Obwieszczenia ≫ Archiwum
Data publikacji: 10 listopada 2010
UD-XI-WOŚ-ARA/7624-62a/XLVIII/10
Warszawa, dnia 5 listopada 2010

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

o wydaniu decyzji

 • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ma środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)
 • art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Zawiadamiam o wydaniu Postanowienia Nr 8/7624/OŚ/2010 z dnia 05 listopada 2010 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Skoroszewskiej na odcinku od ulicy Prystora do ulicy Hassa wraz z budową 3 zatok autobusowych oraz ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dzieci Warszawy do ulicy Hassa w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na działkach nr ew.:
 • 1/4, 1/5, 4/1, 4/6, 4/13, 8/1, 8/2, 8/5, 8/6, 8/8, 9/1, 9/2, 9/4, 35/2, 35/3, 52/5, 52/6,79/1, 79/2, 27/1, 26, 27/2, 36/1, 36/3, 36/4 z obrębu 2-11-15
 • 159/18, 159/23 z obrębu 2-11-08
w związku z wnioskiem z dnia 23 lipca 2010r. Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Ursus z siedzibą w Warszawie przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Nr 1, 02-495 Warszawa, pok. 133, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Niniejsze ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus i w Internecie.
Publikujący: ikowalska
10:43 10 listopada 2010

UD-XI-WOŚ-ARA/7624-59a/XLV/10
Warszawa, dnia 5 listopada 2010

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

o wydaniu decyzji

 • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ma środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)
 • art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam o wydaniu Postanowienia Nr 7/7624/OŚ/2010 z dnia 05 listopada 2010 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie/rozbudowie ul. Zapustnej na odcinku ul. Poczty Gdańskiej - ul. Nowo-Lazurowa w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy na działkach nr ew.: 176/6, 161/9, 161/5, 161/6, 162/5, 162/3 z obrębu 2-11-08. w związku z wnioskiem z dnia 30 lipca 2010r. Miasta Stołecznego Warszawy – Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Nr 1, 02-495 Warszawa, pok. 133, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Niniejsze ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus i w internecie
Publikujący: ikowalska
10:43 10 listopada 2010


Data publikacji: 27 października 2010
UD-XI-WOŚ-ARA-7624-76-XLX/10
Warszawa, dnia 25 października 2010

DECYZJA
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

o środowiskowych uwarunkowaniach

 • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)
 • art. 49 i art. 10 § Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Zawiadamiam Strony, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania na wniosek Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Ursus z siedzibą w Warszawie przy Placu Czerwca 1976 roku Nr 1, z dnia 16 sierpnia 2010 roku, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Żywieckiej w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy na działkach nr ew.:104/1, 104/2, 87/2, 87/1, 64, 96/1, 117, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 66/2, 66/1, 88, 93, 89, 90/1, 90/2, 94, 101, 91, 95, 97/1, 97/2, 98/2 z obrębu 2-11-16.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Niniejsze zawiadomienie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus i w Internecie.
Publikujący: ikowalska
08:46 27 października 2010

UD-XI-WAB-MRO-7331/803/3/10
Warszawa, dnia 25 października 2010

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wszczęciu postępowania

 • art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 • art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717)
Urząd m.st. Warszawy Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus zawiadamia, że na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa zostało wszczęte dnia 19.10.2010r. postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś.c.o 40 mm, L ca 105m przy ulicy Leszczyńskiego. Planowane zamierzenie inwestycyjne zostało przewidziane do realizacji na terenie następujących działek ewidencyjnych:
 • Obręb 2-09-01
dz.ew. 43/4, 65/5.
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus, Urząd Dzielnicy Ursus, Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa, tel. (22)478-60-44, fax. (22)478-60-59.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Dorota Chojecka
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się w Internecie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus.
Publikujący: ikowalska
08:46 27 października 2010


Data publikacji: 25 października 2010
UD-XI-WOŚ-ARA-7624-76-XLX/10
Warszawa, dnia 25 października 2010

DECYZJA
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

o środowiskowych uwarunkowaniach

 • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)
 • art. 49 i art. 10 § Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Zawiadamiam Strony, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania na wniosek Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Ursus z siedzibą w Warszawie przy Placu Czerwca 1976 roku Nr 1, z dnia 16 sierpnia 2010 roku, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Żywieckiej w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy na działkach nr ew.:104/1, 104/2, 87/2, 87/1, 64, 96/1, 117, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 66/2, 66/1, 88, 93, 89, 90/1, 90/2, 94, 101, 91, 95, 97/1, 97/2, 98/2 z obrębu 2-11-16.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Niniejsze zawiadomienie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus i w Internecie.
Publikujący: ikowalska
10:48 25 października 2010

UD-XI-WAB-MRO-7331/803/3/10
Warszawa, dnia 25 października 2010

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wszczęciu postępowania

 • art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 • art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717)
Urząd m.st. Warszawy Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus zawiadamia, że na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa zostało wszczęte dnia 19.10.2010r. postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś.c.o 40 mm, L ca 105m przy ulicy Leszczyńskiego. Planowane zamierzenie inwestycyjne zostało przewidziane do realizacji na terenie następujących działek ewidencyjnych:
 • Obręb 2-09-01
dz.ew. 43/4, 65/5.
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus, Urząd Dzielnicy Ursus, Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa, tel. (22)478-60-44, fax. (22)478-60-59.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Dorota Chojecka
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się w Internecie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus.
Publikujący: ikowalska
10:48 25 października 2010


 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!