Aktualności
Dyżury telefoniczne i mailowe w sprawie projektów budżetu obywatelskiego
2 grudnia 2020 środa
grafika

Wydział Infrastruktury

Dorota Dolina (drogowe)
- środa, 12.00-13.00 (2.12, 16.12, 30.12, 13.01, 20.01) 
ddolina@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-95

Michał Salak (kubaturowe)
- wtorek, 9.00-10.00 (8.12, 22.12, 5.01, 25.01)
msalak@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-52

Wydział Ochrony Środowiska

Magdalena Czapska-Szymul
- piątek, 12.00-13.00 (4.12, 18.12, 8.01, 22.01)
mczapska@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-56

Wydział Kultury
Elżbieta Kowalewska
- środa, 13.00-14.00 (3.12, 9.12, 23.12, 30.12, 13.01, 20.01)
e.kowalewska@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-60-64

Wydział Sportu i Rekreacji
Grzegorz Wyszomierski
- poniedziałek 9.00-10.00 (4.01, 11.01, 18.01, 25.01)
gwyszomierski@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-73

Wydział Oświaty i Wychowania
Barbara Dudzińska
- poniedziałek 9.00-10.00 (4.01, 11.01, 25.01)
BDudzinska@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-60-48

Koordynator budżetu obywatelskiego
Piotr Pełka
- poniedziałek 16.00 – 17.00 (grudzień)
- poniedziałek 16.00 – 18.00 (do 25 stycznia)
ppelka@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-13

Psychologiczne Centrum Wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli
21 stycznia 2021 czwartek
grafika

Od marca 2020 roku w Warszawie działa Psychologiczne Centrum Wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli, którego zadaniem jest pomoc psychologiczna w czasie pandemii. Przy telefonach dyżurują psycholodzy, psychoterapeuci i pedagodzy z czterech specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. formą pomocy zorganizowaną przez m.st. Warszawa.

Link do informacji
http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/22645-w-warszawie-dziala%20%20

Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających 2020-2023
18 stycznia 2021 poniedziałek

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027, dalej jako: „ustawa”)

Ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na ławników w kadencji 2020 - 2023 do następujących sądów:

1.     Sąd Okręgowy w Warszawie – 10 ławników,

2.     Sąd Okręgowy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 31  ławników,

3.     Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie – 7  ławników,

4.     Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 5 ławników,

5.     Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie –  8 ławników,

6.     Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie –  2 ławników,

7.     Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 6 ławników,

8.     Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie – 22 ławników,

9.     Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie – 7 ławników,

10.  Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy –  2 ławników.

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru. Zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać:

• na stronach internetowych m.st. Warszawy:
www.radawarszawy.um.warszawa.plwww.um.warszawa.pl
• na stronach internetowych Dzielnic m.st. Warszawy
• w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., (stanowisko przy windach) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2 - 4 ustawy:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

W związku z obostrzeniami związanymi z obowiązywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Rady m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu m.st. Warszawy). 

Dokumenty można złożyć  również w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM „KANDYDAT NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO” Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 lutego 2021 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, pozostawia się bez dalszego biegu na podstawie art. 162 § 10 ustawy.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady m.st. Warszawy pod numerami telefonów:
22/ 443-05-83, 443-05-84, 443-05-96, 443-05-97.

 

Administratorem danych osobowych kandydatów na ławników, przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników do sądów powszechnych. Obowiązek podania danych wynika z przepisów art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl; www.radawarszawy.um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl

 

Wycinka drzew przy ul. Dzieci Warszawy 42
15 stycznia 2021 piątek

  Od kilku dni monitorujemy teren działki prywatnej, na których zaplanowano wycinkę 47 drzew. Wycinkę zgłosiły osoby fizyczne - właściciele terenu. Urząd Dzielnicy Ursus nie jest w tym wypadku decydentem – nie wydaje zgody na usunięcie drzew.  Zgodnie z prawem moglibyśmy wycinkę wstrzymać jedynie w kilku  wypadkach*, tzn. jeśli drzewa rosłyby na:

 • nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • terenie chronionym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • terenach objętych ochroną (np. parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000),
 • jeśli drzewa mogą zostać uznane za pomniki przyrody.

  W obecnej sytuacji nie możemy powołać się na żadną z tych przesłanek – teren należy do  właścicieli prywatnych, drzewa nie są objęte ochroną prawną.

  Monitorujemy sprawę, w wyniku przeprowadzonych w listopadzie ubiegłego roku oględzin pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska stwierdzili, że w koronach dwóch drzew są ptasie gniazda. Informację o tym fakcie i fotografie wykonane na miejscu przekazaliśmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który będzie dalej prowadził sprawę. 14 stycznia br. ponownie pracownicy WOŚ sprawdzili miejsce wycinki, spisali protokół, który zostanie przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

  *zgodnie z art. 83f ust. 14 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55)

Lekcje powtórzeniowe "Powtórki z Pileckim" - terminarz
8 stycznia 2021 piątek
grafika

LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie przedstawia terminarz kolejnych lekcji powtórzeniowych do egzaminu ósmoklasisty "Powtórki z Pileckim", które odbywają się w każdy wtorek o godzinie 18:00. Lekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Zapraszamy i oczekujemy w przyszłym roku szkolnym na tych uczniów, którzy poprzez naukę w liceum chcą dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego.

Punkty szczepień na COVID-19 w Ursusie
8 stycznia 2021 piątek
grafika

W dzielnicy Ursus szczepienia przeciw Covid-19 będą wykonywane w 7 placówkach:

- Lecznica Ursus Przychodnie Filia nr 2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Plutonu AK Torpedu 47

- Centrum Medyczne Rafał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Viamed Przychodnia Ursus
Wiosny Ludów 69

- CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA Punkt szczepień - Oddział Ursus
ul. Aleksandra Prystora 8

- Centrum Medyczne Platany - Punkt szczepień
Ryżowa 44

- FAMILY MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Family Medica
Aleksandra Prystora 4/4

- Poradnia ( gabinet ) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej SZPZLO
Wincentego Kadłubka 18

- Nowoczesne Centrum Medyczne Okoklinik
ul. Jagiełly 2 lok. 2

Została utworzona strona internetowa https://www.gov.pl/web/szczepimysie , na której mieszkańcy mogą przeczytać najnowsze i najważniejsze informacje na temat szczepień.

Narodowy Fundusz Zdrowia utworzył bezpłatną, całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Numer infolinii: 989 lub (22) 62-62-989.

W sprawie szczepień można kontaktować się po 15 stycznia 2021 r.

Odbiór odpadów zielonych. Informacje dotyczące PSZOK.
18 grudnia 2020 piątek
grafika

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, od 2019 roku obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio i odpady zmieszane.

Przypominamy, że odpady zielone (liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie z ogródka) odbierane są przez operatorów od marca do listopada, zgodnie z harmonogramem, który można sprawdzić na stronie https://warszawa19115.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow . Po wskazanym terminie (grudzień-luty) odpady zielone można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Odbiór odpadów zielonych odbywa się zgodnie z § 4. 1. 1) f) uchwały LXI/1632/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów oraz postanowieniami umów z operatorami odbierającymi odpady.  Informujemy mieszkańców m.st. Warszawy, że w dniach 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) oraz 31 grudnia 2020 r. (Sylwester) Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) będą czynne w godzinach od 9:00 do 14:00.

2 stycznia 2021 r. nie odbędzie się zbiórka elektrośmieci prowadzona przez ElektroEko.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!