Z prac Zarządu
Informacja za okres: wrzesieńdrukuj wyślij pocztą

We wrześniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 5 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok. Wiele czasu poświęcono również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 • W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz w wieloletniej prognozie budżetów w zakresie dochodów, w związku z realizacją zadania pn.: „Nabycie gruntów pod drogi gminne – rozliczenie z deweloperem”.
 • Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczące planu wydatków bieżących na 2020 rok, wniesione przez:
  • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
   • remonty nawierzchni dróg utwardzonych – z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem,
   • odtworzenie i zabezpieczenie zieleni przydrożnej,
   • analizy wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego pod kątem umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulic gminnych,
   • koncepcje budowy i przebudowy dróg na terenie Dzielnicy Ursus;
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty z przeznaczeniem na :
   • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
   • działania przeciwepidemiczne, czyli zakup środków biobójczych oraz dezynfekcję przedszkola;
  • Wydział Architektury i Budownictwa z przeznaczeniem na opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów;
  • Wydział Komunikacji Społecznej z przeznaczeniem na przygotowanie i druk komiksu opowiadającego o historii strajków w Zakładach Mechanicznych „Ursus" w czerwcu 1976 roku;
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z przeznaczeniem na:
   • wydatki na rzecz pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • zakup materiałów biurowych, środków czystości, drukarek, monitorów i UPS -ów,
   • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
   • opłaty za gospodarowanie odpadami,
   • opłata za czynsz,
   • zasiłki okresowe,
   • żywienie zbiorowe w jadłodajniach,
   • opłacenie zasiłków celowych (zakup żywności),
   • zdarzenia losowe,
   • zakup wyposażenia,
   • archiwizację dokumentacji,
   • wkład własny do projektów pn.: „Program Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci
    i młodzieży »Stokrotka«” oraz „Uwierz w Siebie, Zaufaj”, realizowanych
    w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”;
  • Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na:
   • ekspertyzę w zakresie identyfikacji i klasyfikacji odpadów,
   • na pielęgnację i utrzymanie nasadzeń kompensacyjnych za wycinkę drzew przy ul. Dzieci Warszawy;
  • Wydział Sportu i Rekreacji na z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Otwarte obiekty sportowe”.
 • Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok wniesione przez:
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, w związku z realizacją zadania pn.: „Nabycie gruntów pod drogi gminne – rozliczenie z deweloperem”;
  • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na opłacenie zaliczki eksploatacyjnej
   w budynkach wspólnotowych;
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, które uzyskane środki finansowe z odszkodowania za zalanie budynków dwóch przedszkoli na skutek przejścia ulewnych opadów deszczu, przeznaczyło na usunięcie skutków powyższych zdarzeń, czyli na zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń w Przedszkolu nr 418 i polimeryzację podłogi w Przedszkolu nr 413;
  • Wydział Oświaty i Wychowania z przeznaczeniem na:
   • dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych oraz dla niepublicznych liceów ogólnokształcących,
   • dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy;
  • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na wykonania remontu słupów oświetleniowych na terenie Dzielnicy Ursus.
 • Na wrześniowych posiedzeniach Zarząd, zgodnie z zapisami Zrządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, wskazał Zespół Działalności Gospodarczej dla Dzielnicy Ursus do pełnienia obowiązków:
  • koordynatora do spraw handlu obwoźnego, do którego będzie należała kompleksowa realizacja zadać z zakresu handlu obwoźnego prowadzonego na terenie Dzielnicy,
  • koordynatora do spraw obwoźnej działalności gastronomicznej, który będzie kompleksowa realizacja zadać z zakresu działalności gastronomicznej prowadzonej z wózków i rowerów na terenie Dzielnicy.
 • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji zaprezentował Zarządowi wyniki głosowania mieszkańców na projekty złożone w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Łączna kwota, która zostanie przeznaczona na realizację zwycięskich projektów wynosi 1 994 259,05 zł.
 • Na wrześniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus poświęcił wiele uwagi sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, podejmując 26 uchwał, w tym
  in. 3 uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksów użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców oraz jedną uchwałę do przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego, na rzecz dotychczasowego najemcy.  Dodatkowo Zarząd zatwierdził do realizacji Protokół Nr 15 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 15 września 2020 r., w którym to Komisja zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

 

 

  
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

W sierpniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

· W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 dokonano zmian:

o w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa-Katowice”,

- „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,

- „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej”,

- „Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18”,

- „Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15”,

o wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w zakresie:

- porządku i czystości dróg,

- utrzymania zieleni,

- utrzymania, remontów i konserwacji dróg,

- przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych,

- bieżącego utrzymania jednostki,

- utrzymania zasobu komunalnego,

o wydatków bieżących, przeznaczonych na:

- utrzymanie i remonty dróg gminnych,

- koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego,

- zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatację,

- zarządzanie finansami oświaty,

- jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej,

- wydatki na rzecz pracownika,

- remonty bieżące w budynkach,

- utrzymanie urzędu,

· Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2020 rok wniesione przez:

o Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:

- opłacenie koncepcji budowy/przebudowy dróg, położonych na terenie Dzielnicy Ursus,

- remont budynku Szkoły Podstawowej nr 2,

- wykonanie projektu remontu dachu w Szkole Podstawowej nr 11,

- wykonanie prac adaptacyjnych oraz remontowych w Przedszkolu nr 200,

- wykonanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej nr 360 na oddziały przedszkolne, celem zabezpieczenia wszystkim dzieciom w naszej Dzielnicy miejsc w przedszkolach,

- wykonanie prac naprawczych przepompowni wód opadowych w pasach drogowych,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami,

- usuwanie bieżących awarii nawierzchni dróg,

- remont i naprawa urządzeń odwadniających drogi wewnętrze,

- projekty techniczne remontu oświetlenia, przeglądy dróg i urządzeń technicznych dróg oraz odtworzenie i zabezpieczenie zieleni przydrożnej,

o Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników, zakup artykułów biurowych dla placówek oświatowych, rozszerzenia modułu w programie płacowym, zakup wyposażenia do placówek oraz okresowy przegląd budynków klimatyzacji i gaśnic,

o Wydział Kadr z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,

o Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),

o Wydział Kultury, który w związku z zaoszczędzonymi środkami finansowymi po zrealizowaniu zadania z budżetu obywatelskiego pn.: „I Zlot Zabytkowych Traktorów – Ursus 2020”, postanowił za zgodą Zarządu przeznaczyć je na organizację innych imprez plenerowych dla mieszkańców dzielnicy,

o Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na realizację programu „Lato w Mieście”,

o Wydział Obsługi Mieszkańców, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

· Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok wniesione przez:

o Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, w związku z realizacją następujących zadań:

- „Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18”,

- „Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15”,

- „Zakup i montaż altany śmietnikowej dla potrzeb prawidłowego składowania i odbioru odpadów komunalnych w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus”,

- remont mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej z tytułu włamania do lokalu użytkowego przy ul. Walerego Sławka 6,

o Wydział Infrastruktury, który zawnioskował o przesunięcie środków finansowych na kolejne lata w zakresie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej”,

- „Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. – rozliczenie z inwestorem prywatnym”,

- „Budowę dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa-Katowice”,

- „Budowę mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,

- „Budowę Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,

- „Budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,

- „Remont w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 15”,

- „Budowę drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,

- „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.

o Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na konserwację i naprawę platform dla niepełnosprawnych zamontowanych nad przejściem PKP po stronie ulic Wiosny Ludów i Traktorzystów,

o Wydział Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami w budynkach pozostających w zasobie komunalnym m.st. Warszawy,

o Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na remonty obiektów małej architektury oraz pielęgnację zieleni w parkach miejskich,

o Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty z przeznaczeniem na:

- zakup niezbędnych materiałów do odnowienia pomieszczeń po zalaniu
Przedszkola nr 441 oraz Przedszkola 343,

- remont uszkodzonej bramy w LVI LO,

- wpłaty w PFRON,

- wynagrodzenie osobowe pracowników pracujących w oddziałach „0”
w szkołach podstawowych,

o Wydział Kultury z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury „Arsus” oraz na rozwój wolontariatu realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy Warszawscy” w dwóch naszych jednostkach organizacyjnych, tj. w OK „Arsus” i w Bibliotece Publicznej W.J. Grabskiego.

· Zarząd wyraził zgodę na zorganizowanie przez Fundację „Art” oraz Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Ursus, kolejnej edycji autorskiego projektu pn.: „Park Kultury”, który będzie realizowany w formie plenerowych weekendowych spotkań mieszkańców Dzielnicy Ursus z edukacją kulturalną. Celem projektu jest zachęcenie do aktywności kulturalnej mieszkańców, w tym rozwijanie potrzeb kulturalnych, które przyczyniać się będą do integracji społeczności lokalnej.

· Zarząd zatwierdził propozycję Wydziału Kultury, aby w ramach uczczenia 75 rocznicy utworzenia Parafii Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, na prośbę proboszcza, we wrześniu bieżącego rok ma zostać zorganizowany plenerowy koncert dla społeczności lokalnej.

· Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus w ramach gospodarowania komunalnym zasobem m.st. Warszawy podjął 3 uchwały, w tym m.in. uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego w budynku przy ul. Obrońców Helu 3 w Warszawie na rzecz dotychczasowego najemcy. Dodatkowo Zarząd zatwierdził do realizacji Protokół Nr 14 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 28 lipca 2020r.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

  
Informacja za okres: lipiecdrukuj wyślij pocztą

W lipcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 5 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 • W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz w wieloletniej prognozie budżetów w zakresie dochodów,  
  w związku z realizacją nowych zadań inwestycyjnych: „Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego – rozliczenie z deweloperem” oraz „Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ulicą Dzieci Warszawy – rozliczenie z deweloperem”.
 • Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2020 rok wniesione przez:
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji programu „Lato w mieście”, takich jak artykuły papiernicze i plastyczne, maseczki, rękawiczki,
  • Wydział Obsługi Mieszkańców, z przeznaczeniem na zorganizowanie na terenie dzielnicy wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dodatkowo na zakup środków dezynfekujących na potrzeby szkół,
  • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na remont odwodnienia drogi podczas jej naprawy oraz na wykonanie analizy natężenia ruchu,
  • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu
   i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus w związku z przeciwdziałaniem
   i zwalczaniem COVID-19,
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na remonty elementów małej architektury na terenach zieleni osiedlowej, obsługę akcji „Czysty Ursus”, utrzymanie zieleńców oraz na remonty na placach zabaw na terenie dzielnicy,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, konserwację sprzętu i klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus oraz naprawy samochodów służbowych.
 • Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwałę w sprawie zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok wniesione przez Wydział Infrastruktury oraz Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
  • „Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku
   Leszczyńskiego – rozliczenie z deweloperem”,
  • „Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ulicą Dzieci Warszawy – rozliczenie z deweloperem”,
  • „Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44”.
 • Zarząd zatwierdził propozycję podziału środków finansowych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czternastka”, który będzie promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział
  w rozgrywkach sportowych w drugim półroczu 2020 r. Klub biorąc udział w ogólnopolskich zawodach i imprezach sportowych będzie tego dokonywał m.in. poprzez umieszczenie logo Dzielnicy – „Zakochaj się w Ursusie” w materiałach informacyjnych oraz relacjach z zawodów na stronie internetowej oraz profilu Facebook UKS „Czternastka”. Dodatkowo niniejszy logotyp będzie wystawiany na stolikach podczas rozgrywania partii szachowych.
 • Zarząd wyraził zgodę, aby Pan Artur Szklarz, obecny kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”, uzyskał pełnomocnictwo Prezydenta m.st. Warszawy umożliwiające podjęcie działań zmierzających do wyodrębnienia ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ww. Domu Samopomocy. Ponadto Członkowie Zarządu zaakceptowali przygotowany przez OPS harmonogram prac związanych
  z jego wydzieleniem.
 • Zarząd wyraził zgodę na zorganizowanie inauguracji roku kulturalnego w Parku Czechowickim na początku września 2020 r. Podczas wydarzenia dzielnicowe instytucje kultury na oddzielnych stoiskach przybliżą mieszkańcom ofertę na rok szkolny 2020/2021. Dodatkowo zostanie także zaprezentowany program artystyczny dla najmłodszych odbiorców oraz koncert Małej Orkiestry Dancingowej, wykonującej muzykę z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
 • W związku z trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowanymi wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze Polski, Zarząd Dzielnicy podjął dwie uchwały dotyczące Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HIPOKRATES Sp. z o.o., tj. w sprawie:
  • przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus przy Plac Czerwca 1976 roku nr 1 w Warszawie,
  • zmniejszenia czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego usytuowanego na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 • Na lipcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus w ramach gospodarowania komunalnym zasobem m.st. Warszawy podjął 7 uchwał, m.in. w sprawie jednokrotnego obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego, z powodu pogorszenia się z ważnych przyczyn losowych sytuacji finansowej najemcy prowadzącego działalność, która została wstrzymana prewencyjnie z uwagi na walkę z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w Polsce. Wobec czego wielu najemców lokali stanęło przed koniecznością całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności lub jej znacznego ograniczenia, co miało znaczący wpływ na wysokość osiąganych przez nich dochodów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami najemcy będą mogli skorzystać z ulgi po złożeniu indywidualnego wniosku do UrzęduDzielnicy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl .

 

 

  
Informacja za okres: czerwiecdrukuj wyślij pocztą

W czerwcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał
w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

· W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych, w związku utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego – rozliczenie z deweloperem”.

· Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały, celem ich zaopiniowania i podjęcia decyzji w sprawie zmian w zakresie wydatków bieżących w załączniku dzielnicowym do budżetu na 2020 rok wniesione przez Wydział Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego „Hasanka” oraz realizację programu pn.: „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe”.

· Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2020 rok wniesione przez:

o Wydział Obsługi Mieszkańców z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.,

o Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na archiwizację dokumentacji, zakup krzeseł, stołów, dywanów, wyposażenia i naczyń kuchennych, szafek ubraniowych, zabawek, kącików tematycznych, puzzli oraz na przegląd wentylacji, w związku z koniecznością utworzenia dodatkowych grup w przedszkolach oraz na demontaż i montaż hali pneumatycznej nad boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 11, dostosowanie systemu finansowo-księgowego w zakresie rejestru VAT oraz jednolitego pliku kontrolnego,

o Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami w mieszkaniowym zasobie komunalnym m.st. Warszawy,

o Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:

- remont małej sali gimnastycznej wraz z rozbudowaną częścią budynku Szkoły Podstawowej nr 2, w tym wzmocnienie i stabilizacja gruntu pod budynkiem, w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży kształtującej się w ww. placówce

- odtworzenie i zabezpieczenie zieleni przydrożnej przy ul. Tomcia Palucha w rejonie budynków nr 12 oraz 14, o co wnioskowali mieszkańcy okolicznych posesji,

- remonty w szkołach podstawowych, położonych na terenie Dzielnicy Ursus,

- wykonanie prac naprawczych przepustowości wód opadowych w pasach drogowych oraz remont odwodnienia drogi przy jej przebudowie, to pozwoli uniknąć ich zalewania szczególnie w obecnie panujących warunkach atmosferycznych,

- odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego przy remoncie drogi oraz pobocza drogi przy jej przebudowie, malowanie i odnawianie oznakowania poziomego, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

· Zarząd Dzielnicy zapoznał się z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus dotyczącym wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Prawniczej 54 ze struktur Ośrodka i utworzenia działającej na terenie Dzielnicy Ursus samodzielnej samorządowej jednostki budżetowej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Ursusie typu A, który jak dotychczas będzie świadczył usługi dla dorosłych osób przewlekle chorych psychicznie. Przedmiotowe działania podyktowane są zmianą przepisów prawa w tym zakresie. Przeprowadzenie samej procedury wyodrębnienie samodzielnej jednostki należy do kompetencji Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

· Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę rekomendującą oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”. Dwie organizacje spełniły wszystkie wymogi konkursowe i dlatego otrzymały od komisji konkursowej pozytywną opinię na organizację wypoczynku letniego.

· Z uwagi na brak podstaw prawnych na wstrzymanie realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego w m.st. Warszawy na rok 2020. pn.: „I Zlot Zabytkowych Traktorów Ursus 2020”, Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na jego wykonanie i jednocześnie polecił rozpocząć procedurę przetargową pozwalającą na organizacje niniejszego przedsięwzięcia przy zachowaniu wszystkich zaleceń i obostrzeń sanitarnych i epidemiologicznych.

· Na czerwcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus w ramach gospodarowania komunalnym zasobem m.st. Warszawy Zarząd Dzielnicy Ursus podjął:

o cztery uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert, boksów użytkowych,

o uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert, garażu przy ul. Balbinki 6,

o uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert, lokalu użytkowego położonego przy ul. 1 Maja,

o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na miejsca postojowe usytuowane w hali garażowej w budynku przy ul. Zagłoby 17 w Warszawie z przyszłymi najemcami, którzy są wyłaniani w oparciu o protokół Komisji, sporządzony z czynności związanych z rozpatrywaniem wniosków złożonych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w niniejszym budynku,

o uchwałę w sprawie jednokrotnego obniżenia czynszu najmu dwóm lokalom użytkowym z powodu pogorszenia się z ważnych przyczyn losowych sytuacji finansowej najemców prowadzących działalność, która została wstrzymana prewencyjnie, z uwagi na walkę z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym wielu najemców lokali stanęło przed koniecznością całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności lub jej znacznego ograniczenia, co miało znaczący wpływ na wysokość osiąganych przez nich dochodów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Zarząd wyraził zgodę na maksymalną obniżkę czynszu na okres 3 miesięcy licząc od dnia 14 marca 2020 r., z której najemcy będą mogli skorzystać po złożeniu indywidualnego wniosku do Urzędu Dzielnicy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl .

  
Informacja za okres: majdrukuj wyślij pocztą

W maju Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na pięciu posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok. Dużo też czasu na majowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

· Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050, które polegały na przesunięciu środków finansowych na wieloletnie przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie budżetów w zakresie wydatków bieżących i majątkowych przeznaczonych na:

o obsługę jednostek edukacyjno-oświatowych,

o utrzymanie porządku i czystości dróg, zieleni i placów zabaw,

o konserwację studni, urządzeń i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym,

o remonty oraz konserwację dróg,

o utrzymanie zasobu komunalnego,

o realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,

o przesunięcie środków z zadania pn.: „Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego «Ursus»” na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, wobec braku możliwości realizacji przez jednostkę przychodów, ze względu na jej zamknięcie spowodowane wystąpieniem epidemii koronawirusa w Polsce.

· Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały, celem zaopiniowania i przekazania do Rady m.st. Warszawy o podjęcie decyzji w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym na 2020 rok wniesione przez:

o Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, w związku z brakiem możliwości realizacji przez jednostkę przychodów ze względu na jej zamknięcie spowodowane wystąpieniem epidemii koronawirusa w Polsce,

o Wydział Kultury w związku z przyznaniem środków finansowych dla:

- Ośrodka Kultury „Arsus” na realizację projektu „Rzecz dla Ursusa” dofinansowanego z Funduszu Animacji Kultury,

- Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego na zakup nowości wydawniczych w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,

o Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”.

· Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2020 rok wniesione przez:

o Wydział Administracyjno-Gospodarczy z przeznaczeniem na konserwację i naprawę platform dla niepełnosprawnych zamontowanych dla pieszych przy kładce nad torami PKP,

o Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem:

- przeprowadzenie interwencyjnej dolewki wody do stawów w Parku „Achera” i Parku „Czechowickim”,

- zakup energii na potrzeby obiektu rekreacyjno-sportowego „Hassanka”,

- letnie utrzymanie dróg, chodników, parkingów i zatok,

- utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Dzielnicy Ursus,

o Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,

- przeciwdziałanie i usuwanie skutków pandemii koronawirusa, tj.: zakup płynów do dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń, rękawic jednorazowych, przyłbic ochronnych, termometrów bezdotykowych, maseczek, ścianek pleksi oraz na usługi dezynfekcji pomieszczeń,

o Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli,

o Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na:

- obligatoryjne przeglądy budowlane i elektryczne, a także przeglądy kotłowni
w mieszkaniowym zasobie komunalnym, w tym w lokalach użytkowych,

- remont elewacji i wnętrza budynku przy ul. Walerego Sławka 2,

- wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Czechowicza 24,

- rozbiórkę budynków gospodarczych położonych przy ul. Bony 25 i 27,

o Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:

- wypompowanie wody z dróg wewnętrznych,

- opracowanie opinii technicznej dla Szkoły Podstawowej nr 381, wynikającej
z konieczności zinwentaryzowania niedokończonych robót drogowych i kanalizacyjnych oraz oszacowania wartości robót odtworzeniowych, które będą realizowane
w ramach wykonawstwa zastępczego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały”,

- utrzymanie oraz remonty dróg gminnych i dróg wewnętrznych, polegające na zakupie, montażu i wymianie uszkodzonego oznakowania pionowego oraz montażu i konserwacji progów zwalniających,

o Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz na przeciwdziałanie oraz usuwanie skutków COVID-19 (środki do ochrony i dezynfekcji, koszty transportu),

o Wydział Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami.

· Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska, wyraził zgodę na realizację czterech projektów finansowanych z budżetu obywatelskiego na terenie Dzielnicy Ursus tj. „Zieleń na Skoroszach”, „Chrońmy jerzyki i wróble (montaż skrzynek lęgowych)”, „Tężnia solankowa dla mieszkańców osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego” oraz „Ławki dla matek karmiących”.

· Pan Kazimierz Sternik Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus poinformował o gotowości Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do otworzenia od dnia 11.05.2020 r. swoich placówek dla czytelników, w związku z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z nowymi wytycznymi pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej, został zakupiony płyn antybakteryjnego dla pracowników i czytelników, zorganizowano oddzielne stanowiska do zwrotów i do wypożyczeń zbiorów, wyznaczono miejsca do kwarantanny dla oddawanych zbiorów, zamknięto dostęp do księgozbioru i stanowisk komputerowych, wyznaczono strefy odległości czytelnika od bibliotekarza, ograniczono liczbę osób mogących przebywać w budynku biblioteki, sporządzono informacje i instrukcje dla pracowników i czytelników, wyznaczono osobne stanowiska pracy oraz wdrożono telefoniczną rezerwację zbiorów.

· Naczelnik Wydziału Oświaty poinformowała o wynikach rekrutacji do oddziałów przedszkolnych położonych na terenie Dzielnicy Ursus, z której wynika, że 463 dzieci zostało nieprzyjętych do dzielnicowych placówek. W wyniku przeprowadzonych przez Pana Wiesława Krzemienia, Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Ursus oraz Naczelnika Wydziału rozmów z dyrektorami placówek przedszkolnych oraz po dokonaniu wspólnie analizy możliwości ulokowania wszystkich chętnych dzieci w oddziałach przedszkolnych, ustalono iż po przeorganizowaniu niektórych placówek i wykonaniu adaptacji wygospodarowanych w ten sposób pomieszczeń przeznaczonych pod niniejszy cel, uda się prawie w 100% pokryć zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach na terenie Dzielnicy (tylko sześcioro dzieci zostanie bez przydziału). Mając na uwadze powyższe Zarząd Dzielnicy zobowiązał się dołożyć wszelkich starań, aby wyasygnować dodatkowe środki finansowe, na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

· Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania wystąpiła z wnioskiem do Zarządu o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 343 w Warszawie. Dyrektor przedszkola oraz Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców zaproponowali aby placówce nadać imię „Na Miodowej Górce”, co miałoby uczcić czterdziestą rocznicę powstania placówki, przypadającą w bieżącym roku. Wybór imienia odnosi się do potocznej nazwy przedszkola używanej przez mieszkańców dzielnicy Ursus, które nazywa je „przedszkolem na górce”, gdyż jego gmach usytuowany jest w miejscu gdzie wcześniej była osiedlowa górka. Obecnie piętrowy budynek mieści się na niewielkim wzniesieniu i przypomina tętniący życiem ul. Powyższy wybór odwołuje się do prozdrowotnych i proekologicznych treści systematycznie przekazywanych wychowankom, aby wyrośli oni na mądrych, pracowitych i empatycznych ludzi, dla których los środowiska naturalnego jest bardzo ważny.

· Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na zorganizowanie przez Wydział Kultury wystawy plenerowej pn.: „JAZZ Tyrmanda”, w związku z obchodzoną w bieżącym roku rocznicą 100. urodzin Leopolda Tyrmanda. Niniejsza wystawa, składająca się z 13 plansz PCV z fotografiami Warszawy lat 50. ubiegłego stulecia oraz z wątkami twórczości pisarskiej artysty, zostanie wyeksponowana na terenie Parku „Czechowickiego”.

· Na majowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, podejmując 14 uchwał w tym zakresie. Z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemców prowadzących działalność, która została ograniczona prewencyjnie z uwagi na walkę z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże nie dłużej niż przez 3 miesiące, wyraził zgodę na jednokrotne obniżenie czynszu najemcom ośmiu lokali użytkowych, będących w zasobie komunalnym m.st. Warszawy, wskazanych w załącznikach do przedmiotowych uchwał. Warunkiem uzyskania niniejszego wsparcia był spadek wysokości osiąganych przychodów z tytułu prowadzonej działalności, który musiał zostać udokumentowany i przedłożony we wniosku kierowanym do Urzędu Dzielnicy Ursus.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl

  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!