Obwieszczenia ≫ Archiwum
Data publikacji: 19 grudnia 2006
BG/K-SF-7451/235.1/06
Warszawa, dnia 18 grudnia 2006

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że w lokalu Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Pl.Czerwca 76r. nr 1 (pokój nr 46, parter) w terminie 08.01.2007 - 26.01.2007 r. w godzinach: poniedziałek 11:00 — 17:00, wtorek - piątek 9:00 - 15:00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla całej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obejmujący 25 obrębów ewidencyjnych.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej opracowana zastała na podstawie art.4 ust.1 i art.20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzania operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Publikujący: pjaszczołt
00:00 19 grudnia 2006


Data publikacji: 6 grudnia 2006
WOŚ-XI-SR/7624-25-V/06
Warszawa, dnia 10 listopada 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a.
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek MPWIK w m.st. Warszawie z dnia 13.07.2006 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu wodociągowego w ul. Zielonej Gęsi, ul. Wincentego kadłubka, ul. Przejazdowej i ul. Piechoty Wybranieckiej w Warszawie Dzielnica Ursus
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 Nr 1 02-495 Warszawa w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 10:00-18:00, w pozostałe dni w godz. 8:00-16:00
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Publikujący: pjaszczołt
00:00 6 grudnia 2006

WOŚ-XI-SR/7624-27-VI/06
Warszawa, dnia 10 listopada 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a.
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek MPWIK w m.st. Warszawie z dnia 13.07.2006 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu wodociągowego w ul. St. Leszczyńskiego i ul. H. Brodatego w Warszawie Dzielnica Ursus
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 Nr 1 02-495 Warszawa w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 10:00-18:00, w pozostałe dni w godz. 8:00-16:00
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Publikujący: pjaszczołt
00:00 6 grudnia 2006


Data publikacji: 29 listopada 2006
AM-D-XI-PU/7332/820/107/06/MR
Warszawa, dnia 24 listopada 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjne-go (tekst jedn. Dz.U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.)
Zawiadamia się zainteresowane strony o wydaniu decyzji Nr 38/P/2006 z dnia 9 października 2006r. kończącej postępowanie z wniosku Burmistrza Dzielnicy Ursus - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przewodu wodociągowego w ulicy: Kazimierza Jagiellończyka na terenie działek o nr ew. 119 z obrębu 2-09-01, dz. o nr ew. 91, 92, 56 z obrębu 2-09-02 oraz dz. o nr ew. 1/1, 1/2, 51, 9/5, 20 z obrębu 2-09-03 na odcinku od istniejącego wodociągu DN 150 mm w ul. Wincentego Kadłubka do istniejącego przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Bolesława Śmiałego w m.st. Warszawie – Dzielnica Ursus.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Dorota Chojecka
Gł. Specjalista w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Ursus
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w Internecie oraz w pobliżu miejsca przedsięwzięcia.
Publikujący: pjaszczołt
00:00 29 listopada 2006

AM-D-XI-PU-7332/562/108/06/MK
Warszawa, dnia 24 listopada 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2006r., po rozpatrzeniu wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3, wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 36/P/2006 dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejących obiektów i realizację:
  • stadionu z pełnym programem lekkoatletycznym
  • boiska do piłki nożnej z trybunami
  • boiska do piłki ręcznej
  • uniwersalnego boiska do koszykówki i siatkówki
  • toru wyścigowego dla terenowych modeli samochodowych
  • ścieżki zdrowia wokół stadionu
  • montaż sieci monitoringu
  • modernizacja nagłośnienia i oświetlenia obiektów
  • budowa i przebudowa sieci infrastruktury technicznej na obszarze planowanej inwestycji
na terenie przy ul. Sosnkowskiego 3 stanowiącym działki ew. nr 31/7, 31/8, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/10, 31/9, 31/2 w obrębie 2-11-12, położone przy ul. Sosnkowskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Urząd Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976r nr 1, 02-495 Warszawa tel. 478-60-00 w. 6106, pok. 211 w godzinach pracy Urzędu.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Dorota Chojecka
Gł. Specjalista w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Ursus
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w Internecie oraz w pobliżu miejsca przedsięwzięcia.
Publikujący: pjaszczołt
00:00 29 listopada 2006


 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!