Obwieszczenia ≫ Archiwum
Data publikacji: 29 września 2016
UD-XI-WAB.6740.78.2015.MMA(35.EBE)
Warszawa Ursus, dnia 23 września 2016

OBWIESZCZENIE
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus

o oddziaływaniu na środowisko

Niniejszym informuję, na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 82 i art. 90 ust.2 ustawy – z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz 353. z póź. zm.), o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu, w ramach inwestycji związanej z cyt.: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – praca przygotowawcze”, odc. Szlak Warszawa Włochy – Pruszków od km 8,200 do 14,893 w zakresie: budowa odwodnienia, przebudowa sieci wodociągowej, rozbiórka słupa sieci trakcyjnej w km 8+964, rozbiórka oraz budowa części nowego przejścia w km 8,994 wraz z zadaszeniem, budowa i przebudowa kabli oraz kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, budowę sieci elektroenergetycznej, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, przebudowę ekranu akustycznego, rozbiórkę wiaty peronowej z ogrodzeniem, przebudowę chodnika, odtworzenie ulicy, na dz. ew. nr 58/1, 58/2, 58/24, 58/25, 58/26, 58/27 w obrębie 2-11-07, na dz. ew. nr 2/24 z obrębie 2-11-08 przy ul. Wiosny Ludów w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.” Ponowna ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: UD-XI-WAB.6740.78.2015.MMA(EBE), wszczętego na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, złożony za pośrednictwem pełnomocnika Pani Katarzyny Pszczółkowskiej, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ww. inwestycji. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Prezydent m.st. Warszawy. Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a do wydania opinii dotyczącej tego uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie. Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy, oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej oraz ustnej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia ogłoszenia o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Niezbędna dokumentacja sprawy dostępna jest w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus, Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Ursus, Pl. Czerwca 1976 Roku Nr 1, 02-495 Warszawa, tel.: 22/ 443 61 04, fax.: 22/ 443 60 11, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dz. U. z 2016r., poz. 23, tj.) w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
z up. Prezydenta m.st. Warszawy Angelika Siok-Woźniewska Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus
Wprowadził(a): mmarkocka
10:53 29 września 2016

Publikujący: tpakiela
10:59 29 września 2016


Data publikacji: 15 września 2016
UD–XI–WOŚ.6220.1.2016.JBO (10.BBE.UD-XI.WOŚ)
Warszawa, dnia 13 września 2016

ZAWIADOMIENIE
Burmistrz Dzielnicy Ursus

o wydaniu postanowienia

art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, j.t.)
zawiadamiam, że Postanowieniem Nr 3/6220/OŚ/2016 z dnia 13.09.2016 r., znak: UD-XI-WOŚ.6220.1.2016.JBO (9.BBE.UD–XI.WOŚ) odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej przeznaczonej do zasilania w ciepło sieciowe istniejących gazowych systemów ciepłowniczych oraz obszaru rozwojowego Skorosze na terenie dzielnicy Warszawa – Ursus na działkach ewidencyjnych nr 159/12, 159/13, 159/14, 159/15, 159/16, 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/7, 160/8, 160/9 z obrębu 2-11-08.
Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym Strony mogą zapoznać się z ww. postanowieniem w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02–495 Warszawa, pok. 118, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wprowadził(a): bbem-bajena
08:31 15 września 2016

Publikujący: lwitkowski
08:36 15 września 2016


Data publikacji: 24 sierpnia 2016
UD–XI–WOŚ.6220.1.2016.JBO (7.JBO.UD-XI.WOŚ)
Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016

ZAWIADOMIENIE
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

o wydaniu postanowienia

art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016.23, t.j.)
zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, t.j.) dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci ciepłowniczej przeznaczonej do zasilania w ciepło sieciowe istniejących gazowych systemów ciepłowniczych oraz obszaru rozwojowego Skorosze na terenie dzielnicy Warszawa – Ursus na działkach ewidencyjnych nr 159/12, 159/13, 159/14, 159/15, 159/16, 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/7, 160/8, 160/9 z obrębu 2-11-08” nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy.
Wydanie postanowienia uzależnione jest od otrzymania opinii wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii ww. organów.
Otrzymują:
Pełnomocnik Veolia Energia Warszawa S.A.
Strony postępowania wymienione w aktach sprawy (zawiadomienie zgodnie z art. 49 K.p.a),
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wprowadził(a): jboryna
09:25 24 sierpnia 2016

Publikujący: lwitkowski
09:34 24 sierpnia 2016


 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!