Obwieszczenia ≫ Archiwum
Data publikacji: 28 lipca 2020
Warszawa, dnia 1 sierpnia 2020

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

w sprawie wyłączenia z systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Do pobrania cała treść obwieszczenia -plik .pdf
Wprowadził(a): kbialczyk
13:00 28 lipca 2020

Publikujący: admin2200_1
14:05 28 lipca 2020


Data publikacji: 9 kwietnia 2019
UD–XI–WOŚ.6220.4.2019.BBE (7.BBE.UD-XI.WOŚ)
Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019

ZAWIADOMIENIE
Burmistrza Dzielnicy Ursus

o wszczęciu postępowania

art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018.2096, t.j.)
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Głowacki Acer RE S.K.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa złożony w dniu 21.02.2019 r., a uzupełniony o brakujące dokumenty w dniu: 08.03.2019 r. i 02.04.2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbiórce i budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Wola Karczewska na działkach ew. nr 107/2 oraz 107/3 obręb 2-09-01 przy ul. Stanisława Leszczyńskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”.
Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa, pok. 118, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wprowadził(a): bbembajena
14:36 9 kwietnia 2019

Publikujący: admin2200_1
14:40 9 kwietnia 2019


Data publikacji: 21 listopada 2018
WI-III.7840.7.42.2015.(JS)/JK
Warszawa, dnia 15 listopada 2017

OBWIESZCZENIE
Wojewody Mazowieckiego

Zgodnie z art. 9ac ust. la w związku z art. 9ac ust, 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.), że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 9 listopada 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla:

inwestor:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

inwestycja:
"Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki - Prace Przygotowawcze" 2. Szlak Warszawa Włochy - Pruszków od km 8+200 do km 14+893. Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowych peronów wraz z pochylniami oraz schodami. Przebudowa ekranu akustycznego. Przebudowa dojść do przejść podziemnych. Budowa i przebudowa istniejących przejść podziemnych, Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Rozbiórka i budowa nowej sieci trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”, na działkach ew.: nr 92/7 z obrębu 2-11-07, nr 82/4, nr 87/64, obręb 2-11-06, w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, powiat m.st. Warszawa, nr 278/36 z obrębu 0004 Piastów, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK, w godzinach pon. 13.00-16.00, śr. i piąt. 8.00-12.00), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 41 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) — dalej Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1. doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie, zgodnie z art, 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Data publicznego obwieszczenia: 21 listopada 2018 r.

Wprowadził(a): lwitkowski
13:18 21 listopada 2018

Publikujący: admin2200_1
13:26 21 listopada 2018


 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!