Fundusze Europejskie
Infrastruktura i ŚrodowiskoFundusz Spójności

Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie

Wartość całkowita projektu: 9932272 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 7171383.78 zł
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko
Priorytet:
Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Okres realizacji: 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2019 r.
Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskiej i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Opis projektu:
Projekt realizowany jest na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na nieruchomościach, które obecnie stanowią tereny zieleni nieuporządkowanej o powierzchni około 4 ha. Są to działki po byłych zakładach ZPC URSUS, które w Opracowaniu ekofizjograficznym do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oznaczone zostały jako jedne z terenów o największym pozytywnym wpływie na przewietrzanie miasta.
Realizacja inwestycji obejmuje uporządkowanie terenu i podzielenie go na różne strefy, od dzikich łąk, przez obszary mieszane (tereny podmokłe), aż po uporządkowane trawniki pełniące funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne. Park będzie miał charakter naturalistyczny, zbliżony do dzikiego z zachowaniem ponad 70% powierzchni biologicznie czynnej. Istniejące cenne przyrodniczo drzewa zostaną zachowane, a gatunki drzew i krzewów inwazyjnych zostaną zastąpione przez gatunki rodzime. Projekt przewiduje, że część istniejących zbiorowisk zostanie zaadoptowana do nowych nasadzeń, co przyczyni się do zwiększenia różnorodności biologicznej. W konsekwencji, większa bioróżnorodność, wielopiętrowość i wielogatunkowość przyczynią się także do stworzenia miejsc bytowania różnych gatunków zwierząt. Założono wprowadzenie roślin stanowiących bazę pokarmową owadów i małych zwierząt kręgowych, a także adaptację i uzupełnienie budek lęgowych oraz poidełek. Nasadzenia krzewów w formie żywopłotów zapewnią schronienie i warunki gniazdowania wielu gatunków ptaków. Urozmaicenie rzeźby terenu z wykorzystaniem ziemi pochodzącej z wykopów pod niecki i piętrowe nasadzenia roślin będą stanowić także osłonę od hałasu i zanieczyszczeń pochodzących z sąsiednich ulic. W parku stworzony zostanie system niecek bioretencyjnych - odbierających, gromadzących i rozsączających wodę z całego parku. System będzie odbierał wody opadowe z powierzchni parku i utwardzonych ciągów pieszych. Rozwiązanie to umożliwi stałe nawodnienie terenu parku. Na terenie parku powstaną m.in.: naturalistyczny plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, ścieżki edukacyjne, wybieg dla psów, toaleta publiczna.
W projekcie planowane jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań z ekologicznym mechanizmem wykorzystania elementów pochodzących z recyklingu. Do budowy nawierzchni ciągów komunikacyjnych zostaną wykorzystane materiały mineralne przyjazne środowisku. Elementy małej architektury będą wykonane z najprostszych materiałów (drewno, stal ocynkowana) przy zastosowaniu niezbędnego minimum ich obróbki w trakcie procesu produkcyjnego. Projekt przewiduje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych dla oświetlenia parkowego.
Obszar parku będzie otwarty, dostępny bezpłatnie dla wszystkich użytkowników i dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana także dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Planowany termin zakończenia realizacji prac to IV kwartał 2019 r.
Celem głównym realizacji inwestycji jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Dzielnicy Ursus, poprzez stworzenie unikalnego miejsca służącego ochronie środowiska oraz rozwoju w kierunku zrównoważonej przyszłości. Inwestycja spowoduje zwiększenie powierzchni terenów zielonych, poprawę stanu środowiska naturalnego przyczyniającego się do zachowania różnorodności biologicznej i poprawy możliwości przewietrzania miasta oraz wykorzystywania wody opadowej. Pośrednim efektem natomiast będzie poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ekologii i poszanowania przyrody. Wymiernym rezultatem realizacji projektu będzie niewątpliwie zwiększenie powierzchni terenów zieleni w dzielnicy, co ważne dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.Opublikowano: 12 stycznia 2017 14:15

Projekty realizowane:
Projekty zrealizowane:
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!