Obwieszczenia ≫ Archiwum
Data publikacji: 3 sierpnia 2018
KOC 180/OŚ/11
Warszawa, dnia 23 lipca 2018

DECYZJA
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

o środowiskowych uwarunkowaniach

art. 127 § 2 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257, ze zm.), oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. 2018. 570)
orzeka: na podstawie art. 158 § 1 k.p.a. w związku z art. 156 § 1 k.p.a. odmówić stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 września 2010 r. Nr 3/7624/OŚ/2010
Prezydent m. st. Warszawy decyzją z dnia 14 września 2010 r. Nr 3/7624/OŚ/2010 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skrzyżowania ulic Prystora i ul. Składkowskiego na działkach nr ew. 20/2, 27/1, 28/5, 28/7, 28/8, 30/4, 30/5, 63/1, 63/3 obręb 2-11-15 w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Wnioskiem 18.02.2011 r. I.I.C Retail sp. z. o.o wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta m. st. Warszawy wskazując, że została ona wydana z rażącym naruszeniem 63 ust., 1 pkt. 1 lit b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przez błędne nieuwzględnienie przez organ I instancji powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami realizowanymi lub planowanymi w tym regionnie oraz przez nieuwzględnienie kumulowania się oddziaływania przedsięwzięć na tym obszarze oraz rażące naruszenie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit a ustawy, oraz art. 71 ustawy. Po dokładnym przeanalizowaniu całości sprawy skład orzekający uznał, że decyzja Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 września 2010 r. Nr 3/7624/OŚ/2010 nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Odnosząc się do zarzutów wskazanych przez wnioskodawcę należy uznać, że nie są one zasadne. Zadanie organów administracji w tej sprawie ograniczało się do oceny, czy realizacja danej inwestycji jest możliwa na gruncie obowiązującego prawa, a nadto czy wszystkie procedury poprzedzające wydanie decyzji ustalającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostały zachowane i czy zostały przeprowadzone zgodnie z prawem. Kolegium po dokładnej analizie sprawy nie stwierdziło aby zarzuty zawarte we wniosku znalazły potwierdzenie w stanie prawnym i faktycznym.
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wprowadził(a): kplucinski
15:00 3 sierpnia 2018

Publikujący: admin2200_1
14:53 3 sierpnia 2018


Data publikacji: 26 czerwca 2018
UD–XI–WOŚ.6220.1.2018.BBE (3.BBE.UD-XI.WOŚ)
Warszawa, dnia 21 czerwca 2018

ZAWIADOMIENIE
Burmistrz Dzielnicy Ursus

o wszczęciu postępowania

art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017.1257, t.j.)
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., plac Starynkiewicza 5, 02–015 Warszawa złożony w dniu 10.04.2018 r., a uzupełniony o brakujące dokumenty w dniu: 23.04.2018 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji ściekowej od Dn 800 do Dn 150 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową kolidującego uzbrojenia w rejonie ul. Orłów Piastowskich, Rakuszanki, Warszawskiej, Gierdziejewskiego, Posag 7 Panien na terenie Dzielnicy Ursus w Warszawie na następujących działkach ewidencyjnych nr: 4/4, 28/2, 25/2, 21/2, 20/1, 24/1, 8/1, 8/3, 8/6, 8/7, 8/9, 8/5, 44/1, 44/2, 87, 86 obręb 2-09-05; 48 obręb 2-09-03, 59 obręb 2-09-04, 83, 106, 114/4, 114/3, 114/2, 114/1, 138, 152, 137/2, 155/1, 107, 158/1, 132/1, 111/6, 111/2, 133, 162/36, 190, 176, 193, 172, 142/3, 142/2, 142/1, 99, 112/4, 112/14, 112/5, 111/4 obręb 2-09-09”.”. Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa, pok. 118, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wprowadził(a): bbem-bajena
10:49 26 czerwca 2018

Publikujący: admin2200_1
10:58 26 czerwca 2018


Data publikacji: 7 czerwca 2018
DOZ-OAiK.650.35.2018.ML.1
Warszawa, dnia 25 maja 2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2017, poz. 2187) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2017, poz. 1257)
zawiadamia się

strony postępowania, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po rozpatrzeniu odwołania jednej ze stron postępowania, decyzją z 25.05.2018 r., znak: DOZ-OAiK.650.35.2018.ML.1, uchylił w całości decyzję nr 501/2017 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 28.04.2017 r., znak: WKZ.D.ST.4114-1/6674/2005, uzupełnioną postanowieniem nr 766/2017 z 6.12.2017 r., wpisującą do rejestru zabytków zespół budowlany Zakładów Mechanicznych "Ursus", powstały po roku 1923, położony w Warszawie przy ul. Traktorzystów wraz z otoczeniem - jednocześnie przekazując ww. sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Treść ww. decyzji dostępna jest dla stron postępowania, po uprzednim umówieniu spotkania, w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie (tel. 22 21 21 102), siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie (tel. 22 44-30-405) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie m.st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa Ursus (tel. 22 443-60-00) - w godzinach przyjęć interesantów.

Publiczne obwieszczenie w sprawie nastąpiło w dniu 29.05.2018 r. na stronie BIP Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z art. 49 k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wprowadził(a): lwitkowski
15:00 7 czerwca 2018

Publikujący: admin2200_1
15:09 7 czerwca 2018


 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!