Obwieszczenia ≫ Archiwum
Data publikacji: 22 października 2010
UD-XI-WOŚ-ARA/7624-58a/XLIVII/10
Warszawa, dnia 15 października 2010

DECYZJA
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

o oddziaływaniu na środowisko

  • art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Zawiadamiam, że po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydałem decyzję Nr 4/7624/OŚ/2010 z dnia 15 października 2010 roku znak: UD-XI-WOŚ-ARA-7624-58/XLVII/10 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Zaczarowanej Dorożki w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na działkach nr ew.:1/1, 23, 24/42, 24/43, 24/46, 22, 89/3, 14/3, 14/2 w obrębie 2-09-04, którego inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus z siedzibą w Warszawie przy Placu Czerwca 1976 roku Nr 1. Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus i w Internecie.
Publikujący: ikowalska
08:46 22 października 2010


Data publikacji: 22 października 2010
UD-XI-WOŚ-ARA-7624-70-XLIX/10
Warszawa, dnia 20 października 2010

DECYZJA
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

o środowiskowych uwarunkowaniach

  • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)
  • art. 49 i art. 10 § Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Zawiadamiam Strony, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania na wniosek XENDER S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 36, z dnia 12 lipca 2010 roku, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedłużenia ul. Przy Forcie oraz budowie łącznika pomiędzy ul. Apartamentową i ul. wewnętrzną w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na działkach nr ew.: 172/3 i 172/7 z obrębu 2-11-08 .

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących przedsięwzięcia w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, ul. Plac Czerwca 1976 roku Nr 1, 02-495 Warszawa, pok.133 tel. 22/478-60-58, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8:00 – 16:00, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Niniejsze zawiadomienie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus i w Internecie.
Publikujący: ikowalska
08:40 22 października 2010


Data publikacji: 13 października 2010
UD-XI-WOŚ-ARA/7624-75a/XLX/10
Warszawa, dnia 8 października 2010

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

o wydaniu decyzji

  • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ma środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227);
  • art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
zawiadamiam o wydaniu Postanowienia Nr 6/7624/OŚ/2010 z dnia 07 października 2010 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego przebudowie ulicy Żywieckiej w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy na działkach nr ew.:104/1, 104/2, 87/2, 87/1, 64, 96/1, 117. 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 66/2, 66/1, 88, 93, 89, 90/1, 90/2, 94, 101, 91, 95, 97/1, 97/2, 98/2 z obrębu 2-11-16, w związku z wnioskiem z dnia 16 sierpnia 2010r. Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Ursus z siedzibą w Warszawie przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Nr 1, 02-495 Warszawa, pok. 133, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Niniejsze ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus i w internecie.
Publikujący: mkalinowski
11:02 13 października 2010


 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!