Obwieszczenia ≫ Archiwum
Data publikacji: 30 października 2017
WI-II.746.1.3.2017.BB
Warszawa, dnia 16 października 2017

OBWIESZCZENIE
Wojewody Mazowieckiego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), dalej k.p.a., zawiadamiam że w związku z wpływem wniosku spółki innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Adama Marciniaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej 110 kV GPZ Mory - RPZ Południowa wraz z towarzyszącymi kanalizacjami kabli teletechnicznych na odcinku biegnącym przez tereny kolejowe w pobliżu al. 4 Czerwca 1989 r., zlokalizowanej na działce nr ew. 1, obr. 2-11-08 Ursus, położonej w m.st. Warszawa. Określony przez inwestora obszar oddziaływania planowanych do realizacji obiektów budowlanych obejmuje wyłącznie działki, na których projektowana jest inwestycja.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję, że akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606, gdzie strony postępowania mogą zgłaszać uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 k.p.a., uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia (data publicznego ogłoszenia - 30 października 2017 r.).

Na podstawie art. 13 oraz art. 96a k.p.a, informuję, że w toku postępowania może być zawarta ugoda lub przeprowadzona mediacja. Organ administracji publicznej kierując sprawę do mediacji, odracza jej rozpatrzenie na okres do dwóch miesięcy.

Wprowadził(a): lwitkowski
11:31 30 października 2017

Publikujący: lwitkowski
11:34 30 października 2017


Data publikacji: 1 czerwca 2017
DLI.2.6621.28.2017.DB.5
Warszawa, dnia 23 maja 2017

OBWIESZCZENIE
Minister Infrastruktury i Budownictwa

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), zwanej dalej "kpa", i art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.),

zawiadamia, że zostało wszczęte postepowanie w sprawie stwierdzenia niewazności:
- decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 55/A/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r., znak: UD-XI-WAB.6740.38.2015.MMA, udzielajacej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "budowa ulicy Silikowonej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Pl. Czerwca 1976 r., w dzielnicy Ursus w Warszawie",

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134/C/2015 z dnia 25 wrzesnia 2015 r., znak: WIC.7821.11.1.2015.JP, uchylajacej w częsci ww. decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 55/A/2015 i umarzającej postepowanie administracyjne organu pierwszej instancji w tym zakresie a w pozostałej części utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję.

Zgodnie z art. 73 kpa strony mogą przegladac akta sprawy osobiście lub przez pełnomocnika, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, ul. Chałbińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:30.
Wprowadził(a): tpk
08:00 1 czerwca 2017

Publikujący: tpakiela
13:09 1 czerwca 2017


Data publikacji: 28 lutego 2017
WI-III.7840.7.43.2015.JS
Warszawa, dnia 27 lutego 2017

OBWIESZCZENIE
Wojewody Mazowieckiego

o wydaniu decyzji

Działając na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23,t.j.) – dalej Kpa oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję, że na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 24 lutego 2017 roku, została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 64/III/2017 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace Przygotowawcze” 1. Posterunek odgałęźny Warszawa Włochy od km 6,300 do km 8,200. Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowej nastawni. Rozbiórka oraz budowa nowych peronów wraz z pochylniami oraz schodami. Przebudowa istniejących przejazdów drogowych, budowa dojść do peronów, przejść podziemnych oraz dróg dojazdowych. Rozbiórka i budowa nowego przejścia podziemnego. Rozbiórka i budowa nowego przepustu. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Przebudowa sieci trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.” Roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych jako dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na mapie w projekcie zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie: dzielnicy Włochy m. st. Warszawy: obręb 0810, dz. ew. nr: 3/1 (cz. dz.), 1/6 (cz. dz.), 4/16, 2/2, 4/24, 4/29, 4/27, 4/25, 3/7, 3/6, 3/5, 3/4, 3/3, 3/2, 4/8, 4/7, 4/6, 14/2, 13/25, 72/1, obręb 0808, dz. ew.: 223/14, 223/12, obręb 0807, dz. ew. nr: 64/3 (cz. dz.), 63/5, 63/7, 41/1, obręb 0821, dz. ew. nr: 107/3, 107/15, obręb 0820, dz. ew. nr: 82, obręb 0828, dz. ew. nr: 134, obręb 0910, dz. ew. nr: 22/1 (cz. dz.), dzielnicy Ursus m. st. Warszawy: obręb 1108, dz. ew. nr: 1 (cz. dz.). Wydanej w sprawie decyzji, nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Stosownie do treści przywołanych na wstępie przepisów informuję, o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606. Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 od dnia doręczenia obwieszczenia o jej wydaniu.
Wprowadził(a): jszymanski
08:16 28 lutego 2017

Publikujący: tpakiela
09:23 28 lutego 2017


 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!