Obwieszczenia ≫ Archiwum
Data publikacji: 18 listopada 2016
WI-III.7840.7.42.2015.JS
Warszawa, dnia 16 listopada 2016

OBWIESZCZENIE
Wojewody Mazowieckiego

o wydaniu decyzji

Działając, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, t.j., ze zm.) – dalej Kpa, w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, t.j.), informuję, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania, na rzecz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:
„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace Przygotowawcze” 2. Szlak Warszawa Włochy – Pruszków od km 8,200 do km 14,893. Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowych peronów wraz z pochylniami oraz schodami. Przebudowa ekranu akustycznego. Przebudowa dojść do przejść podziemnych. Budowa i przebudowa istniejących przejść podziemnych. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Rozbiórka i budowa nowej sieci trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”; roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych jako dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na mapie w projekcie zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie: dzielnicy Ursus m. st. Warszawy: obręb 1108 dz. ew. nr: 1 (cz. dz.), 2/25, obręb 1107 dz. ew.: 58/39, 58/29, 92/9, 92/8, 58/31, 92/7, 92/6, 92/5, 92/4, 92/11, 92/3, 92/2, 92/1, 92/10, obręb 0909 dz. ew. nr: 77/12, 77/10, obręb 1106 dz. ew. nr: 82/4, 82/1, 82/2, 87/64, 87/60, 87/62, 82/3, obręb 1101 dz. ew. nr: 1/5, 1/2, 20/6, 19/18, 18/25, 17/1, 16/1, 120/2, 15/36, 15/34, 15/30, 9/19, 120/1, 9/37, 9/39, 9/41, 7/30 (cz. dz.), 7/31, 5/11, 4/1, 3/1, 2/1, gminy Piastów, pow. pruszkowski: obręb 0006 dz. ew. nr: 267/24, 267/17, 267/15, 267/13, 275/3, 275/10 (cz. dz.), 275/2, obręb 0004 dz. ew. nr: 278/36, 278/6 (cz. dz.), 278/7 (cz. dz.), 278/35 (cz. dz.), 278/18, 92/3, 278/17, 278/16, 278/10, obręb 0003 dz. ew. nr: 453/13, 453/4, 453/3, 453/2, miasta Pruszków, pow. pruszkowski: obręb 0012 dz. ew. nr: 75/34 (cz. dz.), 75/6, 75/5 (cz. dz.), 75/4 (cz. dz.), 75/37 (cz. dz.); w dniu 4 października 2016 roku, pełnomocnik inwestora zwrócił się z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego w ww. sprawie, w następstwie czego, w dniu 2 listopada 2016 roku, Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie Nr 388/III/2016, czyniące zadość wniesionemu żądaniu. Przy ww. piśmie z dnia 4 października 2016 roku zostały również uzupełnione akta sprawy, poprzez przedłożenie zmodyfikowanego i uzupełnionego projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie informuję, że w dniu 16 listopada 2016 roku, postępując zgodnie z zasadą przewidzianą art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290, t.j., ze zm.), Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji. Konieczność dokonania uzgodnienia z organem ochrony zabytków, spowodowana jest zakresem robót budowlanych związanych z inwestycją, które obejmują również obiekty znajdujące się w ewidencji zabytków. Z uzupełnionymi aktami sprawy, a także z treścią postanowienia podejmującego postępowanie administracyjne, strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606, do czasu wydania orzeczenia w sprawie. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa. Doręczenie obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wprowadził(a): jszymanski
11:27 18 listopada 2016

Publikujący: tpakiela
15:03 18 listopada 2016


Data publikacji: 18 listopada 2016
WI-III.7840.7.43.2015.JS
Warszawa, dnia 15 listopada 2016

OBWIESZCZENIE
Wojewody Mazowieckiego

o wydaniu decyzji

Działając, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, t.j., ze zm.) – dalej Kpa, w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, t.j.), informuję, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania, na rzecz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:
„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace Przygotowawcze” 1. Posterunek Odgałęźny Warszawa Włochy od km 6,300 do km 8,200. Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowej nastawni. Rozbiórka oraz budowa nowych peronów wraz z pochylniami oraz schodami. Przebudowa istniejących przejazdów drogowych, budowa dojść do peronów, przejść podziemnych oraz dróg dojazdowych. Rozbiórka i budowa nowego przejścia podziemnego. Rozbiórka i budowa nowego przepustu. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Przebudowa sieci trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”; roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych jako dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na mapie w projekcie zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie: dzielnicy Włochy m. st. Warszawy: obręb 0810 dz. ew. nr: 3/1 (cz. dz.), 1/6 (cz. dz.), 4/16, 2/2, 4/24, 4/29, 4/27, 4/25, 3/7, 3/6, 3/5, 3/4, 3/3, 3/2, 4/8, 4/7, 4/6, 14/2, 13/25, 72/1, obręb 0808 dz. ew. nr: 223/14, 223/12, obręb 0807 dz. ew. nr: 64/3 (cz. dz.), 63/5, 63/7, 41/1, obręb 0821 dz. ew. nr: 107/3, 107/15, obręb 0820 dz. ew. nr: 82, obręb 0828 dz. ew. nr: 134, obręb 0910 dz. ew. nr: 22/1 (cz. dz.), dzielnicy Ursus m. st. Warszawy: obręb 1108 dz. ew. nr: 1 (cz. dz.); w dniu 4 października 2016 roku, pełnomocnik inwestora zwrócił się z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego w ww. sprawie, w następstwie czego, w dniu 2 listopada 2016 roku, Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie Nr 389/III/2016, czyniące zadość wniesionemu żądaniu. Przy ww. piśmie z dnia 4 października 2016 roku zostały również uzupełnione akta sprawy, poprzez przedłożenie zmodyfikowanego i uzupełnionego projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie informuję, że w dniu 15 listopada 2016 roku, postępując zgodnie z zasadą przewidzianą art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290, t.j., ze zm.), Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Stołecznego Konserwatora Zabytków, z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji. Konieczność dokonania uzgodnienia z organem ochrony zabytków, spowodowana jest zakresem robót budowlanych związanych z inwestycją, które obejmują również obiekty znajdujące się w ewidencji zabytków. Z uzupełnionymi aktami sprawy, a także z treścią postanowienia podejmującego postępowanie administracyjne, strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606, do czasu wydania orzeczenia w sprawie. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa. Doręczenie obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wprowadził(a): jszymanski
11:27 18 listopada 2016

Publikujący: tpakiela
15:00 18 listopada 2016


Data publikacji: 30 września 2016
UD–XI–WOŚ.6220.1.2016.JBO (12.SLU.UD-XI.WOŚ)
Warszawa, dnia 30 września 2016

ZAWIADOMIENIE
Burmistrz Dzielnicy Ursus

o wydaniu decyzji

art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, j.t.)
informuje ,że została wydana decyzja, Nr 2/6220/OŚ/2016 z dnia 30.09.2016 r., znak: UD-XI-WOŚ.6220.1.2016.JBO (11.SLU.UD–XI.WOŚ) o środowiskowych uwarkowaniach,stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny odziałowywania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej przeznaczonej do zasilania w ciepło sieciowe istniejących gazowych systemów ciepłowniczych oraz obszaru rozwojowego Skorosze na terenie dzielnicy Warszawa – Ursus na działkach ewidencyjnych nr 159/12, 159/13, 159/14, 159/15, 159/16, 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/7, 160/8, 160/9 z obrębu 2-11-08 , którego Inwestorem jest Veolia Energia Warszawa S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2. Ponadto informuję,że dane o ww.decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02–495 Warszawa, pok. 118, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wprowadził(a): bszymanczak
14:29 30 września 2016

Publikujący: tpakiela
14:33 30 września 2016


 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!