Fundusze Europejskie
Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz Społeczny

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Wartość całkowita projektu: 17137625 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 17137625 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, przez Miasto Stołeczne Warszawa
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Okres realizacji: 1 września 2011 r. - 31 sierpnia 2013 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd m.st. Warszawy
Beneficjent: Grupą docelową jest 684 uczniów z 4 szkół podstawowych znajdujących się w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Projekt jest adresowany do uczniów klas I-III

Opis projektu:
Ruszył projekt systemowy pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Miasto otrzymało dodatkowe środki finansowe w wysokości 17137625,00 zł na realizację ok. 300 tys. godzin, prowadzonych przez ok. 700 nauczycieli dla ponad 30 tys. uczniów. Dzielnicy Ursus przyznano z tej puli 767 437 zł, a zajęcia przygotowuje 77 nauczycieli. Projekt jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. W ramach realizacji projektu aplikujące szkoły uzyskały środki finansowe służące zorganizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci:
 • szczególnie uzdolnionych, chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • niepełnosprawnych
 • z przewlekłymi chorobami
 • będących w sytuacji kryzysowej i traumatycznej
 • mających trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych
 • mających trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych
 • z innymi potrzebami.
Obligatoryjnie został określony wymiar godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć - nie może być to mniej niż 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego. Dodatkowo przyjętym w założeniach projektu standardem jest:
 • przeprowadzenie minimum dwóch rodzajów zajęć w szkołach liczących w klasach I-III do 69 uczniów;
 • przeprowadzenie co najmniej 4 rodzajów zajęć w szkołach liczących w klasach I-III 70 uczniów i więcej.
W ramach realizacji projektu w szkołach można finansować:
 • zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I – III szkół podstawowych;
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.
Do projektu zgłosiło się łącznie 159 warszawskich szkół podstawowych ze wszystkich 18 dzielnic oraz 15 szkół specjalnych, a w tym wszystkie cztery szkoły podstawowe znajdujące się w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Celem ogólnym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych, prowadzonych przez m.st. Warszawa zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami tych uczniów w okresie 24 miesięcy.
Ursuskie szkoły biorące udział w projekcie:
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Orłów Piastowskich 47, 02-496 Warszawa
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej, ul. Mariana Keniga 20, 02-495 Warszawa
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa


Opublikowano: 9 maja 2013 12:04

Projekty realizowane:
Projekty zrealizowane:
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!