Obwieszczenia ≫ Archiwum
Data publikacji: 24 stycznia 2007
AM-D-XI-PU-7332/902/113/06/MK
Warszawa, dnia 20 grudnia 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

Na podstawie art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003r., poz. 717), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),
zawiadamia się, że wnioskiem m.st. Warszawy - Burmistrza Dzielnicy Ursus z siedzibą Plac Czerwca 1976 r. Nr 1 w Warszawie, z dnia 25.07.2006 r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nowej kablowej linii oświetleniowej, słupów oświetleniowych oraz szafy oświetleniowej wraz z zasilaniem (modernizacja oświetlenia wokół budynku Urzędu Dzielnicy Ursus), na terenie dz. nr ew. 123/7, 123/9,123/25 z obrębu 2-09-09 w m.st. Warszawie – Dzielnica Ursus.
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Urząd Dzielnicy Ursus, Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa, tel. (0-22) 478-6106, fax. 478-60–59.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Dorota Chojecka
p.o. naczelnika w Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Dzielnicy Ursus
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w Internecie oraz w pobliżu miejsca przedsięwzięcia.
Publikujący: pjaszczołt
00:00 24 stycznia 2007

AM-D-XI-PU-7332/902/114/06/MK
Warszawa, dnia 20 grudnia 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

Na podstawie art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003r., poz. 717), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),
zawiadamiam, że wnioskiem IIC Poland Sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie ul. Koszykowa 54, z dnia 30.10.2006rr, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ul. Składkowskiego na terenie dz. nr ew. 20/1, 60/1, 60/2, 63/2 z obrębu 2-11-15 w m.st. Warszawie – Dzielnica Ursus.
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Urząd Dzielnicy Ursus, Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa, tel. (0-22) 478-6106, fax. 478-60–59.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Dorota Chojecka
p.o. naczelnika w Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Dzielnicy Ursus
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w Internecie oraz w pobliżu miejsca przedsięwzięcia.
Publikujący: pjaszczołt
00:00 24 stycznia 2007


Data publikacji: 28 grudnia 2006
AM-D-XI-PU/7332/620/77/06/GM
Warszawa, dnia 29 sierpnia 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003r., poz. 717)
zawiadamia się, że wnioskiem BUD-INVENT sp z o.o, z dnia 21.108.2006r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i modernizacji Rowu U-1 w rejonie ul. Al. Jerozolimskie – Sosnkowskiego - Ryżowa w Warszawie Dzielnica Ursus na terenie działek ew. nr 67, 72/6, 62/9 i 77 w obrębie 2-11-15, w Warszawie-Dzielnica Ursus.
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Urząd Dzielnicy Ursus, Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa, tel. 022 478-6000 wew. 6105, fax. 022 478-6059.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Dorota Chojecka
Gł. Specjalista w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Ursus
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w Internecie oraz w pobliżu miejsca przedsięwzięcia.
Publikujący: pjaszczołt
00:00 28 grudnia 2006

WOŚ-XI-SR/7624-09-IV/06
Warszawa, dnia 29 sierpnia 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a.
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek „Hotel Nautilus sp.z o.o. z siedzibą w Ustce ul. Wczasowa kod 17 76-270 z dnia 17.07.2006 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału ściekowego Dz 200mm L=213 m w ulicy Dzieci Warszawy na odcinku od końcówki istn. kanału Φ0,30 m do włączenia przykanalika z Zespołu Zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Warszawie Dzielnica Ursus.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 Nr 1 02-495 Warszawa w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 10:00-18:00, w pozostałe dni w godz. 8:00-16:00.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Publikujący: pjaszczołt
00:00 28 grudnia 2006


Data publikacji: 28 grudnia 2006
WOŚ-XI-SR/7624-66-XVIII/06
Warszawa, dnia 21 listopada 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a.
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Alicji Sosnowskiej zam. Warszawie z dnia 09.10.2006 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu wodociągowego w ul. Czechowicza na działce nr 30 obręb 2-09-07, w Warszawie Dzielnica Ursus.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 Nr 1 02-495 Warszawa w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 10:00-18:00, w pozostałe dni w godz. 8:00-16:00.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Publikujący: pjaszczołt
00:00 28 grudnia 2006

WOŚ-XI-SR/7624-60-XVI/06
Warszawa, dnia 21 listopada 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a.
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek MPWIK w m.st. Warszawie z dnia 26.10.2006 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przewodu wodociągowego w ul. Kazimierza Jagiellończyka na odcinku od ulicy Kadłubka do ul. Bolesława Śmiałego, w Warszawie Dzielnica Ursus.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 Nr 1 02-495 Warszawa w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 10:00-18:00, w pozostałe dni w godz. 8:00-16:00.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Publikujący: pjaszczołt
00:00 28 grudnia 2006

WOŚ-XI-SR/7624-63-XVII/06
Warszawa, dnia 21 listopada 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a.
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Dariusza Kaca z dnia 18.09.2006 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału ściekowego w ul. Bony na działce nr Ew. 58/3 w obrębie 2-09-03 w Warszawie w Dzielnicy Ursus.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 Nr 1 02-495 Warszawa w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 10:00-18:00, w pozostałe dni w godz. 8:00-16:00.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Publikujący: pjaszczołt
00:00 28 grudnia 2006


 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!