Fundusze Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020Europejski Fundusz Społeczny

Projekt ,,Jutro idę do szkoły"

Wartość całkowita projektu: 1999620 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1597820 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: X Edukacja przedszkolna
Działanie: 10.1.4
Okres realizacji: 1 stycznia 2018 r. - 30 czerwca 2019 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: Przedszkole nr 112, ul. Wapowskiego 3/Przedszkole nr 137, ul. Zagłoby 11/Przedszkole nr 168, ul. Zagłoby 27/Przedszkole nr 194, ul. W. Sławka 7/ Przedszkole nr 200, ul. Balbinki 1/Przedszkole nr 219, ul. Keniga 16/Przedszkole nr 343, ul. Warszawska 53/Przedszkole nr 418 ul. Szancera 7 w Warszawie. - 75 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych wymienionych przedszkoli, wyłonionych w procesie rekrutacji; - 1070 dzieci uczęszczających do wymienionych przedszkoli.

Opis projektu:


Cel główny Projektu

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych wyrównujących szanse dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz umożliwiających udział dzieci z niepełnosprawnością, a także zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Cele szczegółowe Projektu

-Zwiększenie szans edukacyjnych 1070 dzieci (538dz. i 532 ch.) z ursuskich przedszkoli poprzez realizację zajęć:

Edukacyjnych: ,,Jutro idę do szkoły” (zajęcia prowadzone na podstawie pozytywnie z walidowanego w ramach PO KL na lata 2007-2013 programu zajęć. Program ukierunkowany na przygotowanie dziecka z wykorzystaniem TIK do nauki w szkole oraz rozwój intelektualny, ruchowy, emocjonalny, społeczny – dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka) 20 godz./154 grupy średnio 7 os.

Specjalistycznych: Logorytmiki – 20 godz.(1 os.)/244 dzieci - zajęcia indywidualne, Integracji Sensorycznej (SI) – 20 godz.(1 os.)/63 dzieci – zajęcia indywidualne, Psychoruchowych – 20 godz.( 1 os.)/17 grup średnio 4 os., Sensoplastyka – 20 godz./6 grup średnio 7 os., Muzykoterapia – 40 h /36 grup średnio 7 os.

Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z przedszkoli objętych Projektem, poprzez realizację szkoleń z zakresu:
-Multimedia w dydaktyce - 40 godz./9gr. średnio 7 os.
-Kurs Ocena rozwoju u dzieci – 10 godz./1gr. średnio 20 os.
-Kurs Integracja sensoryczna I-szy stopień -40 godz./1 gr. średnio 20 os.
-Kurs Psychomotoryki – 82 h /1 gr. średnio 5 os.

Planowane efekty Wypracowane w projekcie programy zajęć i zakupiony sprzęt przełożą się na trwałe poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli objętych projektem. Nabyte kompetencje przez nauczycieli, stanowić będą wartość dodaną dla jakości oferty prowadzonych zajęć w przedszkolach.
Osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników znaczącą wpłynie na prawidłowy rozwój psychospołeczny i emocjonalny dzieci objętych wsparciem. Założenia projektu pozwolą na wypracowanie właściwych postaw charakteryzujących się brakiem dystansu wśród rówieśników. Główny nacisk położony jest na integrację, zapobieganie powstawaniu barier, stereotypów oraz nierówności społecznych.

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.


Informacje dodatkowe:
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli
Deklaracja dla rodzica
Formularz zgłoszeniowy dla rodzica
Deklaracja dla nauczyciela
Oświadczenie uczestnika projektu


Opublikowano: 22 sierpnia 2018 12:55

Projekty realizowane:
Projekty zrealizowane:
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!