Obwieszczenia ≫ Archiwum
Data publikacji: 23 lutego 2017
WI-III.7840.7.42.2015.JS
Warszawa, dnia 21 lutego 2017

OBWIESZCZENIE
Wojewody Mazowieckiego

o wydaniu decyzji

Działając na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23,t.j.) – dalej Kpa oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję, że na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 20 lutego 2017 roku, została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 56/III/2017 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace Przygotowawcze” 2. Szlak Warszawa Włochy – Pruszków od km 8,200 do km 14,893. Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowych peronów wraz z pochylniami oraz schodami. Przebudowa ekranu akustycznego. Przebudowa dojść do przejść podziemnych. Budowa i przebudowa istniejących przejść podziemnych. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Rozbiórka i budowa nowej sieci trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”; roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych jako dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na mapie w projekcie zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie: dzielnicy Ursus m. st. Warszawy: obręb 1108 dz. ew. nr: 1 (cz. dz.), 2/25, obręb 1107 dz. ew.: 58/39, 58/29, 92/9, 92/8, 58/31, 92/7, 92/6, 92/5, 92/4, 92/11, 92/3, 92/2, 92/1, 92/10, obręb 0909 dz. ew. nr: 77/12, 77/10, obręb 1106 dz. ew. nr: 82/4, 82/1, 82/2, 87/64, 87/60, 87/62, 82/3, obręb 1101 dz. ew. nr: 1/5, 1/2, 20/6, 19/18, 18/25, 17/1, 16/1, 120/2, 15/36, 15/34, 15/30, 9/19, 120/1, 9/37, 9/39, 9/41, 7/30 (cz. dz.), 7/31, 5/11, 4/1, 3/1, 2/1, gminy Piastów, pow. pruszkowski: obręb 0006 dz. ew. nr: 267/24, 267/17, 267/15, 267/13, 275/3, 275/10 (cz. dz.), 275/2, obręb 0004 dz. ew. nr: 278/36, 278/6 (cz. dz.), 278/7 (cz. dz.), 278/35 (cz. dz.), 278/18, 92/3, 278/17, 278/16, 278/10, obręb 0003 dz. ew. nr: 453/13, 453/4, 453/3, 453/2, miasta Pruszków, pow. pruszkowski: obręb 0012 dz. ew. nr: 75/34 (cz. dz.), 75/6, 75/5 (cz. dz.), 75/4 (cz. dz.), 75/37 (cz. dz.); Wydanej w sprawie decyzji, nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Stosownie do treści przywołanych na wstępie przepisów informuję, o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606. Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 od dnia doręczenia obwieszczenia o jej wydaniu.
Wprowadził(a): jszymanski
12:26 23 lutego 2017

Publikujący: tpakiela
15:11 23 lutego 2017


Data publikacji: 19 stycznia 2017
W-Z-RR-4400.4.2017.LP
Warszawa, dnia 23 stycznia 2017

OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Mazowieckiego

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego:

uchwały nr 196/16 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,

dotyczącej również sporządzenia projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy, stanowiącego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym wnioski w postaci graficznej, należy składać do:

Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa

lub na adres e-mail:
zmianaplanu@mbpr.pl

w terminie do 31 lipca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię albo nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Wprowadził(a): tpk
00:00 1 stycznia 2017

Publikujący: tpakiela
11:14 19 stycznia 2017


Data publikacji: 19 stycznia 2017
WA.6731.23.2016
Warszawa, dnia 1 stycznia 2017

OBWIESZCZENIE
Starosty Pruszkowskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dokument do pobrania - link
Wprowadził(a): tpk
00:00 19 stycznia 2017

Publikujący: tpakiela
11:11 19 stycznia 2017


 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!