Rada Seniorów

Wybory do Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus
Zakończyło się głosowanie do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Spośród 8 kandydatów wyłoniono 7 radnych, którzy uzyskali największą ilość głosów. Wybory przeprowadzono na podstawie uchwały 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Głosowanie odbyło się w terminie od 7 do 15 maja 2018 r.. Na podstawie ważnych kart wyborczych sporządzono listę 7 kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów. W głosowaniu wzięło udział 106 osób, oddano 102 ważne głosy.

Lista wybranych radnych:
1. Kaczmarek Tadeusz
2. Wasilewska Lucyna
3. Smereczyński Paweł
4. Szczerba Krzysztof
5. Banaszek Barbara
6. Florczak Alina
7. Sawicka Wanda


Protokół wyborów do pobrania- plik .pdf
Zestawienie wyników głosowania do pobrania- plik .pdf
Opublikowano: środa 6 czerwca 2018 / Wprowadził: lwi 
Wybory do Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
W terminie od 7 do 15 maja 2018 r. w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbędą się wybory do dzielnicowej Rady Seniorów. Do głosowania uprawnione są osoby w wieku powyżej 60 lat, zamieszkałe na terenie Dzielnicy Ursus. Głos można oddać do urny wystawionej w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - Wydział Obsługi Mieszkańców przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1 (parter), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-16:00) lub przesłać pocztą z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Ursus – głosowanie”.

Do pobrania:
Karta wyborcza
Opublikowano: czwartek 10 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
Trwa nabór do rady seniorów dzielnicy Ursus
Termin zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus został wydłużony. Wnioski można składać do 20.04.2018 roku (piątek).

Trwa nabór do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus. W skład Rady wejdzie nie więcej niż 15 osób, w tym 12 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy, wybranych na okres 3-letniej kadencji. Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ursus, która ukończyła 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Zarząd Dzielnicy. Praca w Radzie ma charakter społeczny.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 20 kwietnia 2018 roku (piątek) w wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1.
Do pobrania:
Przykładowy formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: wtorek 10 kwietnia 2018 / Wprowadził: lwi 
Wybory do Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus
Zakończyło się głosowanie do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Spośród 21 kandydatów wyłoniono 12 radnych, którzy uzyskali największą ilość głosów. Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbędzie się 8 czerwca br.
Wybory przeprowadzono na podstawie uchwały 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Głosowanie odbyło się w terminie od 7 do 15 maja 2015 r.. Na podstawie ważnych kart wyborczych sporządzono listę 12 kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów. W głosowaniu wzięło udział 1165 osób, oddano 1052 ważne głosy.
Lista wybranych radnych:
 1. Staniszewski Bolesław
 2. Domżalski Jerzy
 3. Lesiak Wanda
 4. Gostowska Janina Maria
 5. Szczerba Krzysztof
 6. Jeśka Bogdan
 7. Kaczmarek Tadeusz
 8. Linke Maciej
 9. Banaszek Barbara
 10. Swoboda Alicja
 11. Jankowski Piotr
 12. Florczak Alina
Została także sporządzona lista rezerwowych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów:
 1. Smereczyński Paweł
 2. Wasilewska Lucyna
 3. Kalbarczyk Ryszard
 4. Męckowska Dorota
 5. Jakubowska – Rożen Małgorzata
 6. Augustyniak Jadwiga
 7. Tabor Zygmunt
 8. Adamska – Sadowska Jadwiga Maria
 9. Chojecka Elżbieta
Protokół wyborów do pobrania: w załączniku
Zestawienie wyników głosowania do pobrania: w załączniku
Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: mka 
Wybory do Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Na podstawie § 8 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały nr 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza wybory do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 1. Głosowanie odbywać się będzie w terminie od 7 maja do 15 maja 2015 r.
 2. Do głosowania uprawnione są osoby w wieku powyżej 60 lat, zamieszkałe na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 3. Procedura głosowania na kandydatów odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce umieszczonej z lewej strony nazwiska wybranego kandydata, przy czym oddaje się jeden głos, na jednego kandydata. Kandydaci na Karcie Wyborczej umieszczeni są według kolejności alfabetycznej.
 4. Zaznaczenie kilku lub niezaznaczenie żadnego kandydata na karcie wyborczej, niewypełnienie karty, nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę, wyklucza jej głos w procedurze głosowania.
 5. Druk karty wyborczej będzie udostępniony w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1 (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy www.ursus.warszawa.pl
 6. Kartę wyborczą:
  1. składa się w skrzynce wystawionej w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - Wydział Obsługi Mieszkańców przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1 (parter), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-16:00),
  2. lub przesyła drogą korespondencyjną (pocztą) – na adres: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Ursus – głosowanie”.
 7. Karta, która wpłynie po terminie nie będzie uwzględniona w trakcie zliczania głosów, z tym, że w przypadku karty przesłanej pocztą, liczy się data stempla pocztowego.
 8. Po weryfikacji kart sporządza się listę kandydatów według uzyskanej liczby głosów. Dwunastu kandydatów z największą liczbą uzyskanych głosów staje się przedstawicielami mieszkańców Dzielnicy. W przypadku równej liczby głosów, decyduje liczba głosów zebranych na etapie procedury zgłaszania kandydatów.
 9. Pozostali kandydaci znajdują się na liście rezerwowej. W przypadku konieczności powołania nowego przedstawiciela mieszkańców - w sytuacjach innych niż upływ kadencji członka Rady – powołuje się kolejnego kandydata z listy, odpowiednio stosując ust.8.
 10. Listy, o których mowa w ust. 8 i 9 zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Do pobrania:
Lista Kandydatów do Rady Seniorów
Karta wyborcza
Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: mka 
Trwa nabór do rady seniorów dzielnicy Ursus
Termin zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus został wydłużony. Wnioski można składać do 20.03.2015 roku (piątek).
Trwa nabór do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus. W skład Rady wejdzie nie więcej niż 15 osób, w tym 12 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy, wybranych na okres 3-letniej kadencji. Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ursus, która ukończyła 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Zarząd Dzielnicy. Praca w Radzie ma charakter społeczny.
Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 20 marca 2015 roku (piątek) w wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1.
Do pobrania:
Przykładowy formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: mka 
Warszawa przyjazna seniorom
W stołecznym ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie Warszawskiej Rady Seniorów, pełniącej funkcję doradczą i nadzorczą nad realizacją działań programu „Warszawa przyjazna seniorom”.
Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała członków Warszawskiej Rady Seniorów 20 października 2014 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk: Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów, Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Prezydenta m.st. Warszawy, oraz Rady m.st. Warszawy. Członkami rady są: Ewa Kozdroń – przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy; Olga Johann, Anna Nehrebecka-Byczewska, Michał Szymborski – przedstawiciele Rady m.st. Warszawy; Maria Lehman, Zdzisław Czerwiński – przedstawiciele Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów; Maria Godlewska, Stanisław Trzmiel – przedstawiciele Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
„-Jesteśmy świadkami zmian demograficznych, wymagających budowania społeczeństwa aktywnego. Drzemiąca w seniorach życiowa energia, która wynika z ich doświadczenia i wiedzy, powinna być inspiracją dla pozostałych mieszkańców Warszawy.- powiedziała podczas spotkania Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy - Rady seniorów mogą stać się platformą dialogu pomiędzy niesformalizowanymi środowiskami seniorów a Urzędem Miasta. Taka platforma stwarza perspektywę na lepsze życie i samorealizację mieszkańców. Aby wspólnoty lokalne okazały się trwałe, powinny być budowane przy udziale wszystkich grup społecznych i oparte na zaangażowaniu obywatelskim. Niezwykle ważne przy tym jest branie pod uwagę potrzeb i oczekiwań osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym właśnie tkwi istotna rola rad seniorów. – podkreśliła Prezydent.
Podczas pierwszego posiedzenia Prezydent Warszawy wręczyła jej członkom nominacje. Wspólnie zapoznano się z prezentacją na temat programu „Warszawa przyjazna seniorom”.
Rozpoczął się również proces powoływania dzielnicowych rad seniorów, których przedstawiciele dołączą do grona Warszawskiej Rady Seniorów. Do badania efektów podejmowanych działań ratusz zbudował sposób monitorowania programu „Warszawa przyjazna seniorom”, oparty na wskaźnikach oraz badaniach ankietowych. Powołana Warszawka Rada Seniorów będzie reagować na bieżące potrzeby i oczekiwania seniorów i skutecznie wspierać miasto w realizowanych działaniach.
Dowiedz się więcej na: www.senioralna.um.warszawa.pl/
Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: mka 
Powstaje dzielnicowa Rada Seniorów Ursusa

Zgodnie z Uchwałą Nr 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Ursus ogłasza przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do ursuskiej Rady Seniorów.
Celem Rady Seniorów Dzielnicy Ursus jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy.
Do zadań Rady będzie należało: monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy, pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy, współpraca z warszawską Radą Seniorów, tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych, przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.
W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym 12 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy.
Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jej powołania.
Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ursus, która ukończyła 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.
Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Zarząd Dzielnicy.
Praca w Radzie ma charakter społeczny.
Zgłoszenie kandydata zawiera w szczególności:

 • Krótką notkę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działalności na rzecz seniorów,
 • Zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
 • Zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 • Listę poparcia, co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursus zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.
Zgłoszenia kandydatów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2015 roku (poniedziałek) w wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1.


 1. Uchwała Nr 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 2. Załącznik Nr 1 - Statut Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 3. Przykładowy formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: mka 

Porządki spotkań do pobrania:
Opublikowano: środa 20 marca 2019 / Wprowadził: lwi 

Protokoły do pobrania:
Opublikowano: środa 20 lutego 2019 / Wprowadził: lwi 

Banaszek Barbara
Barbara BanaszekCzłonek Zarządu Uniwersytetu III Wieku. Sekretarz Rady Programowej Uniwersytetu, gdzie organizuje dla słuchaczy wykłady na Zamku Królewskim. Pracując w Radzie Seniorów chciałaby zając się problemami ludzi starszych.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Teresa Bogucka-Szczęsnowicz
 Teresa Bogucka - SzczęsnowiczLekarz pediatra, wieloletni pracownik poradni dziecięcej w Ursusie, mężatka, dwoje dzieci. Radna trzech kadencji.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Jerzy Domżalski
Jerzy DomżalskiHistoryk i dziennikarz. Związany z samorządem lokalnym były rzecznik prasowy gminy i red. naczelny "Dziennika Ursusa". Członek Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Działa w Klubie Dyskusyjnym Myśli Politycznej w Ursusie.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Alina Florczak
Alina FlorczakCzłonek Uniwersytetu III Wieku. Zajmuje się częścią kulturalno-oświatową organizując wyjścia do teatrów i opery dla seniorów. Jest otwarta na problemy osób samotnych potrzebujących pomocy.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Janina Maria Gostowska
Janina Maria GostowskaCzłonkini Klubu „Senior” oraz „Promyk”. Była członkiem komisji rewizyjnej. Chętnie uczestniczy w życiu i działaniach społecznych seniorów. Wolny czas chce poświęcić pracy społecznej dla poprawy bytu seniorów.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Bogdan Jeśka
Bogdan JeśkaPracował z młodzieżą trudną i zaniedbaną. Zrealizował dwa projekty unijne z udziałem młodzieży Polski oraz Litwy. Należy również do Polskiego Związku Działkowców. Aktywnie działa w Klubie Seniora „wesoła Chata”.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Tadeusz Kaczmarek
Tadeusz KaczmarekMieszkaniec osiedla Niedźwiadek. Działacz społeczno - związkowy, związany z działalnością PTTK - Ursus. Radny dwóch kadencji w Urzędzie Miasta Piastów. Uczestnik Uniwersytetu III Wieku oraz Klubu Seniora.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Wanda Lesiak
Wanda LesiakOd 1997 jest na emeryturze a od 2 lat działa w zarządzie klubu „Wesoła Chata”, w którym zajmuje się finansami. W trakcie zasiadania w Radzie Seniorów chciałaby zająć się służbą zdrowia w Ursusie.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Maciej Linke
 Maciej LinkeByły Radny Gminy Ursus. Współzałożyciel Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Ursus. Członek społecznego Komitetu Budowy basenu na stadionie. Członek Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Komorowie.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Alicja Pilecka
Alicja PileckaWyróżnia się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. Pragnie również reprezentować Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Ryszard Rogal
Ryszard RogalPrzedstawiciel Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: czwartek 12 kwietnia 2018 / Wprowadził: lwi 
Paweł Smereczyński
Paweł SmereczyńskiMieszkaniec osiedla Gołąbek. Z wykształcenia architekt krajobrazu mgr. SGGW. Członek założycielski Akcji Katolickiej w parafii św. Jana Apostoła. Członek Ruchu Światło życie Domowy Kościół.
Opublikowano: czwartek 19 października 2017 / Wprowadził: lwi 
Bolesław Staniszewski
Bolesław StaniszewskiPrzewodniczący Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wielokrotnie odznaczany. Chce w dalszym ciągu pracować dla poprawy warunków życia emerytów, rencistów i inwalidów. Były radny Dzielnicy Ursus.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Alicja Swoboda
Alicja SwobodaPracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ursusie. Była w zarządzie Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W Radzie Seniorów chciałaby zająć się sprawami związanymi z kulturą i sztuką.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Krzysztof Szczerba
Krzysztof SzczerbaByły członek Zarządu Stowarzyszenia „Niezależni”. Członek społecznego Komitetu Budowy basenu na stadionie. Sponsorował imprezy dla emerytów i rencistów w Klubie „Promyk”. Członek Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 

Akty prawne:
Statut Rady Seniorów - pobierz
Regulamin Pracy Rady Seniorów - pobierz
Opublikowano: środa 2 marca 2016 / Wprowadził: mka 

Pliki do pobrania:
- uchwała 1/2015 z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,

- uchwała 1/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie odwołania z członka Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Radnego Seniora Piotra Jankowskiego,

- uchwała 2/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów,

- wniosek 1 w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany rewaloryzacji rent i emerytur,

- wniosek 2 w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany rewaloryzacji rent i emerytur,

- wniosek 3 w sprawie przedłużenia linii autobusowej nr 178,

- wniosek 4 w sprawie zmiany przebiegu trasy autobusu linii 177,

- wniosek 5 w sprawie wykonania naprawy ogrodzenia po ZPC Ursus,

- wniosek 6 w sprawie wykonania na terenie Dzielnicy Ursus pielęgnacji drzew,

- wniosek 7 w sprawie wykonania przeglądu stanu technicznego chodnika przy ul. Drzymały wzdłuż szkoły,

- wniosek 1 z dnia 10.09.2018r. w sprawie ustawienia ławek przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 36
- odpowiedź na wniosek nr 1 z dnia 10.09.2018r.

- wniosek 2 z dnia 10.09.2018r. w sprawie ustanowienia Oznaki Honorowego Seniora Ursusa i powołanie kapituły tego Odznaczenia
- odpowiedź na wniosek nr 2 z dnia 10.09.2018r.

- wniosek 3 z dnia 08.10.2018r. w sprawie utwardzenia materiałami przyjaznymi Seniorom nawierzchni przy plenerowej siłowni przy pasażu na ulicy Zagłoby
- odpowiedź na wniosek nr 3 z dnia 08.10.2018r.

- wniosek 4 z dnia 10.12.2018r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
- odpowiedź na wniosek nr 4 z dnia 10.12.2018r.

- wniosek 5 z dnia 10.12.2018r. w sprawie rejonizacji w przyjmowaniu pacjentów do szpitali
- odpowiedź na wniosek nr 5 z dnia 10.12.2018r.

- wniosek 6 z dnia 10.12.2018r. w sprawie utworzenia przystanku autobusowego (linia 194 i 716) na żądanie przy ul. Traktorzystów na wysokości Ośrodka Kultury Arsus

- wniosek 7 z dnia 10.12.2018r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych na terenie dzielnicy
- odpowiedź na wniosek nr 7 z dnia 10.12.2018r.

Opublikowano: środa 20 lutego 2019 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!