicy Starodęby na odcinku od ulicy Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha” (2.045.838 zł w 2017 r.) oraz "Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek" (w 2017 r. - 500.000 zł, w 2018 r. - 6.075.672 zł i w 2019 r. - 5.561.058 zł).

Powyższe zmiany zostaną także wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2017 Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zarekomendował dwa podmioty do dofinansowania zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus w 2017 r. Są to Parafia Rzymskokatolicka i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny „Simul”. Łączna suma wsparcia to 15.000,00 zł.

Zarząd Dzielnicy Ursus wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu wychowania przedszkolnego, który został ogłoszony 7 kwietnia br., w związku z brakiem zainteresowania ze strony niepublicznych przedszkoli.

Jednocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zatwierdził „Plan gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na lata 2017-2019”. Z dokumentu wynika m.in. że ogólny zasób lokali użytkowych w Dzielnicy Ursus wynosi 140 lokali, w tym 45 lokali, 21 garaży oraz 74 boksy. Większość lokali użytkowych znajduje się w budynkach wybudowanych w latach 1950-70 lub wcześniej, tylko kilka z nich zostało wybudowanych w latach późniejszych. Lokale najbardziej atrakcyjne pod względem lokalizacji oraz wielkości powierzchni są stale wynajęte, a ich najem jest kontynuowany przez dotychczasowych, stałych najemców. Największa liczba lokali znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których m.st. Warszawa posiada udziały.

Zarząd Dzielnicy zwrócił się do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą nadania ulicy nazwy Sir Johna Morgana, który był ambasadorem brytyjskim w Polsce m.in. w okresie „Solidarności” oraz popierał swoimi działaniami działaczy Związku w okresie stanu wojennego. Kolejną inicjatywą Zarządu jest objęcie ochroną lipy drobnolistnej, rosnącej przy ul. Wysoczyńskiej 16. Z uwagi na stan, wiek oraz parametry drzew, Zarząd Dzielnicy Ursus uważa, że drzewo kwalifikuje się do ustanowienia go pomnikiem przyrody.

Na majowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 27 uchwałach, które dotyczyły m.in. skierowania osób do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego, odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta, wyrażenia zgody na rozwiązanie i jednoczesne zawarcie nowej umowy najmu boksu użytkowego w budynku, odmowy potwierdzenia uprawnień do wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego.

Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: kwiecieńdrukuj wyślij pocztą

W kwietniu odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W ich trakcie rozpatrywano zmiany dotyczące m.in. utworzenia nowego zadania inwestycyjnego w postaci placówki szkolno-przedszkolnej przy ul. Dzieci Warszawy, a także zwiększenia wsparcia finansowego dla takich zadań, jak budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3, program „Stacja Ursus 2”, akcja „Czysty Ursus oraz utrzymanie ukwiecenia waz, donic i rabat na terenie Dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały ws. utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działkach 4/20 i 4/21 z obrębu 2-11-16 przy ul. Dzieci Warszawy - etap I" z kwotą w wysokości 400.000 zł w 2017 r. oraz w wysokości 1.100.000 zł w 2018r. Budynek szkoły podstawowej przyjmie ok. 800 uczniów, natomiast przedszkole zapewni miejsce dla 150 dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do sześciu oddziałów.

W ramach kolejnej inwestycji oświatowej Zarząd Dzielnicy zawnioskował do Rady Dzielnicy o zwiększenie środków finansowych w zadaniu "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09" o 400.000 zł do kwoty 784 794 zł w 2017 r. oraz o kwotę 2.200.000 zł w 2018 roku. Środki zostaną przeznaczone na projekt budowy placówki oraz budowy boisk szkolnych z wyposażeniem w postaci m.in. piłkochwytów, a także placem zabaw. Powyższe zmiany zostały także wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy.

Ponadto Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na utrzymanie ukwiecenia waz, wież, donic i rabat na terenie Dzielnicy (kwota 37.593), obsługę akcję "Czysty Ursus" (kwota 3.750 zł) oraz na dotacje w wysokości 65.000 zł na wczesne wspomaganie dla placówek niepublicznych.

Zarząd Dzielnicy zarekomendował „Stację Ursus 2”, w skład której wchodzą : Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”, „Fundacja Kagi”, UKS „Iskra Warszawa”, Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny Simul, do realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2017 – 2019. Działania skierowane będą do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Ursus. Środki na tę dotację w latach 2017-2019 to 750.000 zł, po 250.000 na każdy rok.

Równocześnie Zarząd dokonał zmiany składu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, gdzie m.in. koordynatorem ds. budżetu w Dzielnicy Ursus został Jerzy Lipka-Wołowski.

Zarząd Dzielnicy powołał komisję w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2017 roku. Komisja składa się z dwóch przedstawicieli Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i dwóch przedstawicieli wskazanych przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Oprócz tego Zarząd zatwierdził sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2016.

Na kwietniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 13 uchwałach, które dotyczyły m.in. potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego, zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu oraz przeznaczenia do najmu lokali użytkowych oraz garaży na okres do 3 lat.

Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: marzecdrukuj wyślij pocztą

W marcu odbyło się sześć posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na wykonanie izolacji fundamentów w budynkach przy ul. Regulskiej 44 i Szancera 7 oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dzieci Warszawy 45 (150.000 zł), wynagrodzenia dla nauczycieli (26.569 zł), remonty pustostanów (50.000 zł) oraz na program „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe” (10.000 zł).

Dodatkowo 10.800 zł przeznaczono na usunięcie awarii w ujęciu wody oligoceńskiej przy ul. W. Sławka spowodowanej zasklepieniem złoża, a o 30.000 zł zwiększono środki na częściowy remont dachu muszli koncertowej w Parku Czechowickim.

Zarząd Dzielnicy Ursus zawnioskował o wprowadzenie w Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy zmian w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09” poprzez zwiększenie środków finansowych na budowę szkoły podstawowej.

Zarząd Dzielnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursus w latach 2017 - 2019. Działania mają być skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w celu m.in. profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, a także profilaktyki przemocy w rodzinie.

Równocześnie Zarząd przyjął Harmonogram realizacji zadań lokalnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017r., który ma na celu m.in. ograniczenie negatywnego wpływu spożywania alkoholu na funkcjonowanie rodzin, ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu, zmniejszenie dostępności do alkoholu i zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi uzależnień. Łączna szacowana kwota na ten program to ok. 1 mln zł.

Ponadto Zarząd Dzielnicy powołał komisję rekrutacyjną, która będzie prowadzić postępowanie rekrutacyjne do oddziałów wychowania przedszkolnego i klas I w Szkole Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2.

Zarząd Dzielnicy także zwrócił się do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą nadania rondu przy ul. Starodęby imienia Rodziny Wallów, która od wieków związana jest z lokalną historią Ursusa.

Na marcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 23 uchwałach, które dotyczyły m.in. zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu zamiennego lokalu socjalnego z zasobu m.st. Warszawy, odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu oraz przeznaczenia do najmu lokali użytkowych, garaży i boksów użytkowych na okres do 3 lat. Uzupełniono listę osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych).

Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: lutydrukuj wyślij pocztą

W lutym odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa podczas których podjęto ważne dla dzielnicy decyzje dotyczące m.in. ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dotacji na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku, a także zwiększenia środków finansowych na budowę: kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i w Al. Jerozolimskich, zbiornika retencyjnego na rzece Raszynka oraz przedszkola przy ul. T. Hennela. Ponadto wygospodarowano dodatkowe środki na remont dachu muszli koncertowej w Parku Czechowickim.

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększających środki finansowe na budowę kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i w Al. Jerozolimskich wraz z zbiornikiem retencyjnym na rzece Raszynka o kwotę 5 667 469 zł, a tak-że na budowę zespołu przedszkolnego na działce 124/3 znajdującej się przy ul. Hennela.

Dzielnica planuje przeznaczyć na to ostatnie zadanie do 2018 roku łącznie 40 695 357 zł. Ponadto zaplanowano częściowy remont dachu muszli koncertowej w Parku Czechowickim, którego koszt wyniesie 118 000 zł. Zarząd Dzielnicy Ursus zawnioskował o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy pn. „Przebudowa ulicy Henryka Brodatego na odcinku ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa” na sumę 1 580 000 zł. Przebudowa obejmie odcinek drogi o długości 590 metrów, na którym powstaną nowe miejsca postojowe po wschodniej stronie ul. Brodatego oraz dwie zatoki autobusowe. Zmiany obejmą także skrzyżowanie ul. Brodatego z ul. Warszawską, nastąpi zmiana organizacji ruchu na kołowy i powstanie mini rondo.

W trakcie jednego z posiedzeń, Zarząd zmienił uchwałę nr 751/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. dotyczącą ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie. Zmiany polegają na utworzeniu oddziałów zamiejscowych przedszkoli, w których dzieci sześcioletnie będą realizowały roczne przygotowanie przedszkolne.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami Zarząd ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej” w 2017 roku. Łączny koszt tego zadania to 15 mln zł. Środki zostaną przekazane organizacjom pozarządowym w formie dotacji. Subsydia będzie można wykorzystać jedynie na wsparcie finansowe dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Warszawy. Dofinansowanie ze środków m.st. Warszawy nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Na lutowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 7 uchwałach, które dotyczyły spraw związanych m.in. z zakwalifikowaniem wnioskodawców na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz przeznaczeniem do najmu lokali użytkowych i boksów użytkowych na okres do 3 lat.
  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!