Drodzy Mieszkańcy.

Macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności lokalnej przedsięwzięcie?. Zastanówcie się nad potrzebami swojego środowiska lokalnego. Być może należy zagospodarować podwórko, odnowić klub osiedlowy czy postawić ławki na lokalnym skwerze. Jeżeli chcecie wspólnie ten pomysł zrealizować, możecie złożyć wniosek do Urzędu Miasta za pośrednictwem swojej Dzielnicy (Generator Wniosków)

Oto kilka rzeczy, które powinniście wiedzieć na początku:

Według definicji, inicjatywa lokalna to "forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej". Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów infrastruktury,
 • obiektów architektury – należy pamiętać, że obiekty te muszą należeć do miasta i nie mogą być prywatne, działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • edukacji, oświaty i wychowania, w tym nauki i szkolnictwa wyższego,
 • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na WSPÓŁPRACY obu stron – mieszkańców i Miasta.
 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
 • Miasto nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną, może natomiast wspierać realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy (w tym również poprzez np. zakup usług).
 • Miasto może przekazać wnioskodawcom na podstawie umowy użyczenia, rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym np. prawem zamówień publicznych.
Szczegółowe informacje o inicjatywie można znaleźć w broszurze "Działaj w swojej okolicy! Inicjatywa lokalna w Warszawie – krok po kroku".

Aby uzupełnić formularz najłatwiej skorzystać z generatora wniosku (Generator Wniosków)

Wniosek można również wydrukować (Plik PDF). Ponadto, wersja papierowa dokumentu jest dostępna w Wydziale Obsługi Mieszkańców (parter). W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy na inicjatywa@ursus.warszawa.pl. Poniżej znajdują się dokumenty, które będą potrzebne w czasie Waszej przygody z inicjatywą lokalną:
 1. Wniosek o realizację, można go także wypełnić on-line za pomocą generatora wniosków (na Generator Wniosków)
 2. Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców, potwierdzające ich zaangażowanie.
 3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - wypełniacie je po zakończeniu inicjatywy.
Regulacje prawne dotyczące inicjatywy zawiera art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-tekst ujednolicony, uchwała nr LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnejoraz zarządzenie nr 674/2016Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Koordynator inicjatywy lokalnej: Iwona Jabłonowska.
Pytania należy kierować mailowo na: inicjatywa@ursus.warszawa.pl
Opublikowano: wtorek 10 maja 2016 / Wprowadził: mka 

Kontakt
Koordynator Iwona Jabłonowska - podinspektor w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji dla Dzielnicy Ursus
Plac Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
kontakt e-mail: ursus.inicjatywalokalna@um.warszawa.pl lub tel. (22) 4436113
Opublikowano: piątek 9 września 2016 / Wprowadził: mka 

 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!