Obsługa Mieszkańców
drukuj wszystko
Zadania drukuj wylij poczt
Wydział Obsługi Mieszkańców realizuje zadania w zakresie:
1. Bezpośredniej obsługi interesantów, w szczególności :
 • przyjmowanie wniosków, skarg i innej korespondencji,
 • przyjmowanie pism skierowanych do Urzedu m. st. Warszawy, rejestracji i doręczania właściwym komórkom organizacyjnym,
 • rejestrowanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej z Urzędu,
 • prowadzenie dokumantacji dotyczącej zawiadomień sądowych, bankowych i celnych,
 • udostępnienie interesantom odpowiednich druków i wzorów formularzy,
 • udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw,
 • wydawanie dokumentów,
 • przyjmowanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

2. Zbierania informacji na temat stanu spraw kierowanych za pośrednictwem Wydziałów, do rozpatrzenia przez komórki organizacyjne Urzędu m. st. Warszawy, a także informowania o stanie ich realizacji w zakresie przestrzegania terminów i procedur, w szczególności:

 • kwalifikowanie i kierowanie przyjętej korespondencji do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji i monitorowanie terminowości rozpatrywania spraw przez odpowiednie komórki organizacyjne Urzedu,
 • badanie przestrzegania procedury postępowania administracyjnego oraz regulacji wewnętrznych Urzędu, dotyczących prowadzenia postępowania administracyjnego przez komórki organizacyjne Urzędu, rozpatrujące sprawy skierowane przez Wydziały,
 • zapewnienie dostepu interesantów do informacji dotyczących załatwiania wniesionych przez nich spraw.

3. Działalności analitycznej i informacyjnej, w szczególności:

 • przygotowanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz oraz przedstawianie do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m. st. Warszawy, oraz do wiadomości Zarządu Dzielnicy,
 • opracowywanie propozycji udoskonaleń i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrożenie w zakresie swoich kompetencji.
   
Obsługa Mieszkańców drukuj wylij poczt
Stanowiska obsługi interesantów zlokalizowane są na parterze budynku Urzędu Dzielnicy. Poszczególne stanowiska/pokoje obsługują w zakresie następujących spraw:
- rejestracja pojazdów
- prawa jazdy, drogownictwo, zezwolenia alkoholowe
- geodezja, nieruchomości, sprawy lokalowe
- wystawianie faktur, wieczyste użytkowanie gruntów, wykup lokalu mieszkalnego
- księgowość podatkowa
- Urząd Stanu Cywilnego
- Kancelaria, edukacja, kultura, sport
- architektura, urbanistyka, ochrona środowiska
- meldunki, dowody osobiste
- ewidencja działalności gospodarczej
- INFORMACJA
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne
stanowisko nr 1 i 2
stanowisko nr 5
stanowisko nr 6 i 7

stanowisko nr 8
pokój nr 37
pokój nr 40
pokój nr 14
pokój nr 15
okienka w holu po lewej
pokój nr 11
pokój nr 12
pokój nr 13
Plan:

   

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!