Obwieszczenia ≫ Archiwum
Data publikacji: 9 kwietnia 2019
UD–XI–WOŚ.6220.4.2019.BBE (7.BBE.UD-XI.WOŚ)
Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019

ZAWIADOMIENIE
Burmistrza Dzielnicy Ursus

o wszczęciu postępowania

art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018.2096, t.j.)
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Głowacki Acer RE S.K.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa złożony w dniu 21.02.2019 r., a uzupełniony o brakujące dokumenty w dniu: 08.03.2019 r. i 02.04.2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbiórce i budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Wola Karczewska na działkach ew. nr 107/2 oraz 107/3 obręb 2-09-01 przy ul. Stanisława Leszczyńskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”.
Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa, pok. 118, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wprowadził(a): bbembajena
14:36 9 kwietnia 2019

Publikujący: admin2200_1
14:40 9 kwietnia 2019


Data publikacji: 21 listopada 2018
WI-III.7840.7.42.2015.(JS)/JK
Warszawa, dnia 15 listopada 2017

OBWIESZCZENIE
Wojewody Mazowieckiego

Zgodnie z art. 9ac ust. la w związku z art. 9ac ust, 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.), że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 9 listopada 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla:

inwestor:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

inwestycja:
"Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki - Prace Przygotowawcze" 2. Szlak Warszawa Włochy - Pruszków od km 8+200 do km 14+893. Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowych peronów wraz z pochylniami oraz schodami. Przebudowa ekranu akustycznego. Przebudowa dojść do przejść podziemnych. Budowa i przebudowa istniejących przejść podziemnych, Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Rozbiórka i budowa nowej sieci trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”, na działkach ew.: nr 92/7 z obrębu 2-11-07, nr 82/4, nr 87/64, obręb 2-11-06, w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, powiat m.st. Warszawa, nr 278/36 z obrębu 0004 Piastów, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK, w godzinach pon. 13.00-16.00, śr. i piąt. 8.00-12.00), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 41 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) — dalej Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1. doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie, zgodnie z art, 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Data publicznego obwieszczenia: 21 listopada 2018 r.

Wprowadził(a): lwitkowski
13:18 21 listopada 2018

Publikujący: admin2200_1
13:26 21 listopada 2018


Data publikacji: 3 sierpnia 2018
KOC 180/OŚ/11
Warszawa, dnia 23 lipca 2018

DECYZJA
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

o środowiskowych uwarunkowaniach

art. 127 § 2 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257, ze zm.), oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. 2018. 570)
orzeka: na podstawie art. 158 § 1 k.p.a. w związku z art. 156 § 1 k.p.a. odmówić stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 września 2010 r. Nr 3/7624/OŚ/2010
Prezydent m. st. Warszawy decyzją z dnia 14 września 2010 r. Nr 3/7624/OŚ/2010 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skrzyżowania ulic Prystora i ul. Składkowskiego na działkach nr ew. 20/2, 27/1, 28/5, 28/7, 28/8, 30/4, 30/5, 63/1, 63/3 obręb 2-11-15 w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Wnioskiem 18.02.2011 r. I.I.C Retail sp. z. o.o wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta m. st. Warszawy wskazując, że została ona wydana z rażącym naruszeniem 63 ust., 1 pkt. 1 lit b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przez błędne nieuwzględnienie przez organ I instancji powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami realizowanymi lub planowanymi w tym regionnie oraz przez nieuwzględnienie kumulowania się oddziaływania przedsięwzięć na tym obszarze oraz rażące naruszenie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit a ustawy, oraz art. 71 ustawy. Po dokładnym przeanalizowaniu całości sprawy skład orzekający uznał, że decyzja Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 września 2010 r. Nr 3/7624/OŚ/2010 nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Odnosząc się do zarzutów wskazanych przez wnioskodawcę należy uznać, że nie są one zasadne. Zadanie organów administracji w tej sprawie ograniczało się do oceny, czy realizacja danej inwestycji jest możliwa na gruncie obowiązującego prawa, a nadto czy wszystkie procedury poprzedzające wydanie decyzji ustalającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostały zachowane i czy zostały przeprowadzone zgodnie z prawem. Kolegium po dokładnej analizie sprawy nie stwierdziło aby zarzuty zawarte we wniosku znalazły potwierdzenie w stanie prawnym i faktycznym.
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wprowadził(a): kplucinski
15:00 3 sierpnia 2018

Publikujący: admin2200_1
14:53 3 sierpnia 2018


 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!