Deklaracja dostępności Strona informacyjna Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona informacyjna Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików nie są dostępne cyfrowo (pliki są obszerne, ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje, pochodzą z różnych źródeł).
Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej.
Nie zapewniony odpowiedni kontrast na stronie.
Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego.
Linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Zobacz: Raport z wynikami przeglądu dostępności.(link otwiera się w nowej karcie)

Skróty klawiaturowe

Możliwość stosowania skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976r. nr 1, 02-495 Warszawa.

Budynek jest siedzibą Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dzielnicowego Biura Oświaty w Dzielnicy Ursus, Urząd Stanu Cywilnego, Referatu Paszportów nr 2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]
1. Sposób dojazdu
Urząd Dzielnicy Ursus znajduje się na Placu Czerwca 1976 r, w bezpośrednim sąsiedztwie galerii handlowej FACTORY.
Dojścia piesze są od ulicy Traktorzystów, wzdłuż parkingu należącego do Urzędu Dzielnicy Ursus, oraz wzdłuż budynku od ul. Hennela i Dyrekcyjnej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest przystosowany dla pieszych, posiada zjazdy i podjazdy dla wózków inwalidzkich, rowerów, oraz wózków dziecięcych. Dojście do budynku z za torów kolejowych odbywa się poprzez przejście nad torami kolejowymi, oraz nad ul. Traktorzystów, za pomocą kładki dla pieszych wyposażonej w dwie platformy dla niepełnosprawnych po obu stronach linii kolejowej. Na trasie dojścia do budynku nie występują przeszkody architektoniczne mogące utrudnić dostęp do budynku. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.
Najbliższa stacja PKP Ursus znajduje się w odległości do ok.1000 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów, oraz za pomocą pochylni.
Najbliższe przystanki autobusowe: Ursus Ratusz 03 (na Pl. Czerwca 1976) przed Urzędem Dzielnicy Ursus. Przystanek ten pełni rolę pętli autobusowej, ułatwiając komunikacje z innymi częściami Warszawy i Ursusa. Z przystanku Ursus Ratusz 03 odjeżdżają dwa autobusy: linia 177 oraz linia 228.
Na parkingu będącym własnością U.D. Ursus, znajdują się dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oraz dwa miejsca dla matek z małymi dziećmi. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych usytuowane są naprzeciwko wejścia do budynku.
Brak w okolicy postoju taksówek.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
2. Wejście do budynku i strefa obsługi klientów
Główne zadaszone wejście znajduje się na szczycie budynku przy Placu Czerwca 1976 nr 1, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejście z kontrolą dostępu dla pracowników znajduje się z boku budynku, od strony drugiego parkingu. Istnieje jeszcze wejście boczne od strony galerii handlowej FACTORY, służące do komunikacji przed i po godzinach otwarcia Urzędu Dzielnicy Ursus. Dojście piesze do głównego wejścia jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE GŁÓWNE”) z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w bliskiej odległości od wejścia, nie posiada obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Na parterze znajdują się dwie otwarte sale obsługi klientów dolna i górna, oraz przylegające do niej korytarze. Mają tam swoją siedzibę stanowiska Wydziału Obsługi Mieszkańców, Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Paszportów nr 2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz stanowiska innych wydziałów przeznaczone do obsługi interesantów.
Dostęp do korytarza znajdującego się za pierwszą salą holu głównego odbywa się za pomocą schodów lub zamontowanej równolegle platformy windowej dla wózków i osób niepełnosprawnych. Parter budynku jest wyłączony z pod kontroli dostępu, aż do drugiej klatki schodowej, za którą znajdują się pomieszczenia wydziałów merytorycznych. Z holu głównego można przejść do windy usytuowanej z prawej strony budynku, skomunikowanej z każdym z trzech pięter zajmowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus.
Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są przedzielone trzema klatkami schodowymi. Komunikacja między piętrami odbywa się za pomocą schodów , lub windy umiejscowionej przy pierwszej klatce schodowej. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, z kontrolą dostępu, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, oprócz dwóch tablic tyflograficznych znajdujących się na parterze budynku. Oznaczenia korytarzy oraz rozkład pokoi znajduje się na wprost wyjścia z holu głównego.
Każda klatka schodowa jest drogą ewakuacyjną i wydzielona strefą pożarową. Klatki pierwsza i trzecia posiadają kontrolę dostępu. Stopnie schodów są proste bez podcięć, posiadają fluorescencyjne oznaczenia krawędzi schodów. Schody wyposażone są z jednej strony w okrągłe poręcze.
Jedyna winda znajduje się po prawej stronie od wejścia i można za jej pomocą dotrzeć na każde piętro budynku. Funkcjonuje poza kontrolą dostępu. Oznakowanie przycisków są wypukłe, występuje oznakowanie przycisków brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych informujących o numerze piętra.
Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się automaty do wydawania numerów do poszczególnych stanowisk, oraz elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Dostęp do tłumacza PJM jest na w Wydziale Obsługi Mieszkańca , w pomieszczeniu nr 31 na parterze.
W holu budynku Urzędu Dzielnicy Ursus znajdują się dwie tablice z planem tyflograficznym, jedna na sali dolnej, druga na sali górnej. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego, na końcu hali obsługi. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na prawo od wejścia na niskiej wysokości , jest wyposażona w poręcz. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.
Na piętrach nie występują toalety wydzielone dla osób z niepełnosprawnościami.
Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.
Do celów ewakuacji na poszczególnych kondygnacjach służą korytarze i 3 klatki schodowe. Wyjście ewakuacyjne z pierwszej klatki schodowej prowadzi na hol główny znajdujący się na parterze, a poprzez hol na przestrzeń otwartą parkingu znajdującego się przed frontem budynku. Wyjście z drugiej i trzeciej klatki schodowej prowadzi na parking będący na tyłach budynku. Miejsce zbiórki dla pracowników i interesantów ewakuujących się z budynku znajduje się za parkingiem Urzędu, przy Pomniku Czerwca 1976 r. Wszystkie klatki schodowe są wydzielonymi strefami pożarowymi. Klatki schodowe są wyposażone w urządzenia do usuwania dymu uruchamianymi ręcznie (przycisk) i automatycznie (czujka liniowa dymu) Na ostatnim piętrze są zamontowane klapy oddymiające, włączające się samoczynnie w razie wykrycia zadymienia. W budynku brak windy do celów ewakuacyjnych.
W przypadku zagrożeń skutkujących ewakuacją z budynku interesantów z niepełnosprawnościami, osobie takiej towarzyszy dyżurny piętra lub dyżurny strefy wyznaczony do wykonywania czynności
w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji i wyprowadza taką osobę w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Brak udogodnień na stronie internetowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Inne informacje i oświadczenia

Nowa strona internetowa Urzędu Dzielnicy Ursus jest w przygotowywana w ramach ogólnomiejskiego portalu, który będzie dostosowany do wymogów ustawy.