string(8) "galerie/"
Fundusze Europejskie
Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz Społeczny

Tygrysy rynku pracy

Wartość całkowita projektu: 986020 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 853370 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: 1 czerwca 2009 r. - 29 lutego 2012 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: Grupę docelową projektu stanowi 157 uczniów Zespołu Szkół nr 42.

Opis projektu:
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy zakończyła realizację projektu pn. „Tygrysy rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt prowadzony był w okresie od czerwca 2009 r. do lutego 2012 r. Grupę docelową projektu stanowiło 157 uczniów Zespołu Szkół nr 42. Młodzież ta charakteryzowała się niskim poziomem wyników nauczania (szkoła zajmuje przedostatnie miejsce w Warszawie w rankingu Biura Edukacji) oraz niską świadomością na temat szkolnictwa zawodowego. Potrzeba wyrównywania szans wynikała również z faktu, iż uczniami ZS nr 42 są także osoby z trudnych środowisk, wymagające wsparcia, pomocy, doradztwa i stworzenia odpowiednich warunków do podnoszenia swoich kwalifikacji, z uwzględnieniem wymagań rynku pracy. Ponadto uczniom oferowana jest niewystarczająca ilość zajęć specjalistycznych na wybranych kierunkach nauczania, odpowiadająca potrzebom rynku pracy. Niniejszy projekt był odpowiedzią na sytuację z ostatnich lat. Bieżące i przyszłe potrzeby rynku pracy jasno wskazują, iż absolwenci techników o specjalnościach technik informatyk, technik obsługi ruchu turystycznego oraz technik ekonomista, a także absolwenci szkół zawodowych będą na rynku pracy stale poszukiwani. Celem ogólnym projektu było stworzenie nowej jakości w systemie szkolnictwa zawodowego w Dzielnicy Ursus poprzez - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych oraz wdrożenie efektywnego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Celem szczegółowym było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych poprzez dodatkowe i specjalistyczne zajęcia, a także promocja szkolnictwa zawodowego w środowisku lokalnym. W ramach projektu realizowane były zajęcia specjalistyczne, zajęcia wyrównawcze (dla technikum i szkoły zawodowej, wg opracowanych autorskich programów zajęć), zajęcia z przedmiotów zawodowych, zajęcia sportowe i taneczne oraz doradztwo zawodowe. Istotą zajęć było wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, a także rozwój zainteresowań i wychowanie poprzez sztukę. Program dodatkowych zajęć sportowych i tanecznych poprawił sprawność motoryczną młodzieży, uczył pracy w zespole oraz rozwijał zdolność orientacji przestrzennej. Dla uczniów mających trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego i niemieckiego funkcjonowało laboratorium językowe. W ramach tego zadania zostały zakupione niezbędne narzędzia do sprawnego i profesjonalnego kształcenia lingwistycznego, m.in. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, zestawy słuchawek oraz podręczniki. Ponadto uczestnicy projektu wzięli udział w obozach językowych, podczas których mogli zweryfikować nabyte w szkole umiejętności językowe w kontakcie z zewnętrznymi lektorami. Obozy pozwoliły także na integrację grupy oraz dały możliwość rozwoju fizycznego uczestników projektu poprzez turystykę, sport i aktywny wypoczynek. Poza tym młodzież regularnie uczęszczała do instytucji kultury (teatry, kina, muzea, wystawy).
Realizowane w ramach projektu zajęcia są niezbędne do uzyskania najwyższych efektów kształcenia i profesjonalnego przygotowania przyszłych absolwentów, do wymogów rynku pracy. W ramach projektu została zrealizowana następująca liczba godzin w ramach poszczególnych zajęć:
 • zajęcia specjalistyczne z informatyki – 220 godzin;
 • zajęcia specjalistyczne z języka angielskiego – 280 godzin;
 • zajęcia specjalistyczne z przedmiotów zawodowych – 186 godzin;
 • zajęcia sportowe i taneczne – 230 godzin;
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – 43 godziny,
 • z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym skorzystało 90 uczniów;
 • zajęcia wyrównawcze dla technikum:
  • język polski – 600 godzin,
  • matematyka – 430 godzin,
  • matematyka i fizyka – 192 godzin,
  • język angielski – 430 godzin,
  • język niemiecki – 425 godzin.
 • zajęcia wyrównawcze dla szkoły zawodowej:
  • język polski – 60 godzin
  • język angielski – 112 godzin;
  • matematyka – 130 godzin

Informacje dodatkowe:
Rezultatami miękkimi projektu było: podniesienie samooceny wśród uczestników projektu; poprawa zdolności interpersonalnych, językowych, podstaw przedsiębiorczości; rozwój sprawności ruchowej; promocja szkolnictwa zawodowego; poprawa jakości szkolnictwa zawodowego w ZS nr 42; korzyści płynące z doradztwa zawodowego. Dzięki nabyciu wysokich kwalifikacji zawodowych, absolwenci szkoły będą konkurencyjni na rynku pracy. Wartością dodaną projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz umocnienie się pozycji szkoły zawodowej. Dzięki realizacji projektu szkoła wyróżniła się ponad standardową ofertą wśród szkół zawodowych. Wpłynie to na bardziej pozytywny obraz szkolnictwa zawodowego, szczególnie wśród potencjalnych uczniów i środowiska. Projekt ma długofalowe oddziaływanie na grupę uczestników, ponieważ przyczynił się do poprawy zdolności językowych, wzrostu ICT, kompetencji kluczowych oraz do poprawy zdawalności matur i egzaminów zawodowych.
Galeria:

Tygrysy rynku pracy - Festyn tematyczny

Tygrysy rynku pracy - Konferencja podsumowująca Projekt

Tygrysy rynku pracy - Konferencja rozpoczynająca Projekt

Tygrysy rynku pracy - Obozy w Jastrzębiej Górze 2010 i 2011

Odnośniki:


Opublikowano: 14 maja 2013 12:53

Projekty realizowane:
Projekty zrealizowane:
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!