Z prac Zarządu
Informacja za okres: kwiecieńdrukuj wyślij pocztą

W kwietniu odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W ich trakcie rozpatrywano zmiany dotyczące m.in. utworzenia nowego zadania inwestycyjnego w postaci placówki szkolno-przedszkolnej przy ul. Dzieci Warszawy, a także zwiększenia wsparcia finansowego dla takich zadań, jak budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3, program „Stacja Ursus 2”, akcja „Czysty Ursus oraz utrzymanie ukwiecenia waz, donic i rabat na terenie Dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały ws. utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działkach 4/20 i 4/21 z obrębu 2-11-16 przy ul. Dzieci Warszawy - etap I" z kwotą w wysokości 400.000 zł w 2017 r. oraz w wysokości 1.100.000 zł w 2018r. Budynek szkoły podstawowej przyjmie ok. 800 uczniów, natomiast przedszkole zapewni miejsce dla 150 dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do sześciu oddziałów.

W ramach kolejnej inwestycji oświatowej Zarząd Dzielnicy zawnioskował do Rady Dzielnicy o zwiększenie środków finansowych w zadaniu "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09" o 400.000 zł do kwoty 784 794 zł w 2017 r. oraz o kwotę 2.200.000 zł w 2018 roku. Środki zostaną przeznaczone na projekt budowy placówki oraz budowy boisk szkolnych z wyposażeniem w postaci m.in. piłkochwytów, a także placem zabaw. Powyższe zmiany zostały także wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy.

Ponadto Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na utrzymanie ukwiecenia waz, wież, donic i rabat na terenie Dzielnicy (kwota 37.593), obsługę akcję "Czysty Ursus" (kwota 3.750 zł) oraz na dotacje w wysokości 65.000 zł na wczesne wspomaganie dla placówek niepublicznych.

Zarząd Dzielnicy zarekomendował „Stację Ursus 2”, w skład której wchodzą : Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”, „Fundacja Kagi”, UKS „Iskra Warszawa”, Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny Simul, do realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2017 – 2019. Działania skierowane będą do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Ursus. Środki na tę dotację w latach 2017-2019 to 750.000 zł, po 250.000 na każdy rok.

Równocześnie Zarząd dokonał zmiany składu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, gdzie m.in. koordynatorem ds. budżetu w Dzielnicy Ursus został Jerzy Lipka-Wołowski.

Zarząd Dzielnicy powołał komisję w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2017 roku. Komisja składa się z dwóch przedstawicieli Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i dwóch przedstawicieli wskazanych przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Oprócz tego Zarząd zatwierdził sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2016.

Na kwietniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 13 uchwałach, które dotyczyły m.in. potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego, zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu oraz przeznaczenia do najmu lokali użytkowych oraz garaży na okres do 3 lat.

Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: marzecdrukuj wyślij pocztą

W marcu odbyło się sześć posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na wykonanie izolacji fundamentów w budynkach przy ul. Regulskiej 44 i Szancera 7 oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dzieci Warszawy 45 (150.000 zł), wynagrodzenia dla nauczycieli (26.569 zł), remonty pustostanów (50.000 zł) oraz na program „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe” (10.000 zł).

Dodatkowo 10.800 zł przeznaczono na usunięcie awarii w ujęciu wody oligoceńskiej przy ul. W. Sławka spowodowanej zasklepieniem złoża, a o 30.000 zł zwiększono środki na częściowy remont dachu muszli koncertowej w Parku Czechowickim.

Zarząd Dzielnicy Ursus zawnioskował o wprowadzenie w Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy zmian w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09” poprzez zwiększenie środków finansowych na budowę szkoły podstawowej.

Zarząd Dzielnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursus w latach 2017 - 2019. Działania mają być skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w celu m.in. profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, a także profilaktyki przemocy w rodzinie.

Równocześnie Zarząd przyjął Harmonogram realizacji zadań lokalnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017r., który ma na celu m.in. ograniczenie negatywnego wpływu spożywania alkoholu na funkcjonowanie rodzin, ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu, zmniejszenie dostępności do alkoholu i zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi uzależnień. Łączna szacowana kwota na ten program to ok. 1 mln zł.

Ponadto Zarząd Dzielnicy powołał komisję rekrutacyjną, która będzie prowadzić postępowanie rekrutacyjne do oddziałów wychowania przedszkolnego i klas I w Szkole Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2.

Zarząd Dzielnicy także zwrócił się do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą nadania rondu przy ul. Starodęby imienia Rodziny Wallów, która od wieków związana jest z lokalną historią Ursusa.

Na marcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 23 uchwałach, które dotyczyły m.in. zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu zamiennego lokalu socjalnego z zasobu m.st. Warszawy, odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu oraz przeznaczenia do najmu lokali użytkowych, garaży i boksów użytkowych na okres do 3 lat. Uzupełniono listę osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych).

Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: lutydrukuj wyślij pocztą

W lutym odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa podczas których podjęto ważne dla dzielnicy decyzje dotyczące m.in. ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dotacji na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku, a także zwiększenia środków finansowych na budowę: kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i w Al. Jerozolimskich, zbiornika retencyjnego na rzece Raszynka oraz przedszkola przy ul. T. Hennela. Ponadto wygospodarowano dodatkowe środki na remont dachu muszli koncertowej w Parku Czechowickim.

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększających środki finansowe na budowę kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i w Al. Jerozolimskich wraz z zbiornikiem retencyjnym na rzece Raszynka o kwotę 5 667 469 zł, a tak-że na budowę zespołu przedszkolnego na działce 124/3 znajdującej się przy ul. Hennela.

Dzielnica planuje przeznaczyć na to ostatnie zadanie do 2018 roku łącznie 40 695 357 zł. Ponadto zaplanowano częściowy remont dachu muszli koncertowej w Parku Czechowickim, którego koszt wyniesie 118 000 zł. Zarząd Dzielnicy Ursus zawnioskował o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy pn. „Przebudowa ulicy Henryka Brodatego na odcinku ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa” na sumę 1 580 000 zł. Przebudowa obejmie odcinek drogi o długości 590 metrów, na którym powstaną nowe miejsca postojowe po wschodniej stronie ul. Brodatego oraz dwie zatoki autobusowe. Zmiany obejmą także skrzyżowanie ul. Brodatego z ul. Warszawską, nastąpi zmiana organizacji ruchu na kołowy i powstanie mini rondo.

W trakcie jednego z posiedzeń, Zarząd zmienił uchwałę nr 751/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. dotyczącą ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie. Zmiany polegają na utworzeniu oddziałów zamiejscowych przedszkoli, w których dzieci sześcioletnie będą realizowały roczne przygotowanie przedszkolne.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami Zarząd ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej” w 2017 roku. Łączny koszt tego zadania to 15 mln zł. Środki zostaną przekazane organizacjom pozarządowym w formie dotacji. Subsydia będzie można wykorzystać jedynie na wsparcie finansowe dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Warszawy. Dofinansowanie ze środków m.st. Warszawy nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Na lutowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 7 uchwałach, które dotyczyły spraw związanych m.in. z zakwalifikowaniem wnioskodawców na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz przeznaczeniem do najmu lokali użytkowych i boksów użytkowych na okres do 3 lat.
  
Informacja za okres: styczeńdrukuj wyślij pocztą

Na styczniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty uchwał dotyczące zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok polegających na utworzeniu nowych zadań inwestycyjnych takich jak: przebudowa ul. Henryka Brodatego (na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – kwota 1,5 mln zł), budowa placu zabaw na terenie szkoły przy ul. Warszawskiej 63" (300 000 zł), zakupy inwestycyjne na potrzeby Przedszkola Nr 343 przy ul. Warszawskiej 53" (6 190 zł). Ponadto zwiększono wydatki z przeznaczeniem m.in.: na wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek" (500.000 zł), na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia w ramach projektu "Zawodowe Kruczki" (14.100 zł)

Wprowadzono także odpowiednie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy, na lata 2017-2045, a dotyczyły one m.in.: prognozy budżetów w zakresie dochodów na 2018 i 2019 oraz nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej" (2017 r. – 1,5 mln zł, 2018 r. - 80 000 zł).

Jednocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zwrócił się do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy o wystąpienie do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały ws. pozostawienia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych za rok 2016 w kwocie 160.620,79 zł z przeznaczeniem na inwestycje własne w 2017 roku.

Ponadto Zarząd Dzielnicy rozstrzygnął 2 konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2017 roku. Następujące podmioty otrzymały dotacje: Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, KS Oxygen Ursus, UTS "AKRO-BAD", UKS Judo Panda, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, UKS ISKRA Warszawa, UKS "SKALAR", UKS "Czternastka", PKS "Józef", UKS 4 Ursus, KS Ursus, Fundacja Kagi, Be A Star Footbal Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, UKS "URSUS 2002" i Stowarzyszenie Brzask. Łączna kwota wszystkich dotacji wynosiła 940.000 zł.

Równocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w Warszawie. Powołanie nowej placówki jest konieczne z uwagi na: stale wzrastającą demografię Dzielnicy i rozbudowę osiedla Skorosze, przepełnienie funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ursus szkół podstawowych, przepełnienie funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ursus przedszkoli oraz plany rozwojowe Dzielnicy, w tym budowę nowych osiedli mieszkaniowych.

Zarząd wystąpił także do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej ws. założenia przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2a w Warszawie. Powołanie nowego Przedszkola w Dzielnicy Ursus jest konieczne m.in. z powodu rozbudowy osiedla Skorosze oraz ograniczone możliwości zapewnienia miejsc wszystkim ubiegającym się dzieciom w wieku przedszkolnym przez funkcjonujące na obszarze Dzielnicy Ursus przedszkola.

Na styczniowych posiedzeniach, Zarząd Dzielnicy poświęcił wiele uwagi sprawom lokalowym, zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, związanych z zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy, a dotyczących Dzielnicy Ursus w tym, m.in. wydzielenia jednego lokalu i przeznaczenia go na lokal socjalny, umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na czas nieoznaczony oraz przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksów użytkowych. Znalazło to odzwierciedlenie w 29 uchwałach Zarządu Dzielnicy Ursus. Ponadto zgodnie z zapisami uchwały Rady m.st. Warszawy Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Zarząd na początku 2017 r. ustalił listę osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych).
  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!