Z prac Zarządu
Informacja za okres: majdrukuj wyślij pocztą

W maju Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na pięciu posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok. Dużo też czasu na majowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

· Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050, które polegały na przesunięciu środków finansowych na wieloletnie przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie budżetów w zakresie wydatków bieżących i majątkowych przeznaczonych na:

o obsługę jednostek edukacyjno-oświatowych,

o utrzymanie porządku i czystości dróg, zieleni i placów zabaw,

o konserwację studni, urządzeń i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym,

o remonty oraz konserwację dróg,

o utrzymanie zasobu komunalnego,

o realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,

o przesunięcie środków z zadania pn.: „Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego «Ursus»” na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, wobec braku możliwości realizacji przez jednostkę przychodów, ze względu na jej zamknięcie spowodowane wystąpieniem epidemii koronawirusa w Polsce.

· Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały, celem zaopiniowania i przekazania do Rady m.st. Warszawy o podjęcie decyzji w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym na 2020 rok wniesione przez:

o Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, w związku z brakiem możliwości realizacji przez jednostkę przychodów ze względu na jej zamknięcie spowodowane wystąpieniem epidemii koronawirusa w Polsce,

o Wydział Kultury w związku z przyznaniem środków finansowych dla:

- Ośrodka Kultury „Arsus” na realizację projektu „Rzecz dla Ursusa” dofinansowanego z Funduszu Animacji Kultury,

- Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego na zakup nowości wydawniczych w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,

o Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”.

· Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2020 rok wniesione przez:

o Wydział Administracyjno-Gospodarczy z przeznaczeniem na konserwację i naprawę platform dla niepełnosprawnych zamontowanych dla pieszych przy kładce nad torami PKP,

o Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem:

- przeprowadzenie interwencyjnej dolewki wody do stawów w Parku „Achera” i Parku „Czechowickim”,

- zakup energii na potrzeby obiektu rekreacyjno-sportowego „Hassanka”,

- letnie utrzymanie dróg, chodników, parkingów i zatok,

- utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Dzielnicy Ursus,

o Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,

- przeciwdziałanie i usuwanie skutków pandemii koronawirusa, tj.: zakup płynów do dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń, rękawic jednorazowych, przyłbic ochronnych, termometrów bezdotykowych, maseczek, ścianek pleksi oraz na usługi dezynfekcji pomieszczeń,

o Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli,

o Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na:

- obligatoryjne przeglądy budowlane i elektryczne, a także przeglądy kotłowni
w mieszkaniowym zasobie komunalnym, w tym w lokalach użytkowych,

- remont elewacji i wnętrza budynku przy ul. Walerego Sławka 2,

- wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Czechowicza 24,

- rozbiórkę budynków gospodarczych położonych przy ul. Bony 25 i 27,

o Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:

- wypompowanie wody z dróg wewnętrznych,

- opracowanie opinii technicznej dla Szkoły Podstawowej nr 381, wynikającej
z konieczności zinwentaryzowania niedokończonych robót drogowych i kanalizacyjnych oraz oszacowania wartości robót odtworzeniowych, które będą realizowane
w ramach wykonawstwa zastępczego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały”,

- utrzymanie oraz remonty dróg gminnych i dróg wewnętrznych, polegające na zakupie, montażu i wymianie uszkodzonego oznakowania pionowego oraz montażu i konserwacji progów zwalniających,

o Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz na przeciwdziałanie oraz usuwanie skutków COVID-19 (środki do ochrony i dezynfekcji, koszty transportu),

o Wydział Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami.

· Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska, wyraził zgodę na realizację czterech projektów finansowanych z budżetu obywatelskiego na terenie Dzielnicy Ursus tj. „Zieleń na Skoroszach”, „Chrońmy jerzyki i wróble (montaż skrzynek lęgowych)”, „Tężnia solankowa dla mieszkańców osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego” oraz „Ławki dla matek karmiących”.

· Pan Kazimierz Sternik Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus poinformował o gotowości Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do otworzenia od dnia 11.05.2020 r. swoich placówek dla czytelników, w związku z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z nowymi wytycznymi pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej, został zakupiony płyn antybakteryjnego dla pracowników i czytelników, zorganizowano oddzielne stanowiska do zwrotów i do wypożyczeń zbiorów, wyznaczono miejsca do kwarantanny dla oddawanych zbiorów, zamknięto dostęp do księgozbioru i stanowisk komputerowych, wyznaczono strefy odległości czytelnika od bibliotekarza, ograniczono liczbę osób mogących przebywać w budynku biblioteki, sporządzono informacje i instrukcje dla pracowników i czytelników, wyznaczono osobne stanowiska pracy oraz wdrożono telefoniczną rezerwację zbiorów.

· Naczelnik Wydziału Oświaty poinformowała o wynikach rekrutacji do oddziałów przedszkolnych położonych na terenie Dzielnicy Ursus, z której wynika, że 463 dzieci zostało nieprzyjętych do dzielnicowych placówek. W wyniku przeprowadzonych przez Pana Wiesława Krzemienia, Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Ursus oraz Naczelnika Wydziału rozmów z dyrektorami placówek przedszkolnych oraz po dokonaniu wspólnie analizy możliwości ulokowania wszystkich chętnych dzieci w oddziałach przedszkolnych, ustalono iż po przeorganizowaniu niektórych placówek i wykonaniu adaptacji wygospodarowanych w ten sposób pomieszczeń przeznaczonych pod niniejszy cel, uda się prawie w 100% pokryć zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach na terenie Dzielnicy (tylko sześcioro dzieci zostanie bez przydziału). Mając na uwadze powyższe Zarząd Dzielnicy zobowiązał się dołożyć wszelkich starań, aby wyasygnować dodatkowe środki finansowe, na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

· Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania wystąpiła z wnioskiem do Zarządu o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 343 w Warszawie. Dyrektor przedszkola oraz Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców zaproponowali aby placówce nadać imię „Na Miodowej Górce”, co miałoby uczcić czterdziestą rocznicę powstania placówki, przypadającą w bieżącym roku. Wybór imienia odnosi się do potocznej nazwy przedszkola używanej przez mieszkańców dzielnicy Ursus, które nazywa je „przedszkolem na górce”, gdyż jego gmach usytuowany jest w miejscu gdzie wcześniej była osiedlowa górka. Obecnie piętrowy budynek mieści się na niewielkim wzniesieniu i przypomina tętniący życiem ul. Powyższy wybór odwołuje się do prozdrowotnych i proekologicznych treści systematycznie przekazywanych wychowankom, aby wyrośli oni na mądrych, pracowitych i empatycznych ludzi, dla których los środowiska naturalnego jest bardzo ważny.

· Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na zorganizowanie przez Wydział Kultury wystawy plenerowej pn.: „JAZZ Tyrmanda”, w związku z obchodzoną w bieżącym roku rocznicą 100. urodzin Leopolda Tyrmanda. Niniejsza wystawa, składająca się z 13 plansz PCV z fotografiami Warszawy lat 50. ubiegłego stulecia oraz z wątkami twórczości pisarskiej artysty, zostanie wyeksponowana na terenie Parku „Czechowickiego”.

· Na majowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, podejmując 14 uchwał w tym zakresie. Z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemców prowadzących działalność, która została ograniczona prewencyjnie z uwagi na walkę z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże nie dłużej niż przez 3 miesiące, wyraził zgodę na jednokrotne obniżenie czynszu najemcom ośmiu lokali użytkowych, będących w zasobie komunalnym m.st. Warszawy, wskazanych w załącznikach do przedmiotowych uchwał. Warunkiem uzyskania niniejszego wsparcia był spadek wysokości osiąganych przychodów z tytułu prowadzonej działalności, który musiał zostać udokumentowany i przedłożony we wniosku kierowanym do Urzędu Dzielnicy Ursus.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl

  
Informacja za okres: kwiecieńdrukuj wyślij pocztą

W kwietniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał
w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 • W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych, w związku z realizacją poniższych zadań inwestycyjnych:
  • Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa-Katowice,
  • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela,
  • Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego,
  • Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy.
 • Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały, celem ich zaopiniowania i podjęcia decyzji w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu na 2020 rok wniesione przez:
  • Wydział Budżetowo-Księgowy w zakresie wydatków bieżących na 2020 rok,
   z przeznaczeniem na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów przemysłowych, czyli gruntów Skarbu Państwa,
  • Wydział Infrastruktury i dotyczyły wydatków majątkowych na 2020 rok, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych tj. Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego oraz Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy,
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.
 • Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2020 rok wniesione przez:
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania, w tym m.in. zakup laptopów do zdalnego nauczania,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup i montaż przegród szklanych oraz ekranów przeciwbakteryjnych na wszystkich stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Obsługi Mieszkańców,
  • Wydział Obsługi Mieszkańców, z przeznaczeniem na ewentualny zakup środków ochrony osobistej dla członków komisji wyborczej.
 • Wydział Infrastruktury zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy, której przedmiotem jest:
  • budowa drogi 19 KD-L (ul. Silnikowej) na odcinku od ul. Hennela do ul. 22 KD-L (ul. Centralnej),
  • budowa drogi 22 KD-L (ul. Centralna) na odcinku od drogi 19 KD-L (ul. Silnikowej) do drogi 45 KD-D (ul. Odlewniczej),
  • budowa fragmentu chodnika w drodze 45 KD-D (ul. Odlewniczej).
 • W konsekwencji ww. działań będzie możliwe oddanie do użytkowania wybudowanych obiektów oświatowych, ponieważ będą one miały zapewniony dostęp do drogi publicznej.
 • Naczelnik Wydziału Kultury otrzymała zgodę od Zarządu na odstąpienie od wszystkich podpisanych dotychczas umów na wydarzenia artystyczne i kulturalne, które były uwzględnione w zatwierdzonym przez Zarząd harmonogramie na 2020 rok. Powyższa decyzja podyktowana jest ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemiologicznego oraz wynika z zaleceń Prezydenta m.st Warszawy, w których to polecił on odwołanie na terenie całej Warszawy wszelkich wydarzeń kulturalnych planowanych do końca bieżącego roku.
 • Na kwietniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus w ramach gospodarowania komunalnym zasobem m.st. Warszawy podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksu użytkowego w budynku przy ul. Kolorowej 14 w Warszawie. Oprócz tego na wniosek Naczelnika Wydziału Zasobów Lokalowych Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie jednokrotnego obniżenia czynszu najmu lokali użytkowych z powodu pogorszenia się z ważnych przyczyn losowych sytuacji finansowej najemców prowadzących działalność, która została wstrzymana prewencyjnie, z uwagi na walkę z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym wielu najemców lokali stanęło przed koniecznością całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności lub jej znacznego ograniczenia, co miało znaczący wpływ na wysokość osiąganych przez nich dochodów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Zarząd wyraził zgodę na maksymalną obniżkę czynszu na okres 3 miesięcy licząc od dnia 14 marca 2020 r., z której najemcy będą mogli skorzystać po złożeniu indywidualnego wniosku do Urzędzie Dzielnicy.
 • Zarząd Dzielnicy zaakceptował sprawozdania finansowe za rok 2019 następujących jednostek dzielnicowych: Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Ośrodka Kultury „Arsus” oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl .

  
Informacja za okres: marzecdrukuj wyślij pocztą

W marcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050. Dużo też czasu na marcowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

· W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących w zakresie wydatków pozaoświatowych związanych z utrzymaniem jednostki oraz zasobu komunalnego.

· Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2020 rok wniesione przez:

o Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na badanie składu mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchni dróg,

o Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii, niezbędnej do utrzymania dwóch lodowisk na terenie Dzielnicy Ursus.

· Naczelnik Wydziału Kultury otrzymała zgodę Zarządu na organizację w każdą niedzielę lipca i sierpnia 2020 r. w Parku „Achera”, dziewięciu plenerowych koncertów jazzowych. Niestety w obecnej sytuacji realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zależeć będzie od sytuacji panującej w naszym kraju, związanej z zagrożoniem koronawirusem SARS-CoV-2.

· W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczana COVID-19, zobowiązano dyrektorów placówek oświatowych do przygotowania i zorganizowania uczniom zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dlatego też Zarząd Dzielnicy Ursus przychylił się do propozycji Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania i wyraził zgodę na zakup laptopów dla dzielnicowych szkół. Za przekazane środki finansowe szkoły zakupią sprzęt, który stanie się ich własnością, uczniowie otrzymają go na czas nauki zdalnej w formie użyczenia. Ponadto w przyszłości ww. komputery będą wykorzystane do nauki online.

· Zarząd Dzielnicy zatwierdził sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2019, które zostało przekazane pod obrady Rady Dzielnicy.

· Zarządzeniem nr 469/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30.03.2020 r. został uruchomiony ogólnomiejski System Wsparcia - "Warszawa Wspiera". Beneficjentami tego programu mają być osoby zdrowe, nie przebywające w kwarantannie domowej, które z uwagi na wiek lub inne okoliczności są szczególnie zagrożone koronawirusem SARS-CoV-2 i pozostają w domach.
W ramach wsparcia przedmiotowych osób świadczona będzie im pomoc polegająca na: robieniu zakupów (w tym leków), wynoszeniu śmieci oraz ewentualnych innych zadaniach, które powodowałyby konieczność wyjścia z domu, a nie wymagające osobistego kontaktu. Zadanie organizacji takiego wsparcia na terenie naszej Dzielnicy będzie należało do powołanego przez Zarząd Dzielnicy - Dzielnicowego Zespołu Systemu Wsparcia. Będzie on zbierał informacje od mieszkańców Dzielnicy potrzebujących pomocy, którzy nie mogą liczyć na wsparcia ze strony rodziny, znajomych, sąsiadów i kierowały tam wolontariuszy z organizacji pozarządowych, pracowników Urzędu Dzielnicy i jednostek miejskich, którzy chcą i czują się na siłach, by czynnie włączyć się w akcję poprzez niesienie pomocy potrzebującym.

Świadczenie pomocy będzie odbywało się w taki sposób, aby całkowicie wyeliminować niebezpieczeństwo zakażenia się koronawirusemm, wolontariusze zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej. W miarę możliwości wsparcie będzie świadczone raz w tygodniu przez tę samą osobę przez cały czas trwania akcji. Unikany będzie bezpośredni kontaktu beneficjenta z naszym przedstawicielem. Tylko podczas pierwszej wizyty osoba ta zapuka do drzwi, przedstawi się i pokaże identyfikator. Osoba ta nie powinna wchodzić do mieszkania i podawać ręki. Każda kolejna wizyta będzie odbywać się bez kontaktu bezpośredniego. Wolontariusze będą kontaktować się poprzez domofon lub telefon, przekazując swoje imię i nazwisko, potwierdzając zgłoszoną potrzebę wsparcia i prosząc o przygotowanie się do wizyty.

· Zarząd debatował również nad sprawami z zakresu polityki społecznej, czego efektem jest przyjęcie Harmonogramu realizacji zadań lokalnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 roku. Powyższe działania mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie, ograniczenie zjawisk dysfunkcjonalności grup społecznych oraz podnoszenie wiedzy poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

· W związku z epidemią koronawirusa ogłoszoną na terenie naszego kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo pracy pracowników Urzędu Dzielnicy Ursus, Zarząd podjął decyzję o zakupie jednorazowych rękawiczek oraz maseczek higienicznych, które nie tylko będą chronić pracowników ale również i interesantów.

· Na marcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, podejmując 7 uchwał w tym zakresie. Mając na uwadze ogłoszony stan epidemii COVID-19 na terenie Polski, Wydział Zasobów Lokalowych zaproponował, aby zdawanie mieszkań przez najemców, którzy już zamieszkują lub będą zamieszkiwać w nieruchomości położonej przy ulicy Zagłoby 17, wskazanych im w drodze zamiany lokalu pozostającego w zasobie mieszkaniowym m.st. Warszawy, odbywały się w sposób bezpieczny dla zdrowi. Dodatkowo do Urzędu napływają liczne wnioski najemców, wnoszących o umorzenie im naliczania czynszu za lokal jeszcze niezdany, ze względu na brak możliwości bezpośredniego odbioru przez Komisję oddawanego przez nich mieszkania, którzy nie chcą niepotrzebnie ponosić kosztów opłat czynszowych za dwa lokale równolegle. Zarząd Dzielnicy Ursus zaakceptował przedłożoną propozycję Wydziału, w związku z czym najemcy zdając lokal będą zostawiali klucze i dokumenty do tych pomieszczeń w kopertach, które poddane zostaną dezynfekcji i przekazane do Komisji celem podjęcia przez nią stosownych działań. Jednocześnie, zwalniany przez najemcę lokal byłby dezynfekowany, po czym Komisja Urzędu będzie mogła bezpiecznie tam wejść i spisać protokół przejęcia, który w terminie umożliwiającym dwustronne spotkanie zostanie podpisany przez najemcę.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl .

  
Informacja za okres: lutydrukuj wyślij pocztą

W lutym Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok. Dużo też czasu na lutowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:
- Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050, które polegały na przesunięciu środków finansowych w wieloletniej prognozie budżetów na wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków oświatowych i pozaoświatowych.
- Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały, celem zaopiniowania i przekazania do Rady m.st. Warszawy o podjęcie decyzji w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu na 2020 rok wniesione m.in. przez:
- Wydział Budżetowo-Księgowy, z przeznaczeniem na opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów przeznaczonych pod budowę dróg, podatek od nieruchomości za grunty będące w wieczystym użytkowaniu (nieruchomości niezagospodarowane) oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów przemysłowych,
- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, z przeznaczeniem na ewaluację programu „Lokalny System Wsparcia” oraz na programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Wydział Infrastruktury na remonty w szkołach podstawowych.
- Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2020 rok wniesione przez: - Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na obsługę akcji Czysty Ursus,
- Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
- Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na wypompowanie wody z nawierzchni ulic, na czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami, na badanie składu mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchni dróg,
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Zagłoby 17 i ul. Wojciechowskiego 15.
- Główna Księgowa przedstawiła Zarządowi Dzielnicy projekt uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok. Poinformowała, że budżet za rok 2019 w zakresie wydatków bieżących został wykonany na poziomie 98,9%, a wykonanie inwestycji Dzielnica ma na poziomie 80,6 %.
- Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji przedstawił Zarządowi Dzielnicy Ursus projekt uchwały w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 21 ofert, które pod względem formalnym spełniały wymagania wynikające z uchwały nr 389/2019 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 28.11.2019 r. ogłaszającej otwarty konkurs ofert na realizację niniejszego zadania. W celu ich opiniowania Komisja dokonała analizy i oceny. Zaproponowała także wysokość dofinansowania dla poszczególnych podmiotów. Kolejną sprawą z zakresu sportu i rekreacji, nad którą obradował Zarząd Dzielnicy, dotyczyła podziału środków finansowych na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus poprzez udział w rozgrywkach sportowych w pierwszym półroczu 2020 r. Dotacje zostaną przekazane dla:
- Ursusowskiego Towarzystwa Sportowego AKRO-BAD,
- Klubu Sportowego Ursus,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Iskra Warszawa,
- Fundacji Wspierania Szachów w Ursusie – Uczniowskiego Klubu Sportowego Czternastka.
Powyższe podmioty będą promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w strojach z logo Dzielnicy – Zakochaj się w Ursusie na rękawach koszulek, a dodatkowo niniejszy logotyp będzie widniał na ich stronach internetowych, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy będzie także podawana przez spikera podczas przedmiotowych zawodów sportowych.
- Zarząd Dzielnicy Ursus zaakceptował przedłożone przez Wydział Kultury propozycje ofert na realizację trzech wydarzeń artystycznych w Dzielnicy Ursus, tj.: - dwóch koncertów w dniu 15.08.2020 r. z okazji obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Parku Czechowickim – patriotycznego dla dzieci oraz pieśni legionowych i ułańskich,
- kompleksowej organizacji cyklu dziewięciu plenerowych imprez artystycznych w Parku Hassów w każdą sobotę lipca i sierpnia 2020 r.,
- kompleksowej organizacji cyklu interaktywnych bajek plenerowych w muszli koncertowej Parku Czechowickiego w każdą niedzielę lipca i sierpnia 2020 r.
- Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania otrzymał zgodę Zarządu na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich za łączną kwotę 40 000,00 zł. Wydział przedłożył Zarządowi Dzielnicy również projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 382 w Warszawie, położonej przy ul. Konińskiej 2. Nowa nazwa placówki Warszawskie Dzieci, wybrana w demokratycznym głosowaniu przeprowadzonym wśród rodziców i mieszkańców społeczności lokalnej, odnosi się do bohaterów Powstania Warszawskiego.
- Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Infrastruktury zaakceptował propozycję przedłużenia do 31.03.2020 r. terminu złożenia operatu szacunkowego, którego przedmiotem jest budowa fragmentu ul. Posagu 7 Panien. Niniejsza zmiana zwiększa zakres budowy drogi, zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich. Kolejną sprawą Wydziału Infrastruktury przedłożoną do zaakceptowania przez Zarząd, był projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dotyczący zwiększenia pomocy rzeczowej dla Gminy Piastów. Powyższe zadanie dotyczy budowy drogi dojazdowej do wiaduktu WD-64, zlokalizowanej wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy nad linią kolejową, na odcinku od ul. Orląt Lwowskich w Warszawie do ul. Witosa w Piastowie. Działania te są niezbędne, aby doprowadzić do sfinalizowania ww. przedsięwzięci.
- Kierownik Zespołu Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, przedstawił Zarządowi Dzielnicy projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Ursus. Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego podlega upublicznieniu do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego. Po przeanalizowaniu dotychczasowego wykazu miejsc do handlu Zespół dokonał jego korekty, poprzez usunięcie stanowiska przeznaczonego do handlu owocami i warzywami, które usytuowane były na chodnikach przy ul. Wojciechowskiego 37 oraz ul. Hassa róg ul. Skoroszewskiej. Powyższa korekta wynika ze zmian otoczenia przedmiotowych miejsc oraz planowanych działań inwestycyjnych na tych obszarach. Kolejny wniosek Zespołu Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, nad którym pochylił się Zarząd, dotyczył dopuszczenia do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie Dzielnicy Ursus. Ustalono, zgodnie z zapisami zarządzenia nr 5848/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy, że w terminie do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego będzie upubliczniony wykaz wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie powyższej działalności gastronomicznej. Zarząd przychylił się do propozycji Zespołu na wskazanie Parku Czechowickiego, jako obszaru na którym dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków lub rowerów gastronomicznych, z zastrzeżeniem wyłączenia na powyższym terenie obszarów sąsiadujących z budynkami mieszkalnymi.
- Zarząd Dzielnicy przyjął do wiadomości zestawienie przygotowane przez Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, zawierające tytuły 88 projektów złożonych w ramach edycji budżetu obywatelskiego na 2021 rok wraz z podziałem na poszczególne Wydziały i Zespoły Urzędu Dzielnicy Ursus, które zaopiniują je pod kątem merytorycznym. Najwięcej wniosków dotyczyło zadań z zakresu działania Wydziału Kultury oraz Wydziału Infrastruktury.
• Na lutowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, podejmując 51 uchwał w tym zakresie. W związku z oddaniem do użytkowania budynku komunalnego przy ul. O. Zagłoby 17 Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych, przedstawił Zarządowi Dzielnicy projekt uchwały w sprawie przyjęcia procedury najmu miejsc postojowych położonych w hali garażowej w powyższym budynku w trybie poza konkursem ofert. Dodatkowo kierując się zasadą racjonalnego gospodarowania zasobem lokalowym m.st. Warszawy położonym na terenie Dzielnicy Ursus oraz w świetle obowiązujących przepisów Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zatwierdził i przyjął do realizacji Protokół Nr 13 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 4 lutego 2020 r., w którym Komisja zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: styczeńdrukuj wyślij pocztą

W styczniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok. Dużo też czasu na styczniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:
- Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050, które polegały na przesunięciu środków finansowych na wieloletnie przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie budżetów w zakresie wydatków bieżących m.in. z przeznaczeniem na projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej oraz w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w związku z przywróceniem na 2020 rok niewykorzystanych w 2019 roku środków finansów na realizację poniższych zadań inwestycyjnych związanych z:
- „Budową mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
- „Budową drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
- „Budową Warszawskiego Centrum Lokalnego «Niedźwiadek»”,
- „Budową zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
- „Budową instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20”,
- „Przebudową klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16”,
- „Budową żłobka przy ul. Henryka Pobożnego”,
- „Budową żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
- Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały, celem zaopiniowania i przekazania do Rady m.st. Warszawy o podjęcie decyzji w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym na 2020 rok wniesione przez:
- Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
- Wydział Infrastruktury na wydatki majątkowe na 2020 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ww. wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2050.
- Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne:
- „Budowę w systemie projektuj i buduj – windy zewnętrznej oraz przebudowa ściany budynku celem utworzenia drzwi do lokalu dla osoby niepełnosprawnej zamieszkałej w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15”, ponieważ z uwagi na wąską klatkę schodową, nie ma możliwości technicznych na zamontowania szerszej platformy, która pomieściłaby wózek elektryczny. Wcześniej osoba niepełnosprawna w powyższym budynku poruszała się innym wózkiem, jednak wraz upływem lat i dorastania musiał zostać zakupiony większy model wózka, który nie mieści się na obecnie istniejącej platformie.
- „Budowę kotłowni gazowej z armaturą, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z likwidacją dotychczasowych źródeł ogrzewania, przebudowa instalacji gazowej i wymiana instalacji kanalizacji oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18”, co pozwoli na stworzenie jednolitego systemu ogrzewania opartego na kotłowni gazowej wraz z termomodernizacją budynku postawionego przed rokiem 1939. Dzięki temu zostanie również ograniczona emisja m.in. dwutlenku węgla czy tlenków azotu, co pozytywnie wpłynie na najbliższe sąsiedztwo.
- „Budowę kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44”, co pozwoli na wybudowanie nowej kotłowni gazowej i zlikwidowanie obecnych pieców oraz kuchni węglowych. Wskazane działanie wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo lokatorów, doprowadzi do poprawy warunków bytowych oraz ograniczy emisję do otoczenia m.in. dwutlenku węgla czy innych gazowych zanieczyszczeń organicznych.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus w zakresie korekty planu finansowego ww. jednostki na 2020 rok, wynikającą z konieczności wykonania modernizacji filtrów wody basenowej i zabudowy punktu gastronomicznego na holu pływalni „Skalar”, zakupu maszyn do wyrzucania piłek tenisowych oraz zakupu trybuny mobilnej na korty tenisowe
- Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2020 rok wniesione przez: - Wydział Administracyjno-Gospodarczy z przeznaczeniem na konserwację i naprawę platform dla niepełnosprawnych przy kładce zamontowanej dla pieszych nad torami PKP,
- Ośrodek Kultury „Arsus” z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Domu Kultury przy ul. Gierdziejewskiego.
- Zatwierdzono do realizacji przedłożony przez Wydział Kultury kalendarz imprez kulturalnych i patriotycznych w Dzielnicy Ursus zaplanowanych na 2020 rok. Wśród propozycji Wydziału znalazły się następujące wydarzenia:
- 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 74. rocznica pierwszych aresztowań dowódców i żołnierzy AK przez radzieckie służby bezpieczeństwa NKWD. Odsłonięcie tablicy z nazwą alei płk. Haliny Kifer – Pomykalskiej „Kropelki” w Parku Czechowickim,
- 18 kwietnia - Rajd „Szlakiem Naszej Historii” we współpracy z Wydziałem Oświaty,
- 3 maja – 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez Sejm Czteroletni,
- 8 maja – Dzień Zakończenia II Wojny Światowej,
- 16 maja – „Disco Ursus” Park Czechowicki oraz wstępnie Piknik „StreetArt” oraz warsztaty i zawody deskorolki – sztuka designu – zdobienie ubrań, graffiti,
- 17 maja – koncert w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II,
- 13 czerwca – Dni Ursusa,
- 14 czerwca – Festiwal Orkiestr Dętych – Park Czechowicki oraz Parada Traktorów – teren targowiska przy ul. Gierdziejewskiego,
- w lipcu/sierpniu - kino plenerowe (piątkowe wieczory), niedzielne wakacyjne bajki dla dzieci w Parku Czechowickim, Rodzinne Pikniki Artystyczne w Parku Hassów oraz koncerty jazzowe w Parku Achera,
- 1 sierpnia – 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,
- 15 sierpnia – 100. rocznica Bitwy Warszawskiej,
- 28 września – 81 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego,
- 12 października – 51. rocznica śmierci gen. K. Sosnkowskiego.
- Na styczniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, w związku z oddaniem do użytkowania budynku komunalnego przy ul. O. Zagłoby 17. Po zakończeniu niniejszej inwestycji zasób komunalny Dzielnicy wzbogaci się o 84 mieszkania, w tym 9 przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parter budynku został przeznaczony na osiedlową filię ośrodka kultury, gdzie będą odbywać się m.in. zajęcia kulturalne dla mieszkańców dzielnicy. W związku z powyższym podjęto 31 uchwał kierujących do zawarcia umów na lokale w przedmiotowej nieruchomości osobom będących na liście oczekujących na przydział lokalu z zasobu komunalnego m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej. Zarząd Dzielnicy jako administrator obiektu, działając w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, zatwierdził również „Regulamin rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej oraz kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków” w przedmiotowym budynku. Dodatkowo kierując się zasadą racjonalnego gospodarowania zasobem lokalowym m.st. Warszawy położonym na terenie Dzielnicy Ursus oraz w świetle obowiązujących przepisów Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:
- zatwierdził i przyjął do realizacji Protokół nr 12 z dnia 7 stycznia 2020 roku z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej,
- wyraził zgodę na przedłużenie umów najmu na boksy i lokale użytkowe z dotychczasowymi najemcami,
- zatwierdził listę osób zakwalifikowanych w 2020 r. w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, która zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie wywieszona na okres 14 dni do publicznej wiadomości na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://www.bip.warszawa.pl.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!