Obwieszczenia ≫ Archiwum
Data publikacji: 8 października 2010
UD-XI-WAB-MRO-7331/663/6/2010
Warszawa, dnia 5 października 2010

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wydaniu decyzji

 • art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003r., poz. 717)
 • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
Urząd m.st. Warszawy Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus zawiadamia, że została wydana decyzja nr 18/P/2010 z dnia 30 września 2010r. kończącej postępowanie z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zabudowie przewodu wodociągowego DN 100 mm, Lca 82 m w ulicach Orląt Lwowskich i Falskiego. Planowane zamierzenie inwestycyjne zostało przewidziane do realizacji na terenie następujących działek ewidencyjnych:
 • Obręb 2-09-07
dz.ew. 68/2, 78/1, 78/3, 78/4
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Dorota Chojecka
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, oraz w Internecie.
Publikujący: ikowalska
12:13 8 października 2010

UD-XI-WOŚ-ARA/7624-69a/XLIX/10
Warszawa, dnia 5 października 2010

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

o wydaniu decyzji

 • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ma środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)
 • art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam o wydaniu Postanowienia Nr 5/7624/OŚ/2010 z dnia 04 października 2010 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedłużenia ul. Przy Forcie oraz budowie łącznika pomiędzy ul. Apartamentowi i ul. Wewnętrzną na działkach nr ew.: 172/3 i 172/7 z obrębu 2-11-08 w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy, w związku z wnioskiem z dnia 12 lipca 2010r. XENDER S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 36 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Nr 1, 02-495 Warszawa, pok. 133, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Niniejsze ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus i w Internecie.
Publikujący: ikowalska
12:13 8 października 2010


Data publikacji: 6 października 2010
UD-XI-WAB-AGM-7353-1528-3-10
Warszawa, dnia 29 września 2010

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wszczęciu postępowania

 • art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2008r., nr 193, poz.1194 z późn. zm.)
 • art. 10 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
Zawiadamiam, że wnioskiem Burmistrza Dzielnicy Ursus reprezentującego Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 09 września 2010r. działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy jako zarządca drogi, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie:
 1. przebudowy prawostronnego chodnika przy ulicy Piastowskiej na odcinku od ulicy Regulskiej do ulicy Markerta na terenie działek nr ew. 18/17, 19/15, 20/4, 20/5, 21/2, 12/8, 22 z obrębu 2-11-01 oraz działki nr ew. 58/5 z obrębu 2-11-09
 2. oraz wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości położonych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy powstałych z projektowanego podziału działek wg wykazu poniżej: z obrębu 2-11-01
  • działka nr ew. 18/28 o pow. 0,0026 ha powstała z podziału działki nr ew. 18/17;
  • działka nr ew. 19/21 o pow. 0,0043 ha powstała z podziału działki nr ew. 19/15;
  • działki nr ew. 20/9 o pow. 0,0017 ha powstała z podziału działki nr ew. 20/4;
  • działka nr ew. 21/4 o pow. 0,0050 ha powstała z podziału działki nr ew. 21/2;
  • działka nr ew. 12/11 o pow. 0,0004 ha powstała z podziału działki nr ew. 12/8;
  • działka nr ew. 12/12 o pow. 0,0026 ha powstała z podziału działki nr ew. 12/8;
  • działka nr ew. 22/2 o pow. 0,0092 ha powstała z podziału działki nr ew. 22;
  z obrębu 2-11-09
  • działka nr ew. 58/8 o pow. 0,0015 ha powstała z podziału działki nr ew. 58/5
  dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy- prowadzi księgi wieczyste.
Działki nr ew. 18/28, 19/21, 20/9, 21/4, 12/11, 12/12, 22/2 i 58/8 o łącznej powierzchni 0,0273 ha zgodnie z projektem zagospodarowania są niezbędne do zrealizowania celu publicznego jakim jest przebudowa prawostronnego chodnika przy ulicy Piastowskiej - drogi gminnej.
W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art.73 i 10 kpa przed wydaniem decyzji można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem i aktami sprawy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976r nr 1 pokój nr 206 w godzinach od 8:00 do 16:00 (od poniedziałku do piątku). Zainteresowanym stronom służy prawo zgłoszenia wniosków i zastrzeżeń. Wszelkie uwagi należy składać na piśmie w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976r nr 1 pokój nr 15 (parter) lub za pośrednictwem poczty.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Dorota Chojecka
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w Internecie oraz w prasie lokalnej.
Wprowadził(a): agmurek
14:30 5 października 2010

Publikujący: ikowalska
09:37 6 października 2010


Data publikacji: 5 października 2010
UD-XI-WAB-MRO-7331/663/6/2010
Warszawa, dnia 5 października 2010

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wydaniu decyzji

 • art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003r., poz. 717)
 • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
Urząd m.st. Warszawy Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus zawiadamia, że została wydana decyzja nr 18/P/2010 z dnia 30 września 2010r. kończącej postępowanie z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zabudowie przewodu wodociągowego DN 100 mm, Lca 82 m w ulicach Orląt Lwowskich i Falskiego. Planowane zamierzenie inwestycyjne zostało przewidziane do realizacji na terenie następujących działek ewidencyjnych:
 • Obręb 2-09-07
dz.ew. 68/2, 78/1, 78/3, 78/4
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Dorota Chojecka
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, oraz w Internecie.
Publikujący: mkalinowski
14:29 5 października 2010

UD-XI-WOŚ-ARA/7624-69a/XLIX/10
Warszawa, dnia 5 października 2010

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

o wydaniu decyzji

 • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ma środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)
 • art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam o wydaniu Postanowienia Nr 5/7624/OŚ/2010 z dnia 04 października 2010 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedłużenia ul. Przy Forcie oraz budowie łącznika pomiędzy ul. Apartamentowi i ul. Wewnętrzną na działkach nr ew.: 172/3 i 172/7 z obrębu 2-11-08 w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy, w związku z wnioskiem z dnia 12 lipca 2010r. XENDER S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 36 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Nr 1, 02-495 Warszawa, pok. 133, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Niniejsze ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus i w Internecie.
Publikujący: mkalinowski
14:29 5 października 2010


 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!